ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Математикийн боловсролыг өөрчлөх тухай Артур Бенжамины санал

Filmed:
2,625,810 views

"Дээд математик миний өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэхүү?" гэж математикийн багш нараас хүмүүс үргэлж асуудаг. Ихэнх хүмүүсийн хувьд бол үгүй гэж Артур Бенжамин хэлж байна. Математикийн боловсролыг өнөөгийн дижитал эрин үетэй хэрхэн холбох тухай тэрээр зоригтой санааг дэвшүүлж байна.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if President Obama
0
0
3000
Хэрвээ яг одоо, ерөнхийлөгч Обама намайг
00:15
invited me to be the next Czar of Mathematics,
1
3000
4000
дараагийн "Математикийн Хаан" болооч гэж уривал
00:19
then I would have a suggestion for him
2
7000
3000
надад энэ орны математикийн
00:22
that I think would vastly improve
3
10000
2000
боловсролыг асар том хэмжээгээр
00:24
the mathematics education in this country.
4
12000
3000
дээшлүүлж чадах нэг зөвлөгөө байх болно.
00:27
And it would be easy to implement
5
15000
2000
Энэ маань хэрэгжүүлэхэд
00:29
and inexpensive.
6
17000
2000
хялбар баc хямд.
00:31
The mathematics curriculum that we have
7
19000
2000
Бидний одоогийн математикийн сургалтын хөтөлбөр
00:33
is based on a foundation of arithmetic and algebra.
8
21000
4000
арифметик, алгебрийн үндэст суурилдаг.
00:37
And everything we learn after that
9
25000
2000
Үүний дараа сурах зүйл нь
00:39
is building up towards one subject.
10
27000
3000
нэг л сэдэв рүү чиглэж байдаг.
00:42
And at top of that pyramid, it's calculus.
11
30000
4000
Тэр пирамидын орой нь математик анализ байна.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Тэгэхээр би энд, энэ бол
00:48
that I think that that is the wrong summit of the pyramid ...
13
36000
4000
буруу оройтой пирамид гэж...
00:52
that the correct summit -- that all of our students,
14
40000
2000
бүх оюутнууд, ахлах ангийн төгсөгчдийн
00:54
every high school graduate should know --
15
42000
2000
мэдвэл зохих зөв орой нь
00:56
should be statistics:
16
44000
3000
магадлал, статистик
00:59
probability and statistics.
17
47000
2000
гэж боддогоо хэлэхээр байна.
01:01
(Applause)
18
49000
2000
(Алга ташилт)
01:03
I mean, don't get me wrong. Calculus is an important subject.
19
51000
4000
Намайг буруугаар битгий ойлгоорой. Математик анализ бол чухал сэдэв.
01:07
It's one of the great products of the human mind.
20
55000
2000
Энэ бол хүний оюуны агуу бүтээлүүдийн нэг.
01:09
The laws of nature are written in the language of calculus.
21
57000
4000
Байгалийн хуулиуд нь математик анализийн хэлээр бичигддэг.
01:13
And every student who studies math, science, engineering, economics,
22
61000
4000
Математик, шинжлэх ухаан, инженер, эдийн засгийн
01:17
they should definitely learn calculus
23
65000
2000
оюутан бүр математик анализийг
01:19
by the end of their freshman year of college.
24
67000
2000
1-р курсийн эцэс гэхэд судлах нь гарцаагүй.
01:21
But I'm here to say, as a professor of mathematics,
25
69000
3000
Гэхдээ математикийн профессорийн хувьд хэлэхэд
01:24
that very few people actually use calculus
26
72000
4000
маш цөөхөн хүн математик анализийг өдөр
01:28
in a conscious, meaningful way, in their day-to-day lives.
27
76000
3000
тутмын амьдралдаа хэрэглэе гэж хэрэглэдэг.
01:31
On the other hand,
28
79000
2000
Үүний эсрэгээр, харин
01:33
statistics -- that's a subject that you could,
29
81000
3000
статистик бол та бүхэн өдөр тутамд ашиглаж болох,
01:36
and should, use on daily basis. Right?
30
84000
3000
ашиглах ч ёстой зүйл юм.
01:39
It's risk. It's reward. It's randomness.
31
87000
3000
Эрсдэл, ашиг, санамсаргүй тохиолдол гээд л.
01:42
It's understanding data.
32
90000
2000
Энэ бол үзэгдлийг ойлгох зам.
01:44
I think if our students, if our high school students --
33
92000
2000
Хэрвээ оюутнууд, ахлах ангийн сурагчид
01:46
if all of the American citizens --
34
94000
2000
бүх Америкийн иргэд магадлал, статистикийг
01:48
knew about probability and statistics,
35
96000
3000
мэддэгсэн бол бид өнөөдрийн
01:51
we wouldn't be in the economic mess that we're in today. (Laughter) (Applause)
36
99000
3000
эдийн засгийн энэ замбараагүйдэлд орохгүй байхсан.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Үүгээр ч зогсохгүй, хэрвээ зөв зааж
01:57
but if it's taught properly, it can be a lot of fun.
38
105000
3000
чадвал энэ маш хөгжилтэй ч байж болно.
02:00
I mean, probability and statistics,
39
108000
2000
Би үүгээрээ, магадлал, статистик бол
02:02
it's the mathematics of games and gambling.
40
110000
4000
мөрийтэй тоглоомны математик нь гэх гэсэн юм.
02:06
It's analyzing trends. It's predicting the future.
41
114000
4000
Энэ чиг хандлагыг шинжилж, ирээдүйг хэлдэг.
02:10
Look, the world has changed
42
118000
2000
Хар л даа, дэлхий ертөнц
02:12
from analog to digital.
43
120000
3000
аналогоос дижитал руу шилжиж байна.
02:15
And it's time for our mathematics curriculum to change
44
123000
3000
Математикийн сургалтын хөтөлбөр ч
02:18
from analog to digital,
45
126000
2000
аналогоос дижитал руу шилжих цаг нь болсон.
02:20
from the more classical, continuous mathematics,
46
128000
4000
Сонгодог, хязгааргүйн математикаас
02:24
to the more modern, discrete mathematics --
47
132000
3000
орчин үеийн, дискрет математик руу.
02:27
the mathematics of uncertainty,
48
135000
2000
Таамаглалын, санамсаргүй тохиолдлын,
02:29
of randomness, of data --
49
137000
2000
мэдээллийн математик болох
02:31
that being probability and statistics.
50
139000
3000
магадлал, статистик гэсэн үг.
02:34
In summary, instead of our students
51
142000
2000
Дүгнэж хэлэхэд, оюутнууд маань математик анализийн техникт
02:36
learning about the techniques of calculus,
52
144000
3000
суралцахын оронд миний бодлоор бол
02:39
I think it would be far more significant
53
147000
3000
дундажын 2 стандарт хазайлтыг
02:42
if all of them knew what two standard deviations
54
150000
3000
мэдэж байх нь тэдэнд илүү чухал байхсан.
02:45
from the mean means. And I mean it.
55
153000
3000
Энийг би хэлье гэж хэлж байна.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Маш их баярлалаа.
02:50
(Applause)
57
158000
3000
(Алга ташилт)
Translated by Saruul Tovuusuren
Reviewed by Tuya Erdenejargal

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com