ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

La fórmula d'Arthur Benjamin per canviar l'ensenyament de les matemàtiques

Filmed:
2,625,810 views

Algú sempre li pregunta al profesor de matemàtiques "Utilitzarè el càlcul a la vida real?" I per molts de nosaltres, segons Arthur Benjamin, la resposta és no. Ell proposa una audaç proposta sobre com fer rellevant l'eduació de les matemàtiques a l'era digital.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentPresidenta ObamaObama
0
0
3000
Ara, si el President Obama
00:15
invitedconvidat me to be the nextPròxim CzarTsar of MathematicsMatemàtiques,
1
3000
4000
m'invités a ser el nou Tsar de les matemàtiques,
00:19
then I would have a suggestionsuggeriment for him
2
7000
3000
tindria un suggeriment per a ell
00:22
that I think would vastlymolt improvemillorar
3
10000
2000
que, penso, milloraria bastant
00:24
the mathematicsmatemàtiques educationeducació in this countrypaís.
4
12000
3000
l'ensenyament de les matemàtiques en aquest país.
00:27
And it would be easyfàcil to implementimplementar
5
15000
2000
I sería fàcil d'implementar
00:29
and inexpensivebarat.
6
17000
2000
i gens costosa.
00:31
The mathematicsmatemàtiques curriculumcurrículum that we have
7
19000
2000
El currículum de matemàtiques que tenim
00:33
is basedbasat on a foundationfundació of arithmeticaritmètica and algebraàlgebra.
8
21000
4000
està basat fonamentalment en l'aritmètica i l'àlgebra.
00:37
And everything we learnaprendre after that
9
25000
2000
I tot el que aprenem després d'això
00:39
is buildingedifici up towardscap a one subjectassignatura.
10
27000
3000
és desenvolupar-ho cap a un tema.
00:42
And at topsuperior of that pyramidpiràmide, it's calculuscàlcul.
11
30000
4000
I dalt d'aquesta piràmide, es troba el càlcul.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
I estic aquí per dir
00:48
that I think that that is the wrongmal summitcimera of the pyramidpiràmide ...
13
36000
4000
que crec que aquest és el cim incorrecte de la piràmide ...
00:52
that the correctcorrecte summitcimera -- that all of our studentsestudiants,
14
40000
2000
i que el cim correcte -- que tots els nostres estudiants,
00:54
everycada highalt schoolescola graduategraduat should know --
15
42000
2000
que cada graduat en secundària hauria de saber --
00:56
should be statisticsestadístiques:
16
44000
3000
hauria de ser l'estadística:
00:59
probabilityprobabilitat and statisticsestadístiques.
17
47000
2000
probabilitat i estadística.
01:01
(ApplauseAplaudiments)
18
49000
2000
(Aplaudiments)
01:03
I mean, don't get me wrongmal. CalculusCàlcul is an importantimportant subjectassignatura.
19
51000
4000
Vull dir, no em malinterpreteu. El càlcul és un element important.
01:07
It's one of the great productsproductes of the humanhumà mindment.
20
55000
2000
És un dels grans productes de la ment humana.
01:09
The lawslleis of naturenaturalesa are writtenescrit in the languagellenguatge of calculuscàlcul.
21
57000
4000
Les lleis naturals estan escrites en el llenguatge del càlcul.
01:13
And everycada studentestudiant who studiesestudis mathmatemàtiques, scienceciència, engineeringenginyeria, economicseconomia,
22
61000
4000
I tots els estudiants que estudiïn matemàtiques, ciències, enginyeria, economia,
01:17
they should definitelydefinitivament learnaprendre calculuscàlcul
23
65000
2000
han d'aprendre càlcul
01:19
by the endfinal of theirels seus freshmanestudiant de primer any yearcurs of collegeuniversitat.
24
67000
2000
abans d'acabar el primer any d'universitat.
01:21
But I'm here to say, as a professorprofessor of mathematicsmatemàtiques,
25
69000
3000
Però estic aqui per dir, com a professor de matemàtiques,
01:24
that very fewpocs people actuallyen realitat use calculuscàlcul
26
72000
4000
que, de fet, molt poca gent utilitza el càlcul
01:28
in a consciousconscient, meaningfulsignificatiu way, in theirels seus day-to-daydia a dia livesvides.
27
76000
3000
de forma conscient i rellevant a la seva vida diària.
01:31
On the other hand,
28
79000
2000
Per altre banda,
01:33
statisticsestadístiques -- that's a subjectassignatura that you could,
29
81000
3000
l'estadística -- és un element que pots,
01:36
and should, use on dailydiàriament basisbase. Right?
30
84000
3000
i hauries d'utilitzar en el dia a dia. Cert?
01:39
It's riskrisc. It's rewardrecompensa. It's randomnessaleatorietat.
31
87000
3000
És risc. Són recompenses. És aleatorietat.
01:42
It's understandingcomprensió datadades.
32
90000
2000
És entendre les dades.
01:44
I think if our studentsestudiants, if our highalt schoolescola studentsestudiants --
33
92000
2000
Crec que si els nostres estudiants, si els nostres estudiants de secundària --
01:46
if all of the AmericanNord-americà citizensciutadans --
34
94000
2000
si tots els ciutadans d'Amèrica ..
01:48
knewsabia about probabilityprobabilitat and statisticsestadístiques,
35
96000
3000
sabessin probabilitat i estadística,
01:51
we wouldn'tno ho faria be in the economiceconòmic messdesordre that we're in todayavui. (LaughterRiure) (ApplauseAplaudiments)
36
99000
3000
no estariem dins la crisi econòmica en què estem avui dia.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
No només -- gràcies -- no només que
01:57
but if it's taughtensenyat properlycorrectament, it can be a lot of fundiversió.
38
105000
3000
[però] si es pensa de forma raonable, pot ser molt entretingut.
02:00
I mean, probabilityprobabilitat and statisticsestadístiques,
39
108000
2000
Vull dir, la probabilitat i l'estadística,
02:02
it's the mathematicsmatemàtiques of gamesjocs and gamblingJocs d'atzar.
40
110000
4000
són les matemàtiques dels jocs i les apostes.
02:06
It's analyzinganalitzant trendstendències. It's predictingpredicció the futurefutur.
41
114000
4000
És analitzar tendències. És predir el futur.
02:10
Look, the worldmón has changedha canviat
42
118000
2000
Mireu, el món ha canviat
02:12
from analoganalògic to digitaldigital.
43
120000
3000
d'analògic a digital.
02:15
And it's time for our mathematicsmatemàtiques curriculumcurrículum to changecanviar
44
123000
3000
I és el moment de que el nostre currículum canviï
02:18
from analoganalògic to digitaldigital,
45
126000
2000
d'analògic a digital.
02:20
from the more classicalclàssica, continuouscontínua mathematicsmatemàtiques,
46
128000
4000
De la més clàssica, matemàtica continua,
02:24
to the more modernmodern, discretediscret mathematicsmatemàtiques --
47
132000
3000
a una més moderna, matemàtica discreta.
02:27
the mathematicsmatemàtiques of uncertaintyincertesa,
48
135000
2000
Les matemàtiques de la incertesa,
02:29
of randomnessaleatorietat, of datadades --
49
137000
2000
de l'aleatorietat, de les dades --
02:31
that beingser probabilityprobabilitat and statisticsestadístiques.
50
139000
3000
i això és la probabilitat i l'estadística.
02:34
In summaryresum, insteaden canvi of our studentsestudiants
51
142000
2000
En resum, enlloc de fer aprendre
02:36
learningaprenentatge about the techniquestècniques of calculuscàlcul,
52
144000
3000
als nostres estudiants tècniques de càlcul,
02:39
I think it would be farlluny more significantsignificatiu
53
147000
3000
crec que sería molt més important
02:42
if all of them knewsabia what two standardestàndard deviationsdesviacions
54
150000
3000
si tots ells sabessin què signifiquen dues desviacions
02:45
from the mean meanssignifica. And I mean it.
55
153000
3000
estàndard de la mitjana. I ho dic de debò.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Moltes gràcies.
02:50
(ApplauseAplaudiments)
57
158000
3000
(Aplaudiments).
Translated by Víctor Ch. A.
Reviewed by Lluis Vilardell

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com