ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Формулата на Артър Бенджамин за промяна на образованието по математика

Filmed:
2,625,810 views

Някой винаги ще попита учителя по математика, "Ще използвам ли математически анализ в реалния живот?" И за повечето от нас, казва Артър Бенджамин, отговорът е не. Той предлага смела идея , за това как обучението по математика да стане уместно в дигиталната епоха.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentПредседател ObamaОбама
0
0
3000
Ако президентът Обама
00:15
invitedпоканена me to be the nextследващия CzarЦар of MathematicsМатематика,
1
3000
4000
ме покани да бъде следващия Цар на Математиката,
00:19
then I would have a suggestionпредложение for him
2
7000
3000
ще му предложа нещо,
00:22
that I think would vastlyмного improveподобряване на
3
10000
2000
което мисля, че ще подобри неимоверно
00:24
the mathematicsматематика educationобразование in this countryдържава.
4
12000
3000
обучението по математика в тази страна.
00:27
And it would be easyлесно to implementизпълнение
5
15000
2000
Ще бъде лесно да се въведе
00:29
and inexpensiveевтин.
6
17000
2000
и е евтино.
00:31
The mathematicsматематика curriculumучебна програма that we have
7
19000
2000
Програмата по математика, която имаме,
00:33
is basedбазиран on a foundationфундамент of arithmeticаритметика and algebraалгебра.
8
21000
4000
е изградена върху основа от аритметика и алгебра.
00:37
And everything we learnуча after that
9
25000
2000
И всичко, което научаваме след това
00:39
is buildingсграда up towardsкъм one subjectпредмет.
10
27000
3000
води неимоверно до един предмет.
00:42
And at topвръх of that pyramidпирамида, it's calculusсмятане.
11
30000
4000
На върхът на пирамидата винаги е математическият анализ.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Аз съм тук за да заява,
00:48
that I think that that is the wrongпогрешно summitвръх of the pyramidпирамида ...
13
36000
4000
че това е грешния връх на пирамидата.
00:52
that the correctправилен summitвръх -- that all of our studentsстуденти,
14
40000
2000
Правилния връх - това, което всеки студент
00:54
everyвсеки highВисоко schoolучилище graduateзавършвам should know --
15
42000
2000
и всеки абитурент трябва да знае
00:56
should be statisticsстатистика:
16
44000
3000
се нарича статистика.
00:59
probabilityвероятност and statisticsстатистика.
17
47000
2000
Вероятности и статистика.
01:01
(ApplauseАплодисменти)
18
49000
2000
(Ръкопляскане)
01:03
I mean, don't get me wrongпогрешно. CalculusСмятане is an importantважно subjectпредмет.
19
51000
4000
Не ме разбирайте погрешно. Математическият анализ е важен предмет.
01:07
It's one of the great productsпродукти of the humanчовек mindум.
20
55000
2000
Той е един от най-големите продукти на човешкия ум.
01:09
The lawsзакони of natureприрода are writtenписмен in the languageезик of calculusсмятане.
21
57000
4000
Природните закони са написани на езика на математическия анализ.
01:13
And everyвсеки studentстудент who studiesпроучвания mathматематика, scienceнаука, engineeringинженерство, economicsикономика,
22
61000
4000
И всички студенти по математика, естествени науки, техника и икономика
01:17
they should definitelyопределено learnуча calculusсмятане
23
65000
2000
трябва определено да учат математически анализ
01:19
by the endкрай of theirтехен freshmanпървокурсник yearгодина of collegeколеж.
24
67000
2000
до края на тяхната първа година в университета.
01:21
But I'm here to say, as a professorпрофесор of mathematicsматематика,
25
69000
3000
Но като професор по математика, аз твърдя,
01:24
that very fewмалцина people actuallyвсъщност use calculusсмятане
26
72000
4000
че всъщност много малко хора използват математически анализ
01:28
in a consciousв съзнание, meaningfulсмислен way, in theirтехен day-to-dayден за ден livesживота.
27
76000
3000
по съзнателен, смислен начин в тяхното ежедневие.
01:31
On the other handръка,
28
79000
2000
От друга страна,
01:33
statisticsстатистика -- that's a subjectпредмет that you could,
29
81000
3000
статистиката е предмет който бихте могли
01:36
and should, use on dailyежедневно basisоснова. Right?
30
84000
3000
и би трябвало да използвате ежедневно. Нали?
01:39
It's riskриск. It's rewardнаграда. It's randomnessслучайност.
31
87000
3000
Това е риск. Това е награда. Това е случайност.
01:42
It's understandingразбиране dataданни.
32
90000
2000
Това е разбиране на данни.
01:44
I think if our studentsстуденти, if our highВисоко schoolучилище studentsстуденти --
33
92000
2000
Мисля че ако нашите студенти и ученици,
01:46
if all of the AmericanАмерикански citizensграждани --
34
94000
2000
ако всички американски граждани --
01:48
knewЗнаех about probabilityвероятност and statisticsстатистика,
35
96000
3000
разбираха от вероятности и статистика,
01:51
we wouldn'tне би be in the economicикономически messбъркотия that we're in todayднес. (LaughterСмях) (ApplauseАплодисменти)
36
99000
3000
нямаше да сме в икономическата каша, в която се намираме днес.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Благодаря. Не само това,
01:57
but if it's taughtпреподава properlyправилно, it can be a lot of funшега.
38
105000
3000
но ако се преподава правилно, може и да е много забавна.
02:00
I mean, probabilityвероятност and statisticsстатистика,
39
108000
2000
Искам да кажа, вероятности и статистика,
02:02
it's the mathematicsматематика of gamesигри and gamblingхазарт.
40
110000
4000
това е математиката на игрите и хазарта.
02:06
It's analyzingанализиране на trendsтенденции. It's predictingпредсказване the futureбъдеще.
41
114000
4000
Това е анализиране на тенденции. Това е предсказване на бъдещето.
02:10
Look, the worldсвят has changedпроменен
42
118000
2000
Вижте, светът се промени
02:12
from analogаналог to digitalдигитален.
43
120000
3000
от аналогов към дигитален.
02:15
And it's time for our mathematicsматематика curriculumучебна програма to changeпромяна
44
123000
3000
Време е и нашата програма по математика да се промени
02:18
from analogаналог to digitalдигитален,
45
126000
2000
от аналогова към дигитална.
02:20
from the more classicalкласически, continuousнепрекъснат mathematicsматематика,
46
128000
4000
От по-класическа, непркъсната математика,
02:24
to the more modernмодерен, discreteотделен mathematicsматематика --
47
132000
3000
към по-модерна, дискретна математика.
02:27
the mathematicsматематика of uncertaintyнесигурност,
48
135000
2000
Математиката на несигурността,
02:29
of randomnessслучайност, of dataданни --
49
137000
2000
на случайността, на данните --
02:31
that beingсъщество probabilityвероятност and statisticsстатистика.
50
139000
3000
и това са вероятности и статистика.
02:34
In summaryРезюме, insteadвместо of our studentsстуденти
51
142000
2000
В обобщение, вместо нашите студенти
02:36
learningизучаване на about the techniquesтехники of calculusсмятане,
52
144000
3000
да учат техниките на математическия анализ,
02:39
I think it would be farдалече more significantзначителен
53
147000
3000
мисля, че би било далеч по-значимо,
02:42
if all of them knewЗнаех what two standardстандарт deviationsотклонения
54
150000
3000
ако всеки от тях знаеше какво означава две стандартни отклонения
02:45
from the mean meansсредства. And I mean it.
55
153000
3000
от медиана. Наистина го мисля.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Много ви благодаря.
02:50
(ApplauseАплодисменти)
57
158000
3000
(Ръкопляскане)
Translated by Anton Hikov
Reviewed by Ivan Kalburov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com