ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Ang pormula ni Arthur Benjamin na babago sa pagtuturo ng sipnayan (matematika)

Filmed:
2,625,810 views

Laging tinatanong ang guro ng sipnayan (matematika), "Magagamit ko ba ang calculus sa buhay ko?" At kadalasan, sabi ni Arthur Benjamin, ang sagot ay hindi. Kanyang ipinanukala ang mungkahi na gawing kapaki-pakinabang sa digital age ang itinuturo sa matematika.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentNi Pangulong ObamaObama
0
0
3000
Ngayon, kung si Pangulong Obama
00:15
invitedInanyayahan me to be the nextsusunod CzarCzar of MathematicsMatematika,
1
3000
4000
ay aanyayahin ako na maging susunod na Tsar ng Matematika,
00:19
then I would have a suggestionmungkahi for him
2
7000
3000
meron akong suhestiyon sa kanya
00:22
that I think would vastlymalaking-malaki improvemapabuti ang
3
10000
2000
na sa palagay ko ay magpapayabong
00:24
the mathematicsmatematika educationedukasyon in this countrybansa.
4
12000
3000
sa sistema ng edukasyon ng matematika sa bansang ito.
00:27
And it would be easymadaling to implementipatupad ang
5
15000
2000
Madali lang itong isakatuparan
00:29
and inexpensivemurang.
6
17000
2000
at hindi gagastos ng malaki.
00:31
The mathematicsmatematika curriculumkurikulum that we have
7
19000
2000
Sa ngayon, ang kurikulum ng matematika
00:33
is basedbatay on a foundationpundasyon of arithmeticaritmetika and algebraalgebra.
8
21000
4000
ay batay sa aritmetika at algebra.
00:37
And everything we learnmatuto after that
9
25000
2000
At lahat ng mga napagaralan natin
00:39
is buildinggusali up towardspatungo sa one subjectpaksa.
10
27000
3000
ay bilang paghahanda sa iisang asignatura.
00:42
And at toptuktok of that pyramidpyramid, it's calculuskalkulus.
11
30000
4000
Nasa tuktok ng tatsulok na ito ang calculus.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
At nandito ako upang sabihin
00:48
that I think that that is the wrongmali summittuktok ng bundok of the pyramidpyramid ...
13
36000
4000
na mali ang pinili nating tugatog ng piramide ...
00:52
that the correctitama ang mga summittuktok ng bundok -- that all of our studentsmga estudyante,
14
40000
2000
na ang tunay na rurok -- na dapat alam ng bawat mag-aaral,
00:54
everybawat highmataas schoolpaaralan graduatenagtapos should know --
15
42000
2000
ng lahat ng gagradweyt ng haiskul --
00:56
should be statisticsIstatistika:
16
44000
3000
ay estatistika:
00:59
probabilitybagay na maaaring mangyari and statisticsIstatistika.
17
47000
2000
mga paksang kalagmitan (probabilidad) at estatistika.
01:01
(ApplausePalakpakan)
18
49000
2000
(Palakpakan)
01:03
I mean, don't get me wrongmali. CalculusKalkulus is an importantmahalagang subjectpaksa.
19
51000
4000
'Wag niyo sanang masamain. Mahalaga ang calculus.
01:07
It's one of the great productsmga produkto of the humantao mindisip.
20
55000
2000
Isa ito sa mga pinakamahusay na inimbento ng tao.
01:09
The lawsmga batas of naturekalikasan are writtennakasulat na in the languagewika of calculuskalkulus.
21
57000
4000
Naiintindihan natin ang kalikasan gamit ang calculus.
01:13
And everybawat studentestudyante who studiesmga pag-aaral mathmatematika, scienceagham, engineeringengineering, economicseconomics,
22
61000
4000
At bawat mag-aaral ng sipnayan, agham, inhinyeriya, ekonomika,
01:17
they should definitelytalagang learnmatuto calculuskalkulus
23
65000
2000
dapat alam ang calculus
01:19
by the endkatapusan of theirkanilang freshmanfreshman yeartaon of collegekolehiyo.
24
67000
2000
pagkatapos ng unang taon sa kolehiyo.
01:21
But I'm here to say, as a professorpropesor of mathematicsmatematika,
25
69000
3000
Ngunit andito upang sabihin na, bilang isang propesor ng matematika,
01:24
that very fewilang people actuallytalagang use calculuskalkulus
26
72000
4000
iilang tao lang ang gumagamit ng calculus
01:28
in a conscioussadyang, meaningfulmakabuluhang way, in theirkanilang day-to-dayaraw-araw livesbuhay.
27
76000
3000
sa bawat araw, sa makabuluhan at kusang mga bagay.
01:31
On the other handkamay,
28
79000
2000
Sa kabilang banda,
01:33
statisticsIstatistika -- that's a subjectpaksa that you could,
29
81000
3000
ang estatistika -- isang asignatura na maaari,
01:36
and should, use on dailyaraw-araw basisbatayan. Right?
30
84000
3000
at marapat, gamitin araw-araw. Tama?
01:39
It's riskpanganib. It's rewardgantimpala. It's randomnessrandomness.
31
87000
3000
Ito'y pagtukoy sa panganib, sa gantimpala, sa walang kasiguraduhan.
01:42
It's understandingpag-unawa datadatos.
32
90000
2000
Ito'y tungkol sa pag-intindi ng datos.
01:44
I think if our studentsmga estudyante, if our highmataas schoolpaaralan studentsmga estudyante --
33
92000
2000
Sa tingin ko, kung sana bawat mag-aaral sa haiskul --
01:46
if all of the AmericanAmerikano citizensmamamayan --
34
94000
2000
kung sana lahat ng mga taga-Amerika --
01:48
knewAlam about probabilitybagay na maaaring mangyari and statisticsIstatistika,
35
96000
3000
alam ang probabilidad at estatistika,
01:51
we wouldn'thindi be in the economicpangkabuhayan messgulo that we're in todayngayon. (LaughterTawanan) (ApplausePalakpakan)
36
99000
3000
hindi siguro magkakagulo ang ekonomiya natin ngayon.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Hindi lang -- salamat -- hindi lang 'yon ...
01:57
but if it's taughtItinuro properlynang wasto, it can be a lot of funmasaya.
38
105000
3000
[pero] kung wasto ang paraan ng pagtuturo nito, maaaring maging kasiya-siya ito.
02:00
I mean, probabilitybagay na maaaring mangyari and statisticsIstatistika,
39
108000
2000
Kung tutuusin, ang probabilidad at estatistika,
02:02
it's the mathematicsmatematika of gamesmga laro and gamblingpagsusugal.
40
110000
4000
ay ang lengwahe ng paglalaro at pagsusugal.
02:06
It's analyzingpagsusuri ng trendsuso. It's predictingpaghula the futurehinaharap.
41
114000
4000
Tungkol ito sa pag-arok ng mga nagaganap at ng hinaharap.
02:10
Look, the worldmundo has changednagbago
42
118000
2000
Nagbago na ang mundo
02:12
from analoganalog to digitaldigital.
43
120000
3000
mula analog patungong digital.
02:15
And it's time for our mathematicsmatematika curriculumkurikulum to changepagbabago
44
123000
3000
Panahon na upang palitan natin ang kurikulum ng matematika
02:18
from analoganalog to digitaldigital,
45
126000
2000
sa digital mula sa analog.
02:20
from the more classicalklasiko, continuoustuloy-tuloy mathematicsmatematika,
46
128000
4000
Mula sa makalumang 'continuous mathematics',
02:24
to the more modernmakabagong, discretemagkaiba mathematicsmatematika --
47
132000
3000
tungo sa makabagong 'discrete mathematics.'
02:27
the mathematicsmatematika of uncertaintykawalan ng katiyakan,
48
135000
2000
Ang sipnayan ng walang katiyakan
02:29
of randomnessrandomness, of datadatos --
49
137000
2000
ng mga datos --
02:31
that beingang pagiging probabilitybagay na maaaring mangyari and statisticsIstatistika.
50
139000
3000
'yon bilang pag-aaral ng probabilidad at estatistika.
02:34
In summaryBuod, insteadsa halip of our studentsmga estudyante
51
142000
2000
Sa paglalagom, sa halip na nagsasanay
02:36
learningpagkatuto about the techniquesmga pamamaraan of calculuskalkulus,
52
144000
3000
ang mga estudyante ng calculus,
02:39
I think it would be farmalayo more significantmakabuluhang
53
147000
3000
tingin ko'y mas mainam
02:42
if all of them knewAlam what two standardpamantayan deviationspaglihis
54
150000
3000
kung kabisado nila ang ibig sabihin ng
02:45
from the mean meansibig sabihin ay. And I mean it.
55
153000
3000
"two standard deviations from the mean". Seryoso ako.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Maraming salamat po.
02:50
(ApplausePalakpakan)
57
158000
3000
(Palakpakan)
Translated by Schubert Malbas
Reviewed by Polimar Balatbat

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com