English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Próbuj co nowego bez miesionc

Filmed:
10,363,984 views

Mocie co takigo, coście dycki chcieli robić ino... jeszcze żeście ani nie zaczli? Matt Cutts godo: próbujcie to bez 30 dni. W tyj krōtkiej a pociesznyj godce dowo nom rady, jak se wytyczyć cyl a go zrealizōwać.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

00:15
A few years ago,
Niy tak downo tymu poczuł żech,
że mi żywot zmierznōł,
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
i żech se spomniōł na to,
00:20
so I decided to follow in the footsteps
co gōdoł wielki amerykański
filozof, Morgan Spurlock,
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
00:25
and try something new for 30 days.
coby kożdy miesiōnc
cosik nowego sprōbować.
00:28
The idea is actually pretty simple.
Ideja bōła prosto.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
Spomnij se, cożeś dycki chciōł robić,
00:33
and try it for the next 30 days.
a rōb to ciyngiem bez 30 dni.
00:36
It turns out,
Wychodzi na to, że miesiōnc
to je akurat tela czasu,
00:38
30 days is just about the right amount of time
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
coby zaczonć jakie nowe hobby,
abo jaki nawyk pociepać,
00:42
like watching the news --
na tyn przikład,
00:44
from your life.
choby ôglondanie dziennika.
A przy tym żech sie tyż trocha nauczył.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
00:49
The first was,
Najprzōd to,
że jak co nowego zaczinosz,
to ci sie żywot tak nie mierznie,
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
ino se lepszy pamientosz, co żeś robiōł.
00:54
the time was much more memorable.
Jo se kożdy dzień
w tym miesiōncu robiōł zdjyncie,
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
01:00
And I remember exactly where I was
cobych pamientoł, kaj żech bōł
i co żech robił.
01:03
and what I was doing that day.
01:06
I also noticed
I ôroz mie napadło,
że co roz to ciyższe se zadania wymyślom.
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
01:10
my self-confidence grew.
Wiym, że moga wiyncyj,
jak mi sie zdo.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
Bōłżech dupa w kraglu,
co przy biurku siedzi,
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
a tera jeżdża do roboty na kole.
01:17
for fun.
I mōm z tego radość!
(Lachanie)
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
A łońskigo roku to żech nawet wloz
na Kilimandżaro,
01:23
the highest mountain in Africa.
nojwyższo góra we Afryce.
I nigdy bych na to nie przyszōł,
kieby nie te zadania kożdy miesiōnc.
01:25
I would never have been that adventurous
01:28
before I started my 30-day challenges.
I też se zdołech sprawa,
że jak co naprowda chcesz,
01:31
I also figured out
01:33
that if you really want something badly enough,
01:35
you can do anything for 30 days.
to bele co możesz robić bez 30 dni.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
Ôd bajtla żeś chcioł naszkryflać ksiōnżka?
01:40
Every November,
W kożdy listopad
01:42
tens of thousands of people
mocka ludzi
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
próbuje naszkryflać piyrsze
50 000 słów swoji ksiōnżki,
01:48
in 30 days.
za miesiōnc.
01:50
It turns out, all you have to do
Wychodzi na to, że trza naszkryflać
ino 1667 słów za dziyń
01:52
is write 1,667 words a day
01:55
for a month.
bez cołki miesiōnc.
01:57
So I did.
To żech tak zrobiōł!
Ino nie śmisz iść spać,
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
02:01
until you've written your words for the day.
aż nie naszkryflosz tego, co mōsz.
02:04
You might be sleep-deprived,
Możno bydzieś niewyspany,
ale ksiōnżka skōńczysz.
02:06
but you'll finish your novel.
02:08
Now is my book the next great American novel?
Prowda, że za ta moja ksiōnżka
Nobla mi nie dadzōm.
02:12
No. I wrote it in a month.
Bez miesionc żech jōm szrajbnōł.
02:14
It's awful.
Je richtik żadno!
(Lachanie)
02:17
But for the rest of my life,
Ale tera
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
jak sie trefimy ze Johnem
Hodgmanem na TEDzie,
nie byda godoł:
02:22
I don't have to say,
"Jeżech fachman ôd komputerów".
02:24
"I'm a computer scientist."
Ino jak byda chcioł,
to moga pedzieć: "jeżech pisorz".
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
02:29
(Laughter)
(Lachanie)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
A na ôstatek chca wom jeszcze pedzieć,
że jak żech wprowadzōł
małe zmiany krok po kroku,
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
02:38
things I could keep doing,
to mi to szło, a żarło,
i mi sie udowało to robić ciyngiem.
02:40
they were more likely to stick.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Wielkie wyzwania sōm richtik gryfne
i je z nich kupa radości.
02:45
In fact, they're a ton of fun.
Ino mosz meńsze szanse, że ci sie udo.
02:48
But they're less likely to stick.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
Kiej żech nie jod cukru bez 30 dni,
02:52
day 31 looked like this.
dzień 31 wyglondoł tak.
02:54
(Laughter)
(Lachanie)
02:56
So here's my question to you:
Zatym pytom sie wos:
02:59
What are you waiting for?
na co czekocie?
03:01
I guarantee you the next 30 days
Gwarantuja wom, że 30 dni przejdzie,
03:03
are going to pass
czy sie wōm to podobo czy nie.
03:05
whether you like it or not,
03:07
so why not think about something
To co wōm szkodzi spróbować robić coś,
coście dycki chcieli?
03:09
you have always wanted to try
03:11
and give it a shot
Biercie sie za to!
03:13
for the next 30 days.
Bez nastympne 30 dni.
03:15
Thanks.
Dziynka.
(Klackanie)
03:17
(Applause)
Translated by Barbara Lawniczek
Reviewed by Krystian Aparta

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com