English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Millerová podáva správy o správach

Filmed
Views 1,944,701

Riaditeľka amerického verejnoprávneho rozhlasu "Public Radio International" Alisa Millerová hovorí o tom, prečo – aj keď chceme o svete vedieť toľko ako nikdy pred tým – ukazujú americké médiá stále menej. Štatistiky a diagramy, ktoré otvárajú oči.

- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

How does the news shape the way we see the world?
Aký vplyv majú správy na to, ako vnímame svet?
00:18
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Toto je svet, ktorý vidíme – podľa rozloženia pevnín.
00:22
And here's how news shapes what Americans see.
A takto formujú správy to, ako vidia svet Američania.
00:28
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Táto mapa – (Potlesk) – zobrazuje, koľko sekúnd
00:35
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
venovali americké spravodajské kanály správam
00:49
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
z jednotlivých krajín vo februári 2007.
00:54
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Toto bol mesiac, keď sa Severná Kórea rozhodla odstaviť svoje jadrové zariadenia.
00:59
There was massive flooding in Indonesia.
V Indonézii boli obrovské záplavy.
01:05
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
A v Paríži potvrdil Medzivládny panel pre klimatické zmeny vo svojej analýze vplyv človeka na globálne otepľovanie.
01:09
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Správy zo Spojených štátov tvorili 79 % celkového spravodajstva.
01:17
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
A ak nevezmeme do úvahy Spojené štáty a pozrieme sa na zvyšných 21 %,
01:22
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
uvidíme množstvo správ z Iraku – to je tá zelená vecička tam – a ešte niečo navyše.
01:27
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Napríklad správy o Rusku, Číne a Indii tvorili dokopy iba 1 %.
01:34
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Po tom, čo sme zanalyzovali všetky správy a vybrali z nich jednu,
01:42
here's how the world looked.
svet vyzeral takto.
01:48
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Že aká to bola správa? Smrť Anny Nicole Smithovej.
01:50
This story eclipsed every country except Iraq,
Táto správa zatienila správy zo všetkých krajín okrem Iraku
01:57
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
a dostalo sa jej 10-krát toľko pozornosti ako analýze o globálnom otepľovaní.
02:00
And the cycle continues;
A takto to pokračuje ďalej,
02:06
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
ako všetci vieme, Britney sa začína v správach objavovať vo veľkom.
02:08
So, why don't we hear more about the world?
Prečo teda v Amerike nepočuť viac správ zo sveta?
02:11
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Jednou z príčin je, že spravodajské kanály znížili počet zahraničných pobočiek o polovicu.
02:14
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
S výnimkou pobočiek kanálu ABC s jedným človekom v Nairobi, Nai Dili a Bombaji
02:20
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
nie sú žiadne spravodajské pobočky v celej Afrike, Indii či Južnej Amerike,
02:29
-- places that are home to more than two billion people.
na miestach s celkovou populáciou viac než 2 miliardy ľudí.
02:37
The reality is that covering Britney is cheaper.
Správy o Britney sú totiž v skutočnosti menej nákladné.
02:43
And this lack of global coverage is all the more disturbing
A nedostatok správ zo sveta znepokojuje o to viac,
02:48
when we see where people go for news.
ak sa pozrieme, odkiaľ ich ľudia získavajú.
02:51
Local TV news looms large,
Spravodajstvo miestnych televízií začína prekypovať,
02:54
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
to však venuje iba 12 % spravodajstva správam zo zahraničia.
02:58
And what about the web?
Čo internet?
03:03
The most popular news sites don't do much better.
Najnavštevovanejšie spravodajské stránky toho veľa nenarobia.
03:05
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Minulý rok zanalyzovala agentúra Pew a Columbia University 14 000 správ,
03:09
that appeared on Google News' front page.
ktoré sa objavili na hlavnej stránke Google News.
03:14
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Vysvitlo, že sa venovali tým istým 24 témam.
03:17
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
A rovnako aj prieskum elektronického obsahu preukázal, že veľa zahraničných správ
03:21
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
amerického spravodajstva je prevzatých z tlačových agentúr AP a Reuters
03:26
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
a tieto správy neuvádzajú kontext tak, aby ľudia porozumeli súvislostiam.
03:30
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Ak si to teda všetko spočítame, môže to vysvetľovať, prečo dnešní Američania
03:34
as well as less educated Americans,
s vysokoškolským a aj nižším vzdelaním
03:39
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
vedia o svete menej, ako o ňom vedeli ľudia s rovnakým vzdelaním pred 20 rokmi.
03:41
And if you think it's simply because we are not interested,
A ak si myslíte, že to je iba preto, že nás to nezaujíma,
03:44
you would be wrong.
ste na omyle.
03:50
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
V uplynulých rokoch počet Američanov, ktorí tvrdia, že väčšinou dôkladne sledujú
03:52
grew to over 50 percent.
zahraničné správy, narástol o 50 %.
03:59
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Skutočná otázka znie: Je toto skreslené vnímanie sveta to, čo pokladáme za vhodné pre Američanov
04:01
in our increasingly interconnected world?
v tomto svete, ktorý je stále viac prepojený?
04:09
I know we can do better.
Viem, že sa zmôžeme aj na viac.
04:12
And can we afford not to? Thank you.
A môžeme si vôbec dovoliť niečo iné? Ďakujem.
04:15
Translated by Tomas Sooky
Reviewed by Roman Studenic

▲Back to top

About the speaker:

Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com