English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

مت کاتس:تلاش برای چیزی جدید در 30 روز

Filmed:
10,363,984 views

آیا چیزی هست که منظورتان بوده که انجام دهید، بخواهید که انجام دهید ، اما فقط... انجام نداده اید؟ مت کاتس پیشنهاد می کند: برای مدت 30 روز تلاش کنید. این بحث کوتاه و نشاط آور یک راه جالب درباره تعیین و دستیابی به اهداف را ارائه می کند.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewتعداد کمی yearsسالها agoپیش,
چند سال پیش،
00:15
I feltنمد like I was stuckگیر in a rutگودال,
احساس کردم به پوچی رسیدم.
00:17
so I decidedقرار بر این شد to followدنبال کردن in the footstepsپای پیاده
بنابراین تصمیم گرفتم جای پای فیلسوف بزرگ آمریکایی،
00:20
of the great Americanآمریکایی philosopherفیلسوف, Morganمورگان SpurlockSpurlock,
مورگان سپورلاک (Morgan Spurlock) را دنبال کنم
00:22
and try something newجدید for 30 daysروزها.
و برای چیز جدیدی 30 روز تلاش کنم.
00:25
The ideaاندیشه is actuallyدر واقع prettyبسیار simpleساده.
در واقع، این ایده خیلی ساده است.
00:28
Think about something you've always wanted to addاضافه کردن to your life
درباره یه چیزی که همیشه می خواستی به زندگیت اضافه کنی فکر کن
00:30
and try it for the nextبعد 30 daysروزها.
و مدت 30 روز آینده برای آن تلاش کن.
00:33
It turnsچرخش out,
از قرارِ معلوم،
00:36
30 daysروزها is just about the right amountمیزان of time
30 روز مدت زمانِ مناسبی است
00:38
to addاضافه کردن a newجدید habitعادت or subtractتفریق کردن a habitعادت --
برای اضافه کردن یک عادت جدید یا کم کردن یک عادت
00:40
like watchingتماشا کردن the newsاخبار --
از زندگیت،
00:42
from your life.
مثل دیدن اخبار.
00:44
There's a fewتعداد کمی things I learnedیاد گرفتم while doing these 30-dayروز challengesچالش ها.
از این چالشهای 30 روزه من چند چیز یادگرفتم.
00:46
The first was,
اول اینکه،
00:49
insteadبجای of the monthsماه ها flyingپرواز by, forgottenفراموش شده,
به جای گذر زمان و فراموشی آن،
00:51
the time was much more memorableبیاد ماندنی.
آن زمان می تواند بسیار به یاد ماندی باشد.
00:54
This was partبخشی of a challengeچالش I did to take a pictureعکس everyهرکدام day for a monthماه.
این بخشی از یک چالش بود که برای مدت یک ماه، من هر روز یک عکس بگیرم.
00:57
And I rememberیاد آوردن exactlyدقیقا where I was
و من دقیقا" جایی که آن روز بودم
01:00
and what I was doing that day.
و کاری را که می کردم را به یاد می آورم.
01:03
I alsoهمچنین noticedمتوجه شدم
من همچنین متوجه شدم
01:06
that as I startedآغاز شده to do more and harderسخت تر 30-dayروز challengesچالش ها,
از زمانی که من شروع کردم چالشهای ۳۰ روزهً بیشتر و سختر انجام دادن،
01:08
my self-confidenceاعتماد به نفس grewرشد کرد.
اعتماد به نفسم بالا رفته.
01:10
I wentرفتی from desk-dwellingمیز نشیمن computerکامپیوتر nerdnerd
من از مرد خرخون پشت میز کامپیوتر،تبدیل شدم
01:12
to the kindنوع of guy who bikesدوچرخه to work --
به مردی که با دوچرخه سرِ کار میرود
01:14
for funسرگرم کننده.
برای تفریح.
01:17
Even last yearسال, I endedبه پایان رسید up hikingپیاده روی up MtMt.. Kilimanjaroکیلیمانجارو,
حتی سال گذشته، من از کوه کلیمانجارو ،
01:20
the highestبالاترین mountainکوه in Africaآفریقا.
بلند ترین کوه آفریقا بالا رفتم.
01:23
I would never have been that adventurousپرماجرا
قبل از اینکه من 30 روز چالشم را شروع کنم،
01:25
before I startedآغاز شده my 30-dayروز challengesچالش ها.
من هرگز اونقدر ماجراجو نبودم.
01:28
I alsoهمچنین figuredشکل گرفته out
من همچنین فهمیدم
01:31
that if you really want something badlyبدی enoughکافی,
که اگر واقعا بخواهی،
01:33
you can do anything for 30 daysروزها.
میتوانی هر کاری را به مدت 30 روز انجام دهی.
01:35
Have you ever wanted to writeنوشتن a novelرمان?
آیا هرگز خواستی که یک رمان بنویسی؟
01:38
Everyهرکدام Novemberنوامبر,
هر نوامبر،
01:40
tensده ها of thousandsهزاران نفر of people
دهها هزار نفر از مردم
01:42
try to writeنوشتن theirخودشان ownخودت 50,000-word-کلمه novelرمان from scratchخراش
تلاش می کنند که رمان 50000 کلمه ای شان را از ابتدا
01:44
in 30 daysروزها.
در طی 30 روز بنویسند.
01:48
It turnsچرخش out, all you have to do
از قرار معلوم، تنها کاری که باید انجام دهی اینه که
01:50
is writeنوشتن 1,667 wordsکلمات a day
1667کلمه در روز
01:52
for a monthماه.
برای یک ماه بنویسی.
01:55
So I did.
خب من انجام دادم.
01:57
By the way, the secretراز is not to go to sleepبخواب
در ضمن، رازش این است که تا کلمات آن روز را ننوشتی
01:59
untilتا زمان you've writtenنوشته شده است your wordsکلمات for the day.
به خواب نروی.
02:01
You mightممکن be sleep-deprivedمحروم از خواب,
ممکن است از خواب محروم شوی
02:04
but you'llشما خواهید بود finishپایان دادن your novelرمان.
اما رمانت را تمام می کنی.
02:06
Now is my bookکتاب the nextبعد great Americanآمریکایی novelرمان?
حالا آیا کتاب من بزرگترین رمان آمریکاست؟
02:08
No. I wroteنوشت it in a monthماه.
نه. من آن را در یک ماه نوشتم.
02:12
It's awfulخیلی بد و ناخوشایند.
آن افتضاح است.
02:14
But for the restباقی مانده of my life,
اما برای بقیه عمرم،
02:17
if I meetملاقات Johnجان Hodgmanهادگرمن at a TEDTED partyمهمانی,
اگر جان هادگمن را در مهمانی تد ببینم،
02:19
I don't have to say,
لازم نیست بگویم
02:22
"I'm a computerکامپیوتر scientistدانشمند."
" من یک دانشمند کامپیوتر هستم."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistرمان نویس."
نه ، نه ، اگر بخواهم می توانم بگویم، " من یک رمان نویس هستم."
02:26
(Laughterخنده)
( خنده تماشاگران)
02:29
So here'sاینجاست one last thing I'd like to mentionاشاره.
خب آخرین چیزی که می خواهم بگویم.
02:32
I learnedیاد گرفتم that when I madeساخته شده smallکوچک, sustainableپایدار changesتغییرات,
من یاد گرفتم اگر من تغیرات کوچک و پایداری را ایجاد کنم،
02:35
things I could keep doing,
که بتوانم به طور مداوم انجام دهم
02:38
they were more likelyاحتمال دارد to stickچوب.
به احتمال زیاد ماندگار می شوند.
02:40
There's nothing wrongاشتباه with bigبزرگ, crazyدیوانه challengesچالش ها.
هیچ اشکالی در یک چالش خیلی بزرگ نیست.
02:42
In factواقعیت, they're a tonتن of funسرگرم کننده.
واقعا" اینها یک دنیا لذت دارند.
02:45
But they're lessکمتر likelyاحتمال دارد to stickچوب.
اما احتمال ماندگاریشان کمتر است.
02:48
When I gaveداد up sugarقند for 30 daysروزها,
وقتی من برای 30 روز شکر نخوردم،
02:50
day 31 lookedنگاه کرد like this.
روز سی و یکم، حاصلش این بود.
02:52
(Laughterخنده)
( خنده تماشاگران)
02:54
So here'sاینجاست my questionسوال to you:
خوب این سوال من از شماست:
02:56
What are you waitingدر انتظار for?
منتظر چی هستید؟
02:59
I guaranteeضمانت you the nextبعد 30 daysروزها
من تضمین می کنم 30 روز بعدی را
03:01
are going to passعبور
چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی
03:03
whetherچه you like it or not,
خواهی گذراند.
03:05
so why not think about something
خب چرا به چیزهایی که همیشه می خواستید
03:07
you have always wanted to try
انجام دهید فکر نمی کنید
03:09
and give it a shotشات
و برای 30 روز بعدی
03:11
for the nextبعد 30 daysروزها.
محک نمی زنید؟
03:13
Thanksبا تشکر.
سپاسگزارم
03:15
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق تماشاگران)
03:17
Translated by soheila Jafari
Reviewed by Negar S

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com