ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Arthur Benjamin formulė, kaip pakeisti matematikos išsimokslinimą

Filmed:
2,625,810 views

Kas nors visada klausia matematikos mokytojo: „Ar aš naudosiu matematiką realiame gyvenime?“. Ir daugeliui iš mūsų, sako Arthur Benjamin, atsakymas yra „ne“. Jis siūlo drąsią išeitį, kaip padaryti matematikos išsimokslinimą tinkamą skaitmeniniam amžiui.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentPrezidentas ObamaObama
0
0
3000
Taigi, jei tik Prezidentas Obama
00:15
invitedpakviesti me to be the nextKitas CzarCaro of MathematicsMatematikos,
1
3000
4000
pakviestų mane būti kitu matematikos Caru,
00:19
then I would have a suggestionpasiūlymas for him
2
7000
3000
tai aš pasiūlyčiau jam
00:22
that I think would vastlylabai improvepagerinti
3
10000
2000
tai, kas, manau, žymiai pagerintų
00:24
the mathematicsmatematika educationšvietimas in this countryŠalis.
4
12000
3000
matematikos išsimokslinimą šioje šalyje (JAV).
00:27
And it would be easylengva to implementįgyvendinti
5
15000
2000
Ir tai būtų lengva įgyvendinti
00:29
and inexpensivenebrangus.
6
17000
2000
ir nebrangu.
00:31
The mathematicsmatematika curriculummokymo planas that we have
7
19000
2000
Matematikos mokymo programa, esanti dabar,
00:33
is basedpagrįstas on a foundationfondas of arithmeticaritmetinis and algebraalgebra.
8
21000
4000
yra pagrįsta aritmetika ir algebra.
00:37
And everything we learnmokytis after that
9
25000
2000
Ir viskas, ką mes studijuojame po to,
00:39
is buildingpastatas up towardslink one subjectdalykas.
10
27000
3000
yra kelias link vienos srities.
00:42
And at topviršuje of that pyramidpiramidė, it's calculusdantų akmenys.
11
30000
4000
Ir tos piramidės pačioje viršūnėje yra integralinis ir differencialinis skaičiavimas.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Ir aš esu čia pasakyti,
00:48
that I think that that is the wrongneteisingai summitaukščiausiojo lygio susitikimas of the pyramidpiramidė ...
13
36000
4000
kad aš manau, jog tai yra neteisinga piramidės viršūnė...
00:52
that the correctteisingai summitaukščiausiojo lygio susitikimas -- that all of our studentsstudentai,
14
40000
2000
kad teisinga viršūnė (ir visi mūsų studentai,
00:54
everykiekvienas highaukštas schoolmokykla graduateabsolventas should know --
15
42000
2000
kiekvienas abiturientas turėtų žinoti)
00:56
should be statisticsstatistika:
16
44000
3000
turėtų būti statistika:
00:59
probabilitytikimybė and statisticsstatistika.
17
47000
2000
tikimybių teorija ir statistika.
01:01
(ApplausePlojimai)
18
49000
2000
(Plojimai)
01:03
I mean, don't get me wrongneteisingai. CalculusDantų akmenys is an importantsvarbu subjectdalykas.
19
51000
4000
Nesupraskite manęs klaidingai. Integralinis ir diferencialinis skaičiavimas yra svarbi sritis.
01:07
It's one of the great productsproduktai of the humanžmogus mindprotas.
20
55000
2000
Tai - vienas iš iškiliausių žmogiškojo proto produktų.
01:09
The lawsįstatymai of naturegamta are writtenparašyta in the languagekalba of calculusdantų akmenys.
21
57000
4000
Gamtos dėsniai yra parašyti skaičiavimo kalba.
01:13
And everykiekvienas studentstudentas who studiesstudijos mathmatematika, sciencemokslas, engineeringinžinerija, economicsekonomika,
22
61000
4000
Ir kiekvienas studentas, studijuojantis matematiką, gamtos mokslus, inžineriją, ekonomiką,
01:17
they should definitelyneabejotinai learnmokytis calculusdantų akmenys
23
65000
2000
visi neabejotinai turi išmokti integralinį ir diferencialinį skaičiavimą
01:19
by the endgalas of their freshmanpirmakursis yearmetai of collegekolegija.
24
67000
2000
pirmaisiais studijų metais.
01:21
But I'm here to say, as a professorprofesorius of mathematicsmatematika,
25
69000
3000
Tačiau aš čia esu tam, kad kaip matematikos profesorius pasakyčiau,
01:24
that very fewnedaug people actuallyiš tikrųjų use calculusdantų akmenys
26
72000
4000
jog labai mažai žmonių sąmoningai ir tikslingai
01:28
in a conscioussąmoningas, meaningfulreikšmingas way, in their day-to-daydiena iš dienos livesgyvena.
27
76000
3000
naudoja integralinį ir diferencialinį skaičiavimą savo kasdieniame gyvenime.
01:31
On the other handranka,
28
79000
2000
Kita vertus,
01:33
statisticsstatistika -- that's a subjectdalykas that you could,
29
81000
3000
statistika - tai yra sritis, kurią jūs galite,
01:36
and should, use on dailykasdien basispagrindas. Right?
30
84000
3000
ir turėtumėte, naudoti kasdien. Ar ne?
01:39
It's riskrizika. It's rewardatlygis. It's randomnessatsitiktinumas.
31
87000
3000
Tai - riziką. Tai - atlygis. Tai - atsitiktinumas.
01:42
It's understandingsuprasti dataduomenys.
32
90000
2000
Tai - duomenų suvokimas.
01:44
I think if our studentsstudentai, if our highaukštas schoolmokykla studentsstudentai --
33
92000
2000
Aš galvoju, jei mūsų studentai, jei mūsų vidurinių mokyklų mokiniai,
01:46
if all of the AmericanAmerikos citizenspiliečiai --
34
94000
2000
jei visi Amerikos piliečiai
01:48
knewžinojau about probabilitytikimybė and statisticsstatistika,
35
96000
3000
žinotų apie tikimybių teoriją ir statistiką,
01:51
we wouldn'tnebūtų be in the economicekonominis messnetvarka that we're in todayšiandien. (LaughterJuokas) (ApplausePlojimai)
36
99000
3000
mes nebūtume tokioje ekonominėje netvarkoje, kurioje mes esame šiandien.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Ne tik - dėkoju jums - ne tik tai...
01:57
but if it's taughtmokė properlytinkamai, it can be a lot of funlinksma.
38
105000
3000
bet jei tai dėstoma tinkamai, tai gali būti linksmas dalykas.
02:00
I mean, probabilitytikimybė and statisticsstatistika,
39
108000
2000
Aš turiu galvoje, tikimybių teorija ir statistika -
02:02
it's the mathematicsmatematika of gamesžaidimai and gamblingAzartiniai lošimai.
40
110000
4000
tai žaidimų ir lošimų matematika.
02:06
It's analyzinganalizuojant trendstendencijos. It's predictingprognozuoti the futureateitis.
41
114000
4000
Ji analizuoja tendencijas. Ji numato ateitį.
02:10
Look, the worldpasaulis has changedpasikeitė
42
118000
2000
Pažiūrėkite, pasaulis pasikeitė
02:12
from analoganalogas to digitalskaitmeninis.
43
120000
3000
iš analoginio į skaitmeninį.
02:15
And it's time for our mathematicsmatematika curriculummokymo planas to changekeisti
44
123000
3000
Ir laikas mūsų matematikos mokymo programai pasikeisti
02:18
from analoganalogas to digitalskaitmeninis,
45
126000
2000
nuo analoginės į skaitmeninę.
02:20
from the more classicalKlasikinė, continuousnuolatinis mathematicsmatematika,
46
128000
4000
Nuo labiau klasikinės, tolydžiosios matematikos,
02:24
to the more modernmodernus, discretediskretus mathematicsmatematika --
47
132000
3000
į modernesnę, diskretesnę matematiką;
02:27
the mathematicsmatematika of uncertaintynetikrumas,
48
135000
2000
į neapibrėžtumo, atsitiktinumo,
02:29
of randomnessatsitiktinumas, of dataduomenys --
49
137000
2000
duomenų matematiką –
02:31
that beingesamas probabilitytikimybė and statisticsstatistika.
50
139000
3000
o tai ir yra tikimybės ir statistika.
02:34
In summarysantrauka, insteadvietoj to of our studentsstudentai
51
142000
2000
Apibendrinant, mūsų studentams vietoj
02:36
learningmokymasis about the techniquestechnika of calculusdantų akmenys,
52
144000
3000
integralinio ir diferencialinio skaičiavimo mokymosi,
02:39
I think it would be fartoli more significantreikšmingas
53
147000
3000
manau, būtų žymiai prasmingiau
02:42
if all of them knewžinojau what two standardstandartas deviationsnuokrypiai
54
150000
3000
jei jie visi žinotų, ką reiškia du standartiniai nuokrypiai
02:45
from the mean meansreiškia. And I mean it.
55
153000
3000
nuo vidurkio. Ir aš būtent tai turiu galvoje.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Labai jums ačiū.
02:50
(ApplausePlojimai)
57
158000
3000
(Plojimai)
Translated by andrius žilėnas
Reviewed by Karolina Streimikyte

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com