English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

მეტ ქათსი: სცადეთ რაიმე ახალი 30 დღის განმავლობაში

Filmed:
10,363,984 views

არსებობს რაიმე, რისი გაკეთებაც ყოველთვის გინდოდათ, მაგრამ ჯერაც ვერ მოახერხეთ? მეტ ქათსი გვეუბნება: სცადეთ ეს 30 დღის განმავლობაში. მოკლე, უზრუნველი გამოსვლა გვთავაზობს მიზნების დასახვისა და მიღწევის შესანიშნავ გზას.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
რამდენიმე წლის წინ
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
ვიგრძენი რომ ცხოვრებაში ჩავრჩი (გავიჭედე) ერთ ადგილას,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
ამიტომ გადავწყვიტე ფეხდაფეხ გავყოლოდი
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
დიდ ამერიკელ ფილოსოფოსს,მორგან სპურლაკს
00:22
and try something new for 30 days.
და მეცადა რაიმე ახალი 30 დღეში.
00:25
The idea is actually pretty simple.
იდეა, სინამდვილეში, საკმაოდ მარტივია.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
უნდა დაფიქრდე თუ რა გაკლდა ყოველთვის ცხოვრებაში
00:30
and try it for the next 30 days.
და განახორციელო ეს მომდევნო 30 დღის განმავლობაში.
00:33
It turns out,
აღმოჩნდა, რომ
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 დღე საკმარისი დროა,
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
ახალი ჩვევის შესაძენად ან რაღაცაზე უარის სათქმელად
00:40
like watching the news --
– როგორიცაა ახალი ამბების ყურება –
00:42
from your life.
ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
ამ 30 დღიანი გამოწვევიდან რამოდენიმე რამ ვისწავლე.
00:46
The first was,
პირველი იყო ის, რომ
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
თუკი ადრე თვე თვეს მისდევდა და დავიწყებას მიეცემოდა,
00:51
the time was much more memorable.
ახლა აღმოვაჩინე რომ წუთები შეიძლება ბევრად უფრო დასამახსოვრებელი გახადო.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
გამოწვევის ნაწილი ყოველდღიურად ფოტოს გადაღებაში მდგომარეობდა.
00:57
And I remember exactly where I was
და მე ზუსტად მახსოვს თუ სად ვიყავი
01:00
and what I was doing that day.
და რას ვაკეთებდი მოცემულ დღეს.
01:03
I also noticed
ასევე შევამჩნიე,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
რომ რაც უფრო რთულ 30 დღიან გამოწვევებს ვუსწორებდი თვალს,
01:08
my self-confidence grew.
ჩემი თავდაჯერებულობა მით უფრო იზრდებოდა.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
მუდმივად კომპიუტერთან მჯდომი ბოტანიდან
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
გადავიქეცი კაცად რომელიც სამსახურში ველოსიპედით მიდის ...
01:14
for fun.
გასართობად.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
ყველაფერი იმით დასრულდა, რომ შარშან კილიმანჯარო,
01:20
the highest mountain in Africa.
აფრიკის უმაღლესი მწვერვალი დავლაშქრე.
01:23
I would never have been that adventurous
არასოდეს ვიყავი თავგადასავლების მოყვარული,
01:25
before I started my 30-day challenges.
სანამ 30 დღიან გამოწვევებს არ დავიწყებდი.
01:28
I also figured out
აგრეთვე მივხვდი,
01:31
that if you really want something badly enough,
რომ თუკი რაღაცის გაკეთება ძალიან გინდა
01:33
you can do anything for 30 days.
30 დღის განმავლობაში ყველაფრის მოსწრება შეიძლება.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
ოდესმე გდომებიათ ნოველის დაწერა?
01:38
Every November,
ყოველ ნოემბერს,
01:40
tens of thousands of people
ათი ათასობით ადამიანი
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
ცდილობს დაწეროს 50,000 სიტყვიანი ნოველა
01:44
in 30 days.
30 დღეში.
01:48
It turns out, all you have to do
აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი რაც უნდა გააკეთო ესაა
01:50
is write 1,667 words a day
დაწერო1,667 სიტყვა დღეში
01:52
for a month.
ერთ თვის მანძილზე.
01:55
So I did.
მოკლედ, მე ეს შევძელი
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
სხვათაშორის, საიდუმლო იმაშია რომ არ დაიძინო
01:59
until you've written your words for the day.
სანამ სიტყვების დღიურ ნორმას არ დაწერ.
02:01
You might be sleep-deprived,
შეიძლება ძილი მოიკლო,
02:04
but you'll finish your novel.
მაგრამ ნოველას აუცილებლად დაასრულებ.
02:06
Now is my book the next great American novel?
არის კი ჩემი წიგნი მორიგი "დიდი" ამერიკული ნოველა?
02:08
No. I wrote it in a month.
არა. მე ის ერთ თვეში დავწერე.
02:12
It's awful.
ის საშინელია.
02:14
But for the rest of my life,
მაგრამ ამიერიდან,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
თუკი TED–ის წვეულებაზე ჯონ ჰოჯმანს შევხვდები,
02:19
I don't have to say,
აღარ მომიწევს ვუთხრა:
02:22
"I'm a computer scientist."
"მე კომპიუტერული მეცნიერი ვარ"
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
არა. ახლა, უკვე შემიძლია ვუთხრა: "მე ნოველისტი ვარ"
02:26
(Laughter)
(სიცილი)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
კიდევ ერთი რაღაცის ხსენებაც მინდოდა.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
ვისწავლე, რომ როდესაც ვაკეთებ პატარა,მტკიცე ცვლილებებს
02:35
things I could keep doing,
მიმდინარე გამოწვევები
02:38
they were more likely to stick.
უფრო ადვილი გასაკეთებელია.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
ცუდი არაფერია დიდ, გიჟურ გამოწვევებში.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
სინამდვილეში, ეს ძალიან მაგარია.
02:45
But they're less likely to stick.
მაგრამ ისინი უფრო რთული განსახორცილებელია.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
როდესაც მე ვთმობ ტკბილეულს 30 დღე
02:50
day 31 looked like this.
31-ე დღე ასე გამოიყურება
02:52
(Laughter)
(სიცილი)
02:54
So here's my question to you:
ასე რომ, გისვამთ კითხვას:
02:56
What are you waiting for?
რას ელოდებით?
02:59
I guarantee you the next 30 days
მე გაძლევთ გარანტიას რომ მომდევნო 30 დღე
03:01
are going to pass
იქცევა წარსულად
03:03
whether you like it or not,
მოგწონთ ეს თუ არა,
03:05
so why not think about something
ასე რომ დაფიქრდით,
03:07
you have always wanted to try
რისი გაკეთება გინდოდათ ყოველთვის
03:09
and give it a shot
და განახორციელეთ ეს
03:11
for the next 30 days.
მომდევნო 30 დღის განმავლობაში.
03:13
Thanks.
გმადლობთ.
03:15
(Applause)
(აპლოდისმენტები)
03:17
Translated by Guram Kajaia
Reviewed by Natalie Saginashvili

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com