English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: išbandykite ką nors naujo per 30 dienų

Filmed
Views 9,252,450

Ar yra dalykų, kuriuos visada planavote, norėjote padaryti, bet tiesiog... nepadarėte? Matt Cutt pataria: pamėginkite tai padaryti per 30 dienų. Ši trumpa, linksma kalba siūlo tikslų būdą, kaip elgtis, nusistant ir siekiant savo tikslų.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Prieš keletą metų
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
aš jaučiausi įstrigęs rutinos vėžiose,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
taigi nusprendžiau pasekti
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
didžio Amerikos filosofo, Morgan Spurlock, pėdomis
00:22
and try something new for 30 days.
ir išbandyti ką nors naujo per 30 dienų.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Pati idėja, iš tiesų, yra pakankamai paprasta.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Prisiminkite ką nors, ką visada norėjote pridėti prie savo gyvenimo
00:30
and try it for the next 30 days.
ir pamėginkite tai daryti 30 dienų.
00:33
It turns out,
Pasirodo,
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 dienų yra puikus laiko tarpas
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
įsigyti arba atsikratyti naujo įpročio -
00:40
like watching the news --
tarkim, žinių žiūrėjimo -
00:42
from your life.
jūsų gyvenime.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Kol atlikinėjau šiuos 30-ties dienų iššūkius, išmokau keletą dalykų.
00:46
The first was,
Pirmiausia,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
vietoj to, kad mėnesiai nepastebimai praskrietų,
00:51
the time was much more memorable.
laikas pasidarė daug įsimintinesnis.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Tai buvo dalis išbandymo, kuri nusistačiau - visą mėnesį fotografuoti kiekvieną dieną.
00:57
And I remember exactly where I was
Ir aš tiksliai prisimenu, kur buvau
01:00
and what I was doing that day.
ir ką tą dieną veikiau.
01:03
I also noticed
Taip pat pastebėjau,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
kad kai pradėjau daryti sudėtingesnius 30-ties dienų išbandymus,
01:08
my self-confidence grew.
išaugo mano pasitikėjimas savimi.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Nuo nuolat prie kompiuterio stalo sėdinčio nuobodos, aš tapau
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
tokiu vaikinu, kuris į darbą atvažiuoja su dviračiu -
01:14
for fun.
kad būtų linksmiau.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Netgi galų gale praeitais metais aš užkopiau į Kilimandžaro kalną -
01:20
the highest mountain in Africa.
aukčiausią kalną Afrikoje.
01:23
I would never have been that adventurous
Aš niekada nebūčiau toks ištroškęs nuotykių,
01:25
before I started my 30-day challenges.
jeigu nebūčiau pradėjęs savo 30-ties dienų išbandymų.
01:28
I also figured out
Aš taip pat išsiaiškinau,
01:31
that if you really want something badly enough,
kad jeigu tikrai kažko labai norite,
01:33
you can do anything for 30 days.
jūs galite padaryti bet ką per 30 dienų.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Ar kada nors norėjote parašyti novelę?
01:38
Every November,
Lapkričio pradžioje,
01:40
tens of thousands of people
dešimtys tūkstančių žmonių
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
bando parašyti savo 50 000 žodžių novelę nuo nulio
01:44
in 30 days.
per 30 dienų.
01:48
It turns out, all you have to do
Pasirodo, viskas, ką jums reikia daryti,
01:50
is write 1,667 words a day
yra parašyti 1,667 žodžius per dieną
01:52
for a month.
ir taip visą mėnesį.
01:55
So I did.
Aš tai ir padariau.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Beje, paslaptis yra neiti miegoti tol,
01:59
until you've written your words for the day.
kol neparašote dienos žodžių normos.
02:01
You might be sleep-deprived,
Galbūt jums ir trūks miego,
02:04
but you'll finish your novel.
bet jūs pabaigsite savo novelę.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Bet ar mano knyga yra busima didi Amerikos novelė?
02:08
No. I wrote it in a month.
Ne. Aš ją parašiau per mėnesį.
02:12
It's awful.
Ji baisi.
02:14
But for the rest of my life,
Bet visą likusį gyvenimą,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
jeigu sutiksiu John Hodgman TED vakarėlyje,
02:19
I don't have to say,
neturėsiu sakyti,
02:22
"I'm a computer scientist."
"Aš esu kompiuterių mokslininkas."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Ne ne, jeigu norėsiu, galėsiu sakyti "Aš esu romanų rašytojas".
02:26
(Laughter)
(Juokas)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Taigi, štai paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Aš pasimokiau, kad kai darydavau mažus, tvirtus pasikeitimus,
02:35
things I could keep doing,
dalykai, kuriuos galėčiau vis daryti,
02:38
they were more likely to stick.
labiau tikėtina, kad jie išliks.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Dideli, beprotiški išbandymai taip pat nėra nieko blogo.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Iš tikrųjų, jie suteikia be galo daug malonumo.
02:45
But they're less likely to stick.
Bet yra mažiau šansų, kad jie išliks.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Kai 30-čiai dienų atsisakiau cukraus,
02:50
day 31 looked like this.
31-ma diena atrodė šitaip.
02:52
(Laughter)
(Juokas)
02:54
So here's my question to you:
Taigi štai mano klausimas jums:
02:56
What are you waiting for?
Ko jūs laukiate?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Aš garantuoju jums, kad ateinančios 30 dienų
03:01
are going to pass
praeis,
03:03
whether you like it or not,
norite jūs to ar ne,
03:05
so why not think about something
taigi kodėl nesugalvoti ko nors,
03:07
you have always wanted to try
ką visados norėjote išmėginti
03:09
and give it a shot
ir pabandykite tai daryti
03:11
for the next 30 days.
ateinančias 30 dienų.
03:13
Thanks.
Ačiū.
03:15
(Applause)
(Plojimai)
03:17
Translated by Monika Ciurli
Reviewed by Ramune Kakstiene

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com