English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

آليسا ميلر اخبار را در مورد اخبار با ما در ميان ميگذارد

Filmed:
2,027,441 views

آليسا ميلر، رئيس راديوي عمومي بين المللي، صحبت ميکند که چرا -- با اينکه بيش از هميشه ما از دنيا بيشتر ميخواهيم بدانيم -- راديو و تلوزيون امريکا کمتر از دنيا پخش ميکند. آمار و نمودارهاي جالب و آگاهي دهنده

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newsاخبار shapeشکل the way we see the worldجهان?
چگونه اخبار روی ديد ما از دنيا تاُثير ميگذارد؟
00:18
Here'sاینجاست the worldجهان basedمستقر on the way it looksبه نظر می رسد -- basedمستقر on landmassزمین.
با توجه به مقدار و اندازه زمين اينجا به دنيا نگاهی بياندازيد.
00:22
And here'sاینجاست how newsاخبار shapesشکل ها what Americansآمریکایی ها see.
و اينجا نشان ميدهد که چگونه اخبار به آنچه که امريکايها ميبينند شکل ميدهد.
00:28
This mapنقشه -- (Applauseتشویق و تمجید) -- this mapنقشه showsنشان می دهد the numberعدد of secondsثانیه
اين نقشه -- [ بينندگان دست ميزنند ] -- اين نقشه تعداد ثانيه هايی را نشان ميدهد
00:35
that Americanآمریکایی networkشبکه and cableکابلی newsاخبار organizationsسازمان های dedicatedاختصاصی to newsاخبار storiesداستان ها,
که رسانه های خبری متعلق به سيستم شبکه ای و کابلی تلوزيونی امريکا به اخباراختصاص داده اند،
00:49
by countryکشور, in Februaryفوریه of 2007 -- just one yearسال agoپیش.
با در نظر گرفتن هرکشوری، در تاريخ فوريه ۲۰۰۷ -- فقط يک سال گذشته.
00:54
Now, this was a monthماه when Northشمال Koreaکشور کره agreedتوافق کرد to dismantleاز بین بردن its nuclearاتمی facilitiesامکانات.
حالا، اين ماهی هست که کره شمالی با برچيدن تاسيسات هسته ای اش توافق کرد.
00:59
There was massiveعظیم floodingسیل in Indonesiaاندونزی.
در اندونزی سيل بزرگی اتفاق افتاد.
01:05
And in Parisپاریس, the IPCCIPCC releasedمنتشر شد its studyمطالعه confirmingتایید man'sانسان impactتأثیر on globalجهانی است warmingگرمایش.
و در پاريس، آی پی سی سی بررسی خود را که تائيدی بود در رابطه با تاثيرانسان در گرم شدن کره زمين منتشر کرد.
01:09
The U.S. accountedحساب شده for 79 percentدرصد of totalجمع newsاخبار coverageپوشش.
۷۹٪ کل اخبار به امريکا تعلق داده شد.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remainingباقی مانده است 21 percentدرصد,
و وقتي که ما اخبار امريکا را کنار ميگذاريم و به ۲۱٪ باقي مانده توجه مئکنيم،
01:22
we see a lot of Iraqعراق -- that's that bigبزرگ greenسبز thing there -- and little elseچیز دیگری.
ما مقدار زيادی از عراق ميبينيم -- آن شکل سبز رنگ و بزرگ در آنجا -- و يک مقدار کمي باقي مانده.
01:27
The combinedترکیب شده coverageپوشش of Russiaروسیه, Chinaچين and Indiaهندوستان, for exampleمثال, reachedرسیده است just one percentدرصد.
به عنوان مثال، اخباري که در جمع از روسيه، چين، و هند پخش شد فقط به ۱٪ رسيد.
01:34
When we analyzedتجزیه و تحلیل شده all the newsاخبار storiesداستان ها and removedحذف شده just one storyداستان,
وقتی ما تمام خبرها را بررسی کرديم و فقط يک خبر را کنار گذاشتيم،
01:42
here'sاینجاست how the worldجهان lookedنگاه کرد.
نقشه دنيا به اين شکل درامد.
01:48
What was that storyداستان? The deathمرگ of Annaآنا Nicoleنیکول Smithاسمیت.
آن خبر چه بود؟ مرگ انا نيکل اسميت.
01:50
This storyداستان eclipsedگرفتار شد everyهرکدام countryکشور exceptبجز Iraqعراق,
بجز عراق اين خبر بيشترين درصد اخبار را در مقايسه با کشورهای ديگر بخود اختصاص داد،
01:57
and receivedاخذ شده 10 timesبار the coverageپوشش of the IPCCIPCC reportگزارش.
و همينطور ۱۰ برابر آی پی سی سی به اين خبر پوشش داده شد.
02:00
And the cycleچرخه continuesهمچنان ادامه دارد;
و اين چرخه ادامه دارد؛
02:06
as we all know, Britneyبریتنی has loomedسرخ شده prettyبسیار largeبزرگ latelyاخیرا.
همينطور که همگی ميدانيم، بريتنی اخيراً زياد توجه جلب کرده است.
02:08
So, why don't we hearشنیدن more about the worldجهان?
پس چرا ما بيشتر از دنيا نميشنويم؟
02:11
One reasonدلیل is that newsاخبار networksشبکه های have reducedکاهش the numberعدد of theirخودشان foreignخارجی bureausدفاتر by halfنیم.
يك دليل این هست که شبکه های خبری تعداد ادارات خارجی خود را به نصف رسانده اند.
02:14
Asideگذشته از from one-personیک شخص ABCABC mini-bureausمینی دفاتر in Nairobiنایروبی, Newجدید Delhiدهلی and Mumbaiبمبئی,
به غير از اداره های ئک نفره ای بی سی در نايروبی، دهلی نو و بمبئی،
02:20
there are no networkشبکه newsاخبار bureausدفاتر in all of Africaآفریقا, Indiaهندوستان or Southجنوب Americaآمریکا
هيچ اداره خبری در تمامی آفريقا، هند يا امريکای جنوبی نيست
02:29
-- placesمکان ها that are home to more than two billionبیلیون people.
-- مکانهايي که بيشتر از دو بيليون نفر درآنجاها منزل دارند.
02:37
The realityواقعیت is that coveringپوشش Britneyبریتنی is cheaperارزانتر است.
واقيعت این است که خبر از بريتنی تهيه کردن ارزان تر است.
02:43
And this lackعدم of globalجهانی است coverageپوشش is all the more disturbingمزاحم
و اين کمبود اخبار جهانی بيشتر هم باعث نگرانی است
02:48
when we see where people go for newsاخبار.
وقتي که ميبينيم مردم برای اخبار به کجا مراجعه ميکنند.
02:51
Localمحلی TVتلویزیون newsاخبار loomsلوم ها largeبزرگ,
اخبار تلوزيون محلی بيشترین مخاطب را دارد،
02:54
and unfortunatelyمتاسفانه only dedicatesاختصاص می دهد 12 percentدرصد of its coverageپوشش to internationalبین المللی newsاخبار.
و متآسفانه فقط ۱۲٪ از پوشش خود را به اخبار بين المللی اختصاص می دهد.
02:58
And what about the webوب?
و در مورد اينترنت چطور؟
03:03
The mostاکثر popularمحبوب newsاخبار sitesسایت های don't do much better.
محبوبترين سايتهای خبری وضعیت چندان بهتری ندارند.
03:05
Last yearسال, Pewپیو and the Colombiaکلمبیا J-SchoolJ-School analyzedتجزیه و تحلیل شده the 14,000 storiesداستان ها
سال گذشته، پيو و مدرسه جی کلمبيا ۱۴۰۰۰ خبر را بررسی کردند
03:09
that appearedظاهر شد on Googleگوگل News'اخبار' frontجلوی pageصفحه.
که در صفحه اول اخبار گوگل منتشر شد.
03:14
And they, in factواقعیت, coveredپوشش داده شده the sameیکسان 24 newsاخبار eventsمناسبت ها.
و آنها، در حقيقت، همان۲۴ حادثه خبری را گزارش دادند.
03:17
Similarlyبه طور مشابه, a studyمطالعه in e-contentمحتوای الکترونیکی showedنشان داد that much of globalجهانی است newsاخبار from U.S. newsاخبار creatorsسازندگان
همينطور، يک تحقيق درباره محتوای الکترونيکئ نشان داد که بيشتر اخبار جهانی از تهيه کنندگان اخبار امريکا
03:21
is recycledبازیافت شده storiesداستان ها from the APAP wireسیم servicesخدمات and Reutersرویترز,
بازيافت خبرهائی است که از ای پی و رويترز هستند،
03:26
and don't put things into a contextزمینه that people can understandفهمیدن theirخودشان connectionارتباط to it.
و خبرها را در زمينه خاصی قرار نمی دهند که مردم بتوانند بهتر با آنها ارتباط برقرار کنند..
03:30
So, if you put it all togetherبا یکدیگر, this could help explainتوضیح why today'sامروزه collegeکالج graduatesفارغ التحصیلان,
پس، اگر همه را روی هم بگذاريم، اين مطلب ميتواند توضيح بدهد چرا فارغ التحصيلان دانشگاهی امروزی
03:34
as well as lessکمتر educatedتحصیل کرده Americansآمریکایی ها,
و همچنين امريکايهای کمتر تحصيل کرده
03:39
know lessکمتر about the worldجهان than theirخودشان counterpartsهمتایان did 20 yearsسالها agoپیش.
نسبت به افرادی مثل خودشان در ۲۰ سال بيش، کمتر درباره دنيا می دانند
03:41
And if you think it's simplyبه سادگی because we are not interestedعلاقه مند,
و اگر فکر می کنيد که اين فقط برای اين است که ما علاقه نداريم،
03:44
you would be wrongاشتباه.
شما اشتباه می کنيد.
03:50
In recentاخیر yearsسالها, Americansآمریکایی ها who say they closelyنزدیک است followدنبال کردن globalجهانی است newsاخبار mostاکثر of the time
در سالهای اخير، تعداد امريکايهائی که ميگويند اخبار جهانی را بطور مداوم دنبال ميکنند
03:52
grewرشد کرد to over 50 percentدرصد.
به بيش از۵۰٪ افزايش يافته است.
03:59
The realواقعی questionسوال: is this distortedتحریف شده worldviewجهان بینی what we want for Americansآمریکایی ها
سوال اصلی: آيا اين تصویر ناصحیح از دنيا آن چيزی است که ما برای امريکائيها ميخواهيم
04:01
in our increasinglyبه طور فزاینده interconnectedبه هم پیوسته worldجهان?
در دنيایی هر روز به هم مرتبط تر می شود؟
04:09
I know we can do better.
من ميدانم که ما ميتوانيم بهتر از این باشيم.
04:12
And can we affordاستطاعت داشتن not to? Thank you.
وآيا از عهده اين نميتوانيم برائيم؟ مرسي از شما.
04:15
Translated by Neda Akbarzadeh
Reviewed by Mohammad Keyhani

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com