ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Արթուր Բենջամինը պատմում է մաթեմատիկայի ուսուցման վերափոխման բանաձևի մասին

Filmed:
2,625,810 views

Որևէ մեկը միշտ հարցնում է մաթեմատիկայի ուսուցչին. «Արդյոք ես մաթանալիզն իրական կյանքում օգտագործելու եմ»: Եվ մեծամասնության համար, ասում է Արթուր Բենջամինը, պատասխանը բացասական է: Նա ներկայացնում է հատուկ առաջարկ, թե ինչպես հարմարեցնել մաթեմատիկայի ուսուցումը ժամանակակից թվայնացված դարին:
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if President Obama
0
0
3000
Այժմ, եթե նախագահ Օբաման
00:15
invited me to be the next Czar of Mathematics,
1
3000
4000
առաջարկեր ինձ լինել Մաթեմատիկայի արքան,
00:19
then I would have a suggestion for him
2
7000
3000
ես մի առաջարկ կանեի իրեն,
00:22
that I think would vastly improve
3
10000
2000
որն իմ կարծիքով նկատելիորեն կզարգացներ
00:24
the mathematics education in this country.
4
12000
3000
մաթեմատիկայի ուսուցումն այս երկրում:
00:27
And it would be easy to implement
5
15000
2000
Եվ հեշտ ներդրվող կլիներ
00:29
and inexpensive.
6
17000
2000
և սակավ ծախսատար:
00:31
The mathematics curriculum that we have
7
19000
2000
Մաթեմատիկայի այն ծրագրերը, որ ունենք
00:33
is based on a foundation of arithmetic and algebra.
8
21000
4000
հիմնված են թվաբանության և հանրահաշվի հիմունքների վրա:
00:37
And everything we learn after that
9
25000
2000
Եվ դրանից հետո ուսուցանած ամեն ինչ
00:39
is building up towards one subject.
10
27000
3000
կառուցվում է մեկ ընդհանուր առարկայի շուրջ:
00:42
And at top of that pyramid, it's calculus.
11
30000
4000
Եվ բուրգի գագաթին մաթանալիզն է:
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Ես եկել եմ, որ ասեմ,
00:48
that I think that that is the wrong summit of the pyramid ...
13
36000
4000
որ, կարծում եմ սա բուրգի կառուցման սխալ ուղի է...
00:52
that the correct summit -- that all of our students,
14
40000
2000
իսկ ճիշտ ուղին, որ պետք է իմանա
00:54
every high school graduate should know --
15
42000
2000
յուրաքանչյուր ուսանող և աշակերտ,
00:56
should be statistics:
16
44000
3000
պետք է լինի վիճակագրությունը`
00:59
probability and statistics.
17
47000
2000
հավանականությունը և վիճակագրությունը:
01:01
(Applause)
18
49000
2000
(Ծափահարություններ)
01:03
I mean, don't get me wrong. Calculus is an important subject.
19
51000
4000
Ինձ սխալ չհասկանաք: Մատանալիզը շատ կարևոր է:
01:07
It's one of the great products of the human mind.
20
55000
2000
Դա մարդկային ուղեղի ամենահզոր արտադրանքներից մեկն է:
01:09
The laws of nature are written in the language of calculus.
21
57000
4000
Բնության օրենքները գրված են մաթանալզի լեզվով:
01:13
And every student who studies math, science, engineering, economics,
22
61000
4000
Եվ մաթեմատիկոս, ճարտարագիտություն, տնտեսագետություն սովորող ամեն մի ուսանող
01:17
they should definitely learn calculus
23
65000
2000
պետք է անպայման սովորի մաթանալիզ
01:19
by the end of their freshman year of college.
24
67000
2000
իրենց ուսուցման առաջին կուրսում:
01:21
But I'm here to say, as a professor of mathematics,
25
69000
3000
Բայց որպես մաթեմատիկայի դասախոս, կարող եմ փաստել,
01:24
that very few people actually use calculus
26
72000
4000
որ շատ քիչ մարդիկ են առօրյա կյանքում
01:28
in a conscious, meaningful way, in their day-to-day lives.
27
76000
3000
մաթանալզն օգտագործում գիտակցված, իմաստալից ձևով:
01:31
On the other hand,
28
79000
2000
Մյուս կողմից,
01:33
statistics -- that's a subject that you could,
29
81000
3000
վիճակագրությունը այն առարկան է, որ կարելի է
01:36
and should, use on daily basis. Right?
30
84000
3000
և պետք է օգտագործել ամեն օր: Ճի՞շտ է:
01:39
It's risk. It's reward. It's randomness.
31
87000
3000
Այն ռիսկ, հատուցում և պատահականություն է:
01:42
It's understanding data.
32
90000
2000
Այն տվյալների հասկանալու ընթացք է:
01:44
I think if our students, if our high school students --
33
92000
2000
Կարծում եմ, եթե մեր ուսանողները, կամ բարձր դասարանցիները,
01:46
if all of the American citizens --
34
94000
2000
եթե բոլոր ամերիկացիները
01:48
knew about probability and statistics,
35
96000
3000
իմանան հավանականության և վիճակագրության մասին,
01:51
we wouldn't be in the economic mess that we're in today. (Laughter) (Applause)
36
99000
3000
մենք չենք լինի տնտեսական այնպիսի խառնաշփոթի մեջ, ինչպիսին հիմա ենք:
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Ոչ միայն ... շնորհակալ եմ ... ոչ միայն դա...
01:57
but if it's taught properly, it can be a lot of fun.
38
105000
3000
եթե ճիշտ ուսուցում լինի, դա կարող է շատ զվարճալի լինել:
02:00
I mean, probability and statistics,
39
108000
2000
Ի նկատի ունեմ, հավանականությունը և վիճակագրությունը,
02:02
it's the mathematics of games and gambling.
40
110000
4000
խաղերի և դրամախաղերի մաթեմատիկան է:
02:06
It's analyzing trends. It's predicting the future.
41
114000
4000
Այն վերլուծում է միտումները: Կանխատեսում է ապագան:
02:10
Look, the world has changed
42
118000
2000
Տեսե՜ք, աշխարհը փոխվել է
02:12
from analog to digital.
43
120000
3000
անալոգայինից` թվայինի:
02:15
And it's time for our mathematics curriculum to change
44
123000
3000
Եվ ժամանակն է, որ մաթեմատիկայի ծրագիրը նույնպես
02:18
from analog to digital,
45
126000
2000
փոխվի անալոգայինից` թվայինի:
02:20
from the more classical, continuous mathematics,
46
128000
4000
Առավել դասական, ընդհանուր-շարունակական մաթեմատիկայից
02:24
to the more modern, discrete mathematics --
47
132000
3000
դառնալով ավելի ժամանակակից, անջատ:
02:27
the mathematics of uncertainty,
48
135000
2000
Անորոշության, պատահականության
02:29
of randomness, of data --
49
137000
2000
տվյալների մաթեմատիկան`
02:31
that being probability and statistics.
50
139000
3000
և դա կլինի հավանականությունը և վիճակագրությունը:
02:34
In summary, instead of our students
51
142000
2000
Ամփոփելով` մաթանալիզի տեխնիկան ուսանելու փոխարեն
02:36
learning about the techniques of calculus,
52
144000
3000
մեր ուսանողների համար ավելի լավ
02:39
I think it would be far more significant
53
147000
3000
և առավել նշանակալի կլինի,
02:42
if all of them knew what two standard deviations
54
150000
3000
եթե յուրաքանչյուրն իմանա` ինչ է նշանակում միջինից
02:45
from the mean means. And I mean it.
55
153000
3000
ստանդարտ շեղումը: Ահա թե ինչ:
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Շատ շնորհակալ եմ:
02:50
(Applause)
57
158000
3000
(Ծափահարություններ)
Translated by Armenuhy Hovakimyan
Reviewed by Arpiné Grigoryan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com