English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: 30 రోజులలో కొత్త వాటి కోసం ప్రయత్నించండి

Filmed:
10,363,984 views

మీ దెగ్గర ఏదైనా ఉద్ధేసించడానికి లేదా ఏదైనా చేసేదానికి ఉండికూడా,చెయ్యలేకపోతున్నారా?? మార్క్ కట్ట్స్ దీనిని సూచిస్తున్నారు: మీ పనిని 30 రోజులలో ప్రయత్నించండి.ఈ చిన్న ఉపన్యాసం మీ లక్ష్యం సాధించడానికి మరియు మీ లక్ష్యాన్ని ఎంచుకునేదానికి ఉపయోగపడుతుంది.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
కొన్ని సంవత్సరాల ముందు,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
నేను బాగా ఆచరానములో ఉన్న ఆచారాన్ని పాతిస్తునాట్లు భావన నాలో కలిగింది.
00:17
so I decided to follow in the footsteps
అందుకే నేను గొప్ప అమెరికన్ తత్వవేత్తఅయిన
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
మోర్గన్ స్పుర్లాక్ గారి దారిని పాటించాలనుకున్నాను.
00:22
and try something new for 30 days.
అదే 30 రోజులలో కొత్త వాటి కోసం ప్రయత్నించటం
00:25
The idea is actually pretty simple.
ఈ ఆలోచన చాలా సులభమైనది.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
మీ జీవితములో మీరు చేయాలి అనుకునే పనిని ఆలోచించండి.
00:30
and try it for the next 30 days.
తరువాతా ఆ పనిని తదుపరి 30 రోజులలో ప్రయత్నించండి.
00:33
It turns out,
ఫలితము దక్కుతుంది.
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 రోజులనేది మీ జీవితములో ఒక మంచి సమయము,
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
ఈ కాలములో మీరు ఒక కొత్త అలవాటిని పాటించవచ్చు లేదా మీ పాత అలవాటులలో ఒకటిని --
00:40
like watching the news --
న్యూస్ చూసే అలవాతులులగా ఒకటిని
00:42
from your life.
మీ జీవితములోనుంచి మానుకోవచ్చు.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
ఈ 30 రోజులు పాటించే విధానములో నేను కొన్ని విషయాలను నేర్చుకున్నాను,
00:46
The first was,
మొదటిది,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
నెలలు గడిచే కొద్ది నెలల్లో జరిగే విషయాలకన్నా,
00:51
the time was much more memorable.
సమయములో జరిగే విషయాలు నాకు న్యాపకముంది.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
ఇది కూడా ఆ సవాలులో ఒక భాగము,నేను ఒక నెలకి ఒక ఫోటో తియ్యలనుకున్నాను.
00:57
And I remember exactly where I was
నేను ఎక్కడున్నానని మరియు,
01:00
and what I was doing that day.
ఆ రోజు ఏమి చేస్తున్నానో నాకు న్యాపకముంది.
01:03
I also noticed
నేను గమనించింది ఏమిటి అంటే
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
30 రోజుల సవాళ్ళు చేసేకొద్ది నా స్వీయ విశ్వాసం పెరిగేది,
01:08
my self-confidence grew.
నేను గమనించాను.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
నేను కంప్యూటర్ కార్యాలయంలో కంప్యూటర్ గురించి
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
మాత్రమే తెలిసి, పనిచేసే ఒక అబ్బాయిగానుండి
01:14
for fun.
కలం గడపటానికే పనిచేసే ఒక అబ్బాయిగా మారాను.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
పోయిన సంవత్సరము నేను అఫ్రికాలోనే ఎత్తైన పర్వతమైన
01:20
the highest mountain in Africa.
Mt. కిళిమంజారోలో పర్వతారోహణానికి వెళ్ళాను.
01:23
I would never have been that adventurous
నేను ఈ 30 రోజుల సాధనను పాటించే ముందు,
01:25
before I started my 30-day challenges.
ఇంత సాహసికముగా లేదు.
01:28
I also figured out
నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నాను,
01:31
that if you really want something badly enough,
మీరు ఖటినముగా ఏదైనా ప్రయత్నిన్చాలంటే
01:33
you can do anything for 30 days.
ఈ 30 రోజులలో మీరు దానిని చెయ్యవచ్చు.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
మీకు ఎప్పుడైనా నావలు రాయాలనే కోరిక ఉందా ??
01:38
Every November,
ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో,
01:40
tens of thousands of people
పది వేల కొద్ది జనాలు
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
50,000 పదాలలో వాళ్ళ మొట్టమొదటి నావలును 30 రోజులలో
01:44
in 30 days.
రాసేదానికి ప్రయత్నిస్తారు.
01:48
It turns out, all you have to do
దీనికి మీరు చెయ్యవలసినది ఏమిటంటే
01:50
is write 1,667 words a day
ఒక రోజుకి 1,667 పదాలు చప్పున
01:52
for a month.
ఒక నెలకి రాయాలి.
01:55
So I did.
అందుకనే నేను చేసాను.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
ఆ రహస్యమేమిటంటే ఒక రోజులో రాయవలసిన
01:59
until you've written your words for the day.
పదాలు రాసేంతవరకు నేను నిద్రపోను.
02:01
You might be sleep-deprived,
మీరు మిధ్ర లేక భాదపడుతుంటారు,
02:04
but you'll finish your novel.
కాని మీరు మీ నవలను పూర్తిగా ముగిస్తారు.
02:06
Now is my book the next great American novel?
ఇప్పుడు నా నవలు అమెరికాలోనే గోప్పధైనదా ???
02:08
No. I wrote it in a month.
కాదు.నేను దానిని ఒక నెలలోనే రాసాను.
02:12
It's awful.
ఇది చాలా ఘోరంగా అనిపిస్తుంది.
02:14
But for the rest of my life,
కాని నా రాబోయే జీవితములో
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
నేను జాన్ హోద్గ్మన్ను TED పార్టీలో కలిసానంటే,
02:19
I don't have to say,
నేను ఒక కంప్యూటర్ శాస్త్రవేత్తా అని
02:22
"I'm a computer scientist."
చెప్పాల్సిన నియమం లేదు.
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
నాకు కావాలంటే నేను ఒక రచయితా అని కూడా చెప్పవచు.
02:26
(Laughter)
(అందరూ నవ్వుతున్నారు)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
నేను చివరిగా ప్రస్తావించడానికి ఒకటుంది.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
నేను ఏమి నేర్చుకున్ననంటే ,నేను చేసే పనిలో
02:35
things I could keep doing,
చిన్న చిన్న మార్పులు చేసేటప్పుడు
02:38
they were more likely to stick.
అది తొందరగా మనకు అలవాటవుతుంది.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
విచిత్రమయిన సవాళ్ళను ఎంచుకోవడంలో ఏమి తప్పు లేదు.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
దానిలోనే ఎక్కువగా వినోదంఉంటుంది.
02:45
But they're less likely to stick.
కాని అవి మనకు తొందరగా అలవాతులోకి మారదు.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
నేను 30 రొజులకు చక్కెర తీసుకోవడం మానేసినప్పుడు,
02:50
day 31 looked like this.
31 రొజున నాకు ఇలాగే అనిపించింది.
02:52
(Laughter)
(అందరూ నవ్వుతున్నారు)
02:54
So here's my question to you:
మీకు నా ప్రశ్న ఇదే:
02:56
What are you waiting for?
మీరు దేనికోసరం ఎదురుచూస్తున్నారు ?
02:59
I guarantee you the next 30 days
మీకు నా హామీ ఏమిటంటే
03:01
are going to pass
మీరు వచ్చే 30 రోజులలో మీ
03:03
whether you like it or not,
ఇష్టానుసారముగా గడపాలనుకుంటారా కాదా.
03:05
so why not think about something
అందువలన మీరు ఎందుకు కొత్తగా ఆలోచించకూడదు.
03:07
you have always wanted to try
మీరు వచ్చే 30 రోజులలో ఎల్లప్పుడూ
03:09
and give it a shot
ప్రయత్నించాలని మరియు దాని
03:11
for the next 30 days.
ఫలితములను పొందాలని ఆసిస్తూ
03:13
Thanks.
ధన్యవాదములు.
03:15
(Applause)
(ప్రశంసలను)
03:17
Translated by R Vishnu prasad
Reviewed by Gowtham Sunkara

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com