ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Arthur Benjamin předepisuje změnu výuky matematiky

Filmed:
2,625,810 views

Učitele matematiky se vždy někdo zeptá: "Použiji někdy diferenciální počet ve skutečném životě?" A pro mnoho z nás, jak říká Arthur Benjamin, je odpovědí "ne". Proto Arthur nabízí odvážný návrh, jak učinit výuku matematiky relevantní pro digitální věk.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentPrezident ObamaObama
0
0
3000
Pokud by mě prezident Obama pozval,
00:15
invitedpozván me to be the nextdalší CzarCar of MathematicsMatematika,
1
3000
4000
abych byl dalším císařem matematiky,
00:19
then I would have a suggestionnávrh for him
2
7000
3000
měl bych pro něj návrh,
00:22
that I think would vastlyobrovsky improvezlepšit
3
10000
2000
který by, aspoň myslím,
00:24
the mathematicsmatematika educationvzdělání in this countryzemě.
4
12000
3000
nesmírně zlepšil výuku matematiky v této zemi.
00:27
And it would be easysnadný to implementnářadí
5
15000
2000
Bylo by jednoduché
00:29
and inexpensivelevný.
6
17000
2000
a také levné ho zavést.
00:31
The mathematicsmatematika curriculumosnovy that we have
7
19000
2000
Současné osnovy matematiky
00:33
is basedna základě on a foundationnadace of arithmeticaritmetický and algebraalgebra.
8
21000
4000
jsou postaveny na základech aritmetiky a algebry.
00:37
And everything we learnUčit se after that
9
25000
2000
A vše, co se naučíme poté,
00:39
is buildingbudova up towardsvůči one subjectpředmět.
10
27000
3000
je skládáno směrem k jedinému předmětu.
00:42
And at tophorní of that pyramidpyramida, it's calculuskalkulus.
11
30000
4000
A na vrcholu této pyramidy je diferenciální počet.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
A já tady jsem proto, abych řekl,
00:48
that I think that that is the wrongšpatně summitsummit of the pyramidpyramida ...
13
36000
4000
že si myslím, že to je špatný vrchol pyramidy, a že správným vrcholem
00:52
that the correctopravit summitsummit -- that all of our studentsstudentů,
14
40000
2000
-- který by měl znát každý student,
00:54
everykaždý highvysoký schoolškola graduateabsolvovat should know --
15
42000
2000
každý absolvent střední školy --
00:56
should be statisticsstatistika:
16
44000
3000
by měla být statistika -
00:59
probabilitypravděpodobnost and statisticsstatistika.
17
47000
2000
pravděpodobnost a statistika.
01:01
(ApplausePotlesk)
18
49000
2000
(potlesk)
01:03
I mean, don't get me wrongšpatně. CalculusKalkulus is an importantdůležité subjectpředmět.
19
51000
4000
Tedy, nechápejte mě špatně. Diferenciální počet je důležitý předmět.
01:07
It's one of the great productsprodukty of the humančlověk mindmysl.
20
55000
2000
Je to jeden z úžasných produktů lidské mysli.
01:09
The lawszákony of naturePříroda are writtenpsaný in the languageJazyk of calculuskalkulus.
21
57000
4000
Zákony přírody jsou psány v jazyce diferenciálního počtu.
01:13
And everykaždý studentstudent who studiesstudie mathmatematika, scienceVěda, engineeringinženýrství, economicsekonomika,
22
61000
4000
A každý student, který studuje matematiku, přírodní vědy, strojírenství, ekonomii,
01:17
they should definitelyrozhodně learnUčit se calculuskalkulus
23
65000
2000
ti všichni by se určitě měli naučit diferenciální počet
01:19
by the endkonec of theirjejich freshmanNováček yearrok of collegevysoká škola.
24
67000
2000
před koncem prvního ročníku vysoké školy.
01:21
But I'm here to say, as a professorprofesor of mathematicsmatematika,
25
69000
3000
Ale já jsem tady, abych řekl, jako profesor matematiky,
01:24
that very fewpár people actuallyvlastně use calculuskalkulus
26
72000
4000
že velmi málo lidí ve skutečnosti používá diferenciální počet
01:28
in a consciousvědomí, meaningfulsmysluplné way, in theirjejich day-to-dayze dne na den livesživoty.
27
76000
3000
vědomým, smysluplným způsobem, v každodenním životě.
01:31
On the other handruka,
28
79000
2000
Na druhou stranu,
01:33
statisticsstatistika -- that's a subjectpředmět that you could,
29
81000
3000
statistika -- to je předmět, který byste mohli
01:36
and should, use on dailydenně basiszáklad. Right?
30
84000
3000
a měli používat každý den. Mám pravdu?
01:39
It's riskriziko. It's rewardodměna. It's randomnessnáhodnost.
31
87000
3000
Jde o rizika, výdělky, náhodnost.
01:42
It's understandingporozumění datadata.
32
90000
2000
Jde o porozumění datům.
01:44
I think if our studentsstudentů, if our highvysoký schoolškola studentsstudentů --
33
92000
2000
Myslím, že kdyby naši studenti, kdyby naši středoškoláci --
01:46
if all of the AmericanAmerická citizensobčanů --
34
94000
2000
pokud ne všichni obyvatelé USA --
01:48
knewvěděl about probabilitypravděpodobnost and statisticsstatistika,
35
96000
3000
věděli o pravděpodobnosti a statistice,
01:51
we wouldn'tby ne be in the economichospodářský messnepořádek that we're in todaydnes. (LaughterSmích) (ApplausePotlesk)
36
99000
3000
nebyli bychom v takovém ekonomickém nepořádku, v jakém jsme dnes.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Nejen -- děkuji -- nejen to...
01:57
but if it's taughtvyučován properlysprávně, it can be a lot of funzábava.
38
105000
3000
pokud bude správně vyučována, může být velmi zábavná.
02:00
I mean, probabilitypravděpodobnost and statisticsstatistika,
39
108000
2000
Myslím tím to, že pravděpodobnost a statistika
02:02
it's the mathematicsmatematika of gameshry and gamblinghazardní hry.
40
110000
4000
jsou matematikou her a sázení.
02:06
It's analyzingAnalýza trendstrendy. It's predictingpředpovídání the futurebudoucnost.
41
114000
4000
Jde o analyzování trendů. Jde o předpovídání budoucnosti.
02:10
Look, the worldsvět has changedzměněna
42
118000
2000
Podívejte, svět se změnil
02:12
from analoganalogový to digitaldigitální.
43
120000
3000
z analogového na digitální.
02:15
And it's time for our mathematicsmatematika curriculumosnovy to changezměna
44
123000
3000
Nastal čas, aby se i výuka matematiky změnila
02:18
from analoganalogový to digitaldigitální,
45
126000
2000
z analogové na digitální.
02:20
from the more classicalklasické, continuouskontinuální mathematicsmatematika,
46
128000
4000
Od klasičtější, spojité matematiky,
02:24
to the more modernmoderní, discreteoddělený mathematicsmatematika --
47
132000
3000
k moderní, diskrétní matematice.
02:27
the mathematicsmatematika of uncertaintynejistota,
48
135000
2000
K matematice nejistoty,
02:29
of randomnessnáhodnost, of datadata --
49
137000
2000
náhodnosti, dat --
02:31
that beingbytost probabilitypravděpodobnost and statisticsstatistika.
50
139000
3000
což je pravděpodobnost a statistika.
02:34
In summaryShrnutí, insteadmísto toho of our studentsstudentů
51
142000
2000
Ve zkratce, místo toho, abychom naše studenty
02:36
learningučení se about the techniquestechniky of calculuskalkulus,
52
144000
3000
učili o technikách diferenciálního počtu,
02:39
I think it would be fardaleko more significantvýznamný
53
147000
3000
myslím, že by bylo mnohem užitečnější,
02:42
if all of them knewvěděl what two standardStandard deviationsodchylky
54
150000
3000
pokud by všichni věděli, co znamenají dvě směrodatné odchylky
02:45
from the mean meansprostředek. And I mean it.
55
153000
3000
od střední hodnoty. A to myslím vážně.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Děkuji mnohokrát.
02:50
(ApplausePotlesk)
57
158000
3000
(potlesk)
Translated by Premysl Chodura
Reviewed by Radek Pilich

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com