English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller shprendanë lajmet për lajmet

Filmed:
2,027,441 views

Alisa Miller, udhëheqse e Radios Publike Internacionale, flet përse -- ne dëshirojmë të dim më teper për boten më shumë se gjdoherë -- media Amerikane faktikisht po tregon më pak grafika dhe mbulushmeri për shtetet.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the news shape the way we see the world?
Si e ndryshon lajmi menyren sesi ne e shohim boten?
00:18
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Këtu është bota në menyren sesi ne e shohim -- bazuar në tokë.
00:22
And here's how news shapes what Americans see.
Dhe këtu është lajmi sesi e ndryshon atë që Amerikanet e shofin.
00:28
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Kjo hartë -- ( Duartrokitje) -- kjo hartë tregon numrin e skeondave
00:35
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
që rrjeti Amerikan dhe organizata e lajmeve vendosen për tregimin e lajmeve,
00:49
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
me shtete, në Shkurt të 2007 -- vetem një vitë më parë.
00:54
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Tani, ky ishte një muaj kur Korea e Jugut u pajtua për ti disiminuar paisjet e saja nuklerare.
00:59
There was massive flooding in Indonesia.
Ishte një përmbytje masive në Indonezi.
01:05
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Dhe në Paris, IPCC shpalosi studimin i cili konfirmon rendësin e njëriut në ngrohjen globale.
01:09
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
SHBA-të përmbledhen mbi 79% përqind të lajmeve të përgjithshme.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Dhe kur e heqim SHBA-në dhe e shiqojme pjesen tjeter të 21 përqindeshit,
01:22
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
ne shohim shumë lajme nga Iraku -- kjo gjëja e gjelberët këtu--- dhe shumë pak të tjerat.
01:27
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Mbulueshmeria e kombinuara e Rusisë, Kines dhe Indonezis, për shembull, arriti vetem një përqind.
01:34
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Kur i analizojmë të gjitha tregimet e lajmeve dhe e heqim vetem një tregim,
01:42
here's how the world looked.
këtu është ajo sesi bota duket.
01:48
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Qfar ishte tregimi? Vdekja e Anna Nicole Smith.
01:50
This story eclipsed every country except Iraq,
ky tregimi kalojë gjdovendë përveq Irakut,
01:57
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
dhe pranoi 10 herë më shumë mbulueshmeri sesa raporti i IPCC-së.
02:00
And the cycle continues;
Dhe rrjeti i shteteve;
02:06
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
siq e dim ne, Britania ka arritur një mas goxa të madhe kohëve të fundit.
02:08
So, why don't we hear more about the world?
Pra, përse ne dëgjojmë më teper për boten?
02:11
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Një arsyeja është sepse rrjeti i lajmeve ka redumtuar numrin byrove të huaja përgjysme.
02:14
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Në vendse se një përson ABC mini bureaus në Nairobi, New Delhi dhe Mumbai,
02:20
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
nuk ka byro të lajmeve të të gjithë Afriken, India apo Afrika e jugut
02:29
-- places that are home to more than two billion people.
-- vende të cilat janë shtëpi të më teper se dy miljard njerëzve.
02:37
The reality is that covering Britney is cheaper.
Realiteti është se mbulimi i Britanis është i lirë.
02:43
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Dhe ky fati i mbulueshmerive globale është më teper që na prish punet
02:48
when we see where people go for news.
kur ne shohim më teper njerëz që vazhdojnë për lajmet.
02:51
Local TV news looms large,
Lajmet e televizjoneve lokale po rriten me mbulueshmeri,
02:54
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
dhe fatkeqësisht vetem dedikohen për 12 përqind të mbulueshmeris së lajmeve internacionale.
02:58
And what about the web?
Dhe qfar për web-in?
03:03
The most popular news sites don't do much better.
Dhe shumica e sajteve të lajmeve nuk bejnë shumë punë të mirë.
03:05
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Vitin e kaluar, Pew dhe J-shkolla e Kolombis analizoi mbi 14,000 storje
03:09
that appeared on Google News' front page.
të cilat shfaqen në Google news faqen e parë.
03:14
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Dhe faktikisht ato mbulojne po të njejten 24 lajmet që ndodhin.
03:17
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Njëkohësisht, një studim i e-kontentit ka treguar se shumë prej lajmeve nga SHBA lajmëkrijimi
03:21
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
është storjet e recikluara nga AP wire shërbime dhe Reuters,
03:26
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
dhe mos vendosja e gjërave në kontekst që për njerëzit ka një lidhjet të veqant.
03:30
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Pra nëse e vendosi të gjithën sëbashku, kjo mund të ndihmoj të sqaroi përse sot studentet e posa diplomuarë,
03:34
as well as less educated Americans,
si dhe Amerikanet e më pak edukuar,
03:39
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
din më pak për boten sesa paraardhësit e tyre para 20 viteve.
03:41
And if you think it's simply because we are not interested,
Nese mendoni thjesht sepse ne nuk jemi të interesuar,
03:44
you would be wrong.
ju do të jeni gabim.
03:50
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Në vitet e fundit, Amerikanet të cilet those së po i përciellin lajmet globale për së afermi
03:52
grew to over 50 percent.
u rrit mbi 50 përqind.
03:59
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Pyetje reale: a është kjo bota e qrregulluar që ne Amerikane e dëshirojmë
04:01
in our increasingly interconnected world?
në rritjet tonë të ndërlidhur me boten?
04:09
I know we can do better.
E di që mund të bejmë më tepër.
04:12
And can we afford not to? Thank you.
Dhe a mundemi të mos? Faliminderit.
04:15
Translated by Liridon Shala
Reviewed by Robert Lokaj

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com