English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: මැට් කට්ස් : දවස් තිහක් අලුත් දෙයක් කර බලන්න

Filmed:
10,363,984 views

ඔබට බොහෝ කල් සිට කරන්න අදහස් කරගෙන සිටි දෙයක් තිබුණාද? කරන්නට වුවමණා වී නමුත් නොකල? මැට් කට්ස් යෝජනා කරනවා: උත්සහ කර බලන්න දවස් තිහකට, මේ කෙටි සහ සරල කතාව පිළිගන්වනවා ඉලක්ක ඇති කරගැනීමට සහ ඉලක්ක ලඟා කරගැනීමට අපූරු විදිහක්.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
අවුරුදු කීපයකට පෙර
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
මට දැනුනා මගේ ජීවිතය එකම තැන නතර වී ඇතිබව
00:17
so I decided to follow in the footsteps
එමනිසා මම තීරණය කලා, අනුගමනය කරන්නට පා සටහන්
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
ශ්‍රේෂ්ට ඇමෙරිකානු දාර්ශනික මොර්ගන් ස්පර්ලොක් ගේ
00:22
and try something new for 30 days.
අලුත් දෙයක් අත්හදා බලන්න දවස් තිහකට
00:25
The idea is actually pretty simple.
මේ අදහස හරිම සරලයි
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
හිතන්න ඔබේ ජිවිතයට ඔබ එකතු කරගන්න සිතා ගෙන සිටි දේවල් ගැන
00:30
and try it for the next 30 days.
දවස් තිහකට එය අත්හදා බලන්න
00:33
It turns out,
එසේ බලන විට
00:36
30 days is just about the right amount of time
දවස් තිහක් තමයි නියමිත කාලය
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
අලුත් පුරුද්දක් ඇතිවීමට හෝ තිබෙන පුරුද්දක් නැති කිරීමට
00:40
like watching the news --
ප්‍රවුර්ති බැලීම වැනි
00:42
from your life.
ඔබගේ ජිවිතයෙන්
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
දවස් තිහේ අභියෝග වලින් මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් කිහිපයක් තිබෙනවා
00:46
The first was,
පළමුවෙන දෙය තමයි
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
දින මාස ඔහේ ගතවී අමතක වී යනවා වෙනුවට
00:51
the time was much more memorable.
කාලය බෙහෙවින් මතකයේ රැඳුනා
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
මේ තිබෙන්නේ මම මාසයක් තිස්සේ සෑම දිනම ඡායාරුපයක් ගත් අභියෝගයෙන් කොටසක්
00:57
And I remember exactly where I was
මට මතකයි හරියටම මම සිටියේ කොහෙද කියල
01:00
and what I was doing that day.
මම ඒ දවසේ කලේ මොනවද කියල
01:03
I also noticed
ඒවගේම මට අවබෝධ වුනා
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
මම අසීරු දවස් තිහේ අභියෝග කරන්නට කරන්නට
01:08
my self-confidence grew.
මගේ ආත්ම විස්වාශය වර්ධනය වුනා
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
මගේ මේසයේ පරිගණකට සිමා වෙලා සිටි මම වෙනස් වුනා
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
රක්ෂාවට බයිසිකලය පැදගෙන එන කෙනෙක් බවට
01:14
for fun.
විනෝදය පිණිස
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
ගිය අවුරුද්දේ මම කිලිමන්ජාරෝ කන්ද නැග්ගා
01:20
the highest mountain in Africa.
අප්‍රිකාවේ තිබෙන උසම කන්ද
01:23
I would never have been that adventurous
මම කවදාවත් එතරම් නිර්භීත වී නැහැ
01:25
before I started my 30-day challenges.
මගේ දවස් තිහේ අභියෝග ආරම්බ කිරීමට පෙර
01:28
I also figured out
ඒවගේම මම වටහා ගත්තා
01:31
that if you really want something badly enough,
ඔබට යම් කිසි දෙයක් හොඳටම උවමනා කරනවා නම්
01:33
you can do anything for 30 days.
ඔබට ඕනෑම දෙයක් දවස් තිහකින් කරන්න පුළුවන්
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
ඔබට කවද හරි පොතක් ලියන්න සිතී තිබෙනවාද?
01:38
Every November,
සෑම වසරකම නොවැම්බර් මාසයේදී
01:40
tens of thousands of people
මිනිසුන් දස දහස් ගණනක්
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
ඔවුන්ගේ වචන 50,000 හේ පොත් මුලසිටම ලියන්නට උත්සහ කරනවා
01:44
in 30 days.
දවස් තිහෙන්
01:48
It turns out, all you have to do
බලාගෙන යනවිට ඔබට කරන්නට තිබෙන්නේ
01:50
is write 1,667 words a day
දවසට වචන 1667 ලිවිම පමණයි
01:52
for a month.
මාසය පුරාම
01:55
So I did.
මම එසේ කලා
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
රහස තිබෙන්නේ දවසට ලියන්නට තිබෙන වචන ගණන
01:59
until you've written your words for the day.
නොලියා නින්දට නොයාමයි
02:01
You might be sleep-deprived,
ඔබගේ නින්ද අඩුවන්නට පුළුවන්
02:04
but you'll finish your novel.
නමුත් ඔබට පොත ඉවරකිරීමට පුළුවන්
02:06
Now is my book the next great American novel?
මගේ පොතද ඇමෙරිකාවේ ඊළඟ ශ්‍රේෂ්ට පොත
02:08
No. I wrote it in a month.
නැහැ, මම එය ලිවුවේ මාසයකින්
02:12
It's awful.
එය එතරම් හොඳ නැහැ
02:14
But for the rest of my life,
නමුත් මගේ ජිවිතයේ ඉතුරු කාලය පුරාවටම
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
මට TED සාදයකදී ජෝන් හොග්මන් (ප්‍රසිද්ධ ලේකකයෙක්) ව හමුවුනොත්
02:19
I don't have to say,
මට කියන්න වෙන්නෙ නෑ
02:22
"I'm a computer scientist."
"මම පරිගණක විද්‍යාඥයෙක්" කියල
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
නෑ නෑ , මට අවශ්‍යනම් මට කියන්නට හැකියි, "මම ලේකකයෙක්" කියල
02:26
(Laughter)
(සිනහව)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
මෙයයි අවසානයට මම කියන්නට කැමති
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
මම ඉගෙන ගත්තා මම කුඩා සහ කල් පවතින වෙනස් කම් කලවිට
02:35
things I could keep doing,
මම කරගෙන යන දේවල්
02:38
they were more likely to stick.
පවත්වාගෙන යාමට ලෙහෙසි බව
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
විශාල පිස්සු අභියෝග වල කිසි වරදක් නැහැ
02:42
In fact, they're a ton of fun.
ඇත්තෙන්ම ඒවා අතිශයෙන්ම විනෝද ජනකයි
02:45
But they're less likely to stick.
නමුත් ඒවා පවත්වාගෙන යාමට අපහසුයි
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
මම දවස් තිහකට සීනි කෑම නැවත් වුවිට
02:50
day 31 looked like this.
තිස් එක්වෙනි දවස මෙසේ දිස්වුනා
02:52
(Laughter)
(සිනහව)
02:54
So here's my question to you:
එසේ නම් මෙයයි මම ඔබෙන් අසන ප්‍රශ්නය
02:56
What are you waiting for?
ඔබ තවත් බලාසිටින්නේ කුමකටද?
02:59
I guarantee you the next 30 days
මම සහතික කරනවා ඔබට, ඊළඟ දවස් තිහ
03:01
are going to pass
ගත වෙලා යාවි
03:03
whether you like it or not,
ඔබ කැමති වුවත් නැතත්
03:05
so why not think about something
එසේ නම් ඇයි සිතන්නේ නැත්තේ යම්කිසි දෙයක් ගැන
03:07
you have always wanted to try
ඔබට බොහෝ කල් සිට කරන්න වුවමනා වී තිබුණ
03:09
and give it a shot
එය උත්සහ කර බලන්න
03:11
for the next 30 days.
ඊළඟ දවස් තිහ ඇතුලත
03:13
Thanks.
ස්තුතියි
03:15
(Applause)
(අත්පොලසන්)
03:17
Translated by Dulini Mudunkotuwa
Reviewed by Tharique Azeez

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com