English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller comparteix les notícies sobre les notícies

Filmed:
2,027,441 views

Alisa Miller, cap de Public Radio International, parla sobre el perquè, malgrat que volem saber més sobre el món que abans, els mitjans de comunicació nord-americans ens en mostren menys. Estadístiques i gràfiques reveladores.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the newsnotícies shapeforma the way we see the worldmón?
Quina forma donen les notícies a la manera com veiem el món?
00:18
Here'sAquí és the worldmón basedbasat on the way it looksaspecte -- basedbasat on landmassmassa terrestre.
Aquí podeu veure el món tal i com és, segons la superfície terrestre.
00:22
And here'sheus aquí how newsnotícies shapesformes what AmericansNord-americans see.
I així és com les notícies donen forma al que els nord-americans veuen.
00:28
This mapmapa -- (ApplauseAplaudiments) -- this mapmapa showsespectacles the numbernúmero of secondssegons
Aquest mapa --(aplaudiments)-- aquest mapa mostra el número de segons
00:35
that AmericanNord-americà networkxarxa and cablecable newsnotícies organizationsorganitzacions dedicateddedicat to newsnotícies storieshistòries,
que les cadenes de televisió nord-americanes van dedicar a les notícies,
00:49
by countrypaís, in FebruaryFebrer of 2007 -- just one yearcurs agofa.
per país, al febrer de 2007, fa tan sols un any.
00:54
Now, this was a monthmes when NorthNord KoreaCorea del agreedconvingut to dismantledesmantellar its nuclearnuclear facilitiesinstal·lacions.
Febrer del 2007 va ser el mes en què Corea del Nord va accedir a desmantellar les seves instal·lacions nuclears.
00:59
There was massivemassiu floodinginundació in IndonesiaIndonèsia.
També hi va haver una gran inundació a Indonèsia.
01:05
And in ParisParís, the IPCCL'IPCC releasedalliberat its studyestudiar confirmingconfirmant man'sl'home impactimpacte on globalglobal warmingescalfament.
I a París, el GIECC va publicar un estudi en el qual confirmava l'impacte de l'home en l'escalfament global.
01:09
The U.S. accountedvan representar el for 79 percentpercentatge of totaltotal newsnotícies coveragecobertura.
Estats Units va rebre el 79 per cent de la cobertura periodística total.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remainingromanent 21 percentpercentatge,
I quan en traiem els Estats Units i mirem al 21 per cent restant,
01:22
we see a lot of IraqL'Iraq -- that's that biggran greenverd thing there -- and little elsealtra cosa.
veiem molt d'Iraq (allò gran i verd d'allà) i poca cosa més.
01:27
The combinedcombinat coveragecobertura of RussiaRússia, ChinaXina and IndiaL'Índia, for exampleexemple, reachedarribat just one percentpercentatge.
La cobertura informativa conjunta de Rússia, la Xina i l'Índia, per exemple, va suposar només un 1 per cent.
01:34
When we analyzedanalitzat all the newsnotícies storieshistòries and removedeliminat just one storyhistòria,
Quan vam analitzar totes les notícies i en vam treure només una,
01:42
here'sheus aquí how the worldmón lookedmirava.
així és com va quedar el món.
01:48
What was that storyhistòria? The deathmort of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
Quina va ser aquesta notícia? La mort de l'Anna Nicole Smith.
01:50
This storyhistòria eclipsedeclipsat everycada countrypaís exceptexcepte IraqL'Iraq,
Aquesta història va eclipsar tots els països, excepte l'Iraq,
01:57
and receivedrebut 10 timestemps the coveragecobertura of the IPCCL'IPCC reportinforme.
i va rebre 10 vegades la cobertura de l'informe del GIECC.
02:00
And the cyclecicle continuescontinua;
I el cicle continua:
02:06
as we all know, BritneyBritney has loomeds'alçava prettybonic largegran latelyúltimament.
com tots sabem, la Britney ha sigut una gran notícia últimament.
02:08
So, why don't we hearescoltar more about the worldmón?
Com és, doncs, que no sentim a parlar més del món?
02:11
One reasonraó is that newsnotícies networksxarxes have reducedreduït the numbernúmero of theirels seus foreignestranger bureausoficines by halfla meitat.
Una raó és que les cadenes de notícies han reduït a la meitat el número d'oficines a l'estranger.
02:14
AsideBanda from one-personunipersonals ABCABC mini-bureausMini-oficines in NairobiNairobi, NewNou DelhiDelhi and MumbaiBombai,
A banda de petites oficines de l'ABC amb una única persona a Nairobi, Nova Delhi i Bombai,
02:20
there are no networkxarxa newsnotícies bureausoficines in all of AfricaÀfrica, IndiaL'Índia or SouthSud AmericaAmèrica
no hi ha oficines d'agències de notícies en tot l'Àfrica, l'Índia o Sud-amèrica,
02:29
-- placesllocs that are home to more than two billionmil milions people.
llocs on viuen més de dos mil milions de persones.
02:37
The realityrealitat is that coveringcobrint BritneyBritney is cheapermés barat.
La realitat és que donar cobertura a la Britney és més barat.
02:43
And this lackfalta of globalglobal coveragecobertura is all the more disturbinginquietant
I aquesta manca de cobertura global és encara més inquietant
02:48
when we see where people go for newsnotícies.
quan veiem on es dirigeix la gent per a informar-se.
02:51
LocalLocal TVTV newsnotícies loomstelers largegran,
Els programes de notícies locals destaquen
02:54
and unfortunatelyper desgràcia only dedicatesdedica 12 percentpercentatge of its coveragecobertura to internationalinternacional newsnotícies.
i, malauradament, només dediquen un 12 per cent de cobertura a les notícies internacionals.
02:58
And what about the webweb?
I què passa amb Internet?
03:03
The mostla majoria popularpopular newsnotícies sitesllocs don't do much better.
Les pàgines de notícies més populars no són gaire millors.
03:05
Last yearcurs, PewPew and the ColombiaColòmbia J-SchoolJ-l'escola analyzedanalitzat the 14,000 storieshistòries
L'any passat, el Pew i l'escola de periodisme de Colúmbia van analitzar les 14.000 notícies
03:09
that appearedva aparèixer on GoogleGoogle News'Notícies' frontfront pagepàgina.
que van aparèixer a la portada de Google Notícies.
03:14
And they, in factfet, coveredcobert the samemateix 24 newsnotícies eventsesdeveniments.
I, de fet, cobrien els mateixos 24 esdeveniments.
03:17
SimilarlyDe la mateixa manera, a studyestudiar in e-contente-contingut showedva mostrar that much of globalglobal newsnotícies from U.S. newsnotícies creatorscreadors
De forma similar, un estudi sobre continguts digitals va mostrar que la major part de les notícies globals dels mitjans nord-americans
03:21
is recycledreciclat storieshistòries from the APAP wirefilferro servicesserveis and ReutersReuters,
són notícies reciclades dels serveis de cable AP i de Reuters
03:26
and don't put things into a contextcontext that people can understandentendre theirels seus connectionconnexió to it.
sense un context amb el qual la gent pugui entendre la seva relació.
03:30
So, if you put it all togetherjunts, this could help explainexplica why today'savui collegeuniversitat graduatesgraduats,
Si ho ajuntem tot, podem explicar per què els universitaris d'avui dia
03:34
as well as lessmenys educatededucat AmericansNord-americans,
i també els nord-americans amb nivells més baixos d'educació
03:39
know lessmenys about the worldmón than theirels seus counterpartscontrapartes did 20 yearsanys agofa.
saben menys sobre el món que els seus homòlegs de fa 20 anys.
03:41
And if you think it's simplysimplement because we are not interestedinteressat,
I si creieu que això és perquè no hi estem interessats,
03:44
you would be wrongmal.
us equivoqueu.
03:50
In recentrecent yearsanys, AmericansNord-americans who say they closelyde prop followseguir globalglobal newsnotícies mostla majoria of the time
En els darrers anys, el nombre de nord-americans que afirmen que acostumen a seguir de prop les notícies internacionals
03:52
grewva créixer to over 50 percentpercentatge.
va créixer més d'un 50 per cent.
03:59
The realreal questionpregunta: is this distorteddistorsionada worldviewvisió del món what we want for AmericansNord-americans
La pregunta real és: aquesta imatge distorsionada del món és el que volem
04:01
in our increasinglycada vegada més interconnectedinterconnectat worldmón?
per als nord-americans en un món cada cop més interconnectat?
04:09
I know we can do better.
Sé que ho podem fer millor.
04:12
And can we affordpagar not to? Thank you.
I podem permetre'ns no fer-ho? Gràcies.
04:15
Translated by Marta Jimenez
Reviewed by Enric Masclans

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com