ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

मॅट कट्स : ३० दिवस काहीतरी नवीन करून बघा.

Filmed:
10,937,293 views

असा काही आहे जे तुम्ही करणे नेहमीच अभिप्रेत होतं, तुम्हाला करायची इच्छा होती, पण कधी ... केलेच नाही? मॅट कट्स सुचवतात: ३० दिवस प्रयत्न करून तर पहा. ही छोटी आणि हलकी-फुलकी चर्चा; ध्येय ठरविण्याचा आणि प्राप्तीचा एक पद्धतशीर मार्ग सुचवून जाते.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A few years ago,
0
0
2000
काही वर्षांपूर्वी,
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
1
2000
3000
मला जाणवले की मी चाकोरीबद्ध जीवन जगतोय,
00:20
so I decided to follow in the footsteps
2
5000
2000
म्हणून मी थोर अमेरिकन विचारवंत मॉर्गन स्परलॉक ह्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून चालायचे ठरविले,
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
3
7000
3000
म्हणून मी थोर अमेरिकन विचारवंत मॉर्गन स्परलॉक ह्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून चालायचे ठरविले,
00:25
and try something new for 30 days.
4
10000
3000
आणि ३० दिवस काहीतरी नवीन करायचे ठरविले.
00:28
The idea is actually pretty simple.
5
13000
2000
कल्पना अगदी साधी सोपी आहे.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
6
15000
3000
आयुष्यात नेहमीच कराव्याश्या वाटलेल्या कुठल्यातरी गोष्टीचा विचार करा
00:33
and try it for the next 30 days.
7
18000
3000
आणि पुढचे ३० दिवस ती करायचा प्रयत्न करा.
00:36
It turns out,
8
21000
2000
असा आहे की,
00:38
30 days is just about the right amount of time
9
23000
2000
३० दिवस हा अगदी बरोबर कालावधी आहे
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
10
25000
2000
तुमच्या आयुष्यात नवीन सवय लावून घेण्यासाठी किंवा जुनी सवय सोडण्यासाठी -- उदाहरणार्थ बातम्या पाहणे.
00:42
like watching the news --
11
27000
2000
तुमच्या आयुष्यात नवीन सवय लावून घेण्यासाठी किंवा जुनी सवय सोडण्यासाठी -- उदाहरणार्थ बातम्या पाहणे.
00:44
from your life.
12
29000
2000
तुमच्या आयुष्यात नवीन सवय लावून घेण्यासाठी किंवा जुनी सवय सोडण्यासाठी -- उदाहरणार्थ बातम्या पाहणे.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
13
31000
3000
ही ३० दिवसांची आव्हाने पेलवताना मी काही गोष्टी शिकलो.
00:49
The first was,
14
34000
2000
पहिली गोष्ट म्हणजे,
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
15
36000
3000
महिनोन महिने असेच विस्मृतीत जाण्यापेक्षा,
00:54
the time was much more memorable.
16
39000
3000
हा काळ अधिक संस्मरणीय होता.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
17
42000
3000
महिनाभर रोज एक छायाचित्र काढण्याच्या आव्हानाचा हा एक भाग होता.
01:00
And I remember exactly where I was
18
45000
3000
आणि मला व्यवस्थित आठवतेय की मी कुठे होतो
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
आणि त्या दिवशी काय करत होतो.
01:06
I also noticed
20
51000
2000
माझ्या हे पण लक्षात आले
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
21
53000
2000
की जसजशी मी आणखी आणि अधिक कठीण ३०-दिवसांची आव्हाने स्विकारण्यास सुरुवात केली तसा
01:10
my self-confidence grew.
22
55000
2000
माझा आत्मविश्वास वाढला.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
23
57000
2000
माझे रुपांतर मेजाला चिकटलेल्या संगणकी किड्यातून
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
24
59000
3000
फक्त मजेसाठी सायकलने कामावर जाणाऱ्या व्यक्तीमध्ये झाले.
01:17
for fun.
25
62000
3000
फक्त मजेसाठी सायकलने कामावर जाणाऱ्या व्यक्तीमध्ये झाले.
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
26
65000
3000
मागच्या वर्षी तर मी आफ्रिकेतील सर्वात उंच पर्वत - किलीमंजारो - सर केला.
01:23
the highest mountain in Africa.
27
68000
2000
मागच्या वर्षी तर मी आफ्रिकेतील सर्वात उंच पर्वत - किलीमंजारो - सर केला.
01:25
I would never have been that adventurous
28
70000
3000
ही ३०-दिवसांची आव्हाने सुरु करण्यापूर्वी मी कधीच एवढा धाडसी नव्हतो.
01:28
before I started my 30-day challenges.
29
73000
3000
ही ३०-दिवसांची आव्हाने सुरु करण्यापूर्वी मी कधीच एवढा धाडसी नव्हतो.
01:31
I also figured out
30
76000
2000
मला असाही उलगडा झाला
01:33
that if you really want something badly enough,
31
78000
2000
की तुम्हाला अगदी मनापासून काही हवे असेल,
01:35
you can do anything for 30 days.
32
80000
3000
तर तुम्ही ३० दिवस काहीही करू शकता.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
33
83000
2000
तुम्हाला कधी कादंबरी लिहावीशी वाटली?
01:40
Every November,
34
85000
2000
दर वर्षी नोव्हेंबर मध्ये,
01:42
tens of thousands of people
35
87000
2000
हजारो लोक
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
36
89000
4000
त्यांची स्वतःची ५०००० शब्दांची कादंबरी अगदी सुरुवातीपासून लिहायचा प्रयत्न करतात,
01:48
in 30 days.
37
93000
2000
३० दिवसांमध्ये.
01:50
It turns out, all you have to do
38
95000
2000
तसं पाहिलं तर, तुम्हाला फक्त
01:52
is write 1,667 words a day
39
97000
3000
प्रत्येक दिवशी १६६७ शब्द लिहायचे असतात,
01:55
for a month.
40
100000
2000
एक महिनाभर.
01:57
So I did.
41
102000
2000
मी ते केले.
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
42
104000
2000
आणि गुपित असं आहे की, झोपायचंच नाही
02:01
until you've written your words for the day.
43
106000
3000
तुम्ही त्या दिवसाचे सगळे शब्द लिहिले नाहीत - तोपर्यंत.
02:04
You might be sleep-deprived,
44
109000
2000
शक्य आहे की तुमचा निद्रानाश होईल.
02:06
but you'll finish your novel.
45
111000
2000
पण तुम्ही कादंबरी नक्की लिहून पूर्ण कराल.
02:08
Now is my book the next great American novel?
46
113000
4000
आता माझं पुस्तक काय पुढची थोर अमेरिकन कादंबरी आहे का?
02:12
No. I wrote it in a month.
47
117000
2000
नाही. मी ती एका महिन्यात लिहिली.
02:14
It's awful.
48
119000
3000
ती अतिशय वाईट आहे.
02:17
But for the rest of my life,
49
122000
2000
पण माझ्या उर्वरित आयुष्यात,
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
50
124000
3000
जर मी जॉन हॉजमन यांना टेडच्या एखाद्या पार्टीत भेटलो तर,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
मला असं म्हणावं लागणार नाही की,
02:24
"I'm a computer scientist."
52
129000
2000
"मी एक संगणक शास्रज्ञ आहे."
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
53
131000
3000
नक्कीच नाही, मला वाटलं तर मी म्हणू शकेन की 'मी एक कादंबरीकार आहे."
02:29
(Laughter)
54
134000
3000
(हशा)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
55
137000
3000
मला सांगायला आवडेल अशी शेवटची गोष्ट म्हणजे
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
56
140000
3000
मी शिकलो की, जेव्हा मी छोटे, चालू ठेवण्याजोगे बदल केले,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
जे मी नेहमी करू शकत होतो,
02:40
they were more likely to stick.
58
145000
2000
तेव्हा ते बहुतेककरून टिकून राहिले.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
59
147000
3000
मोठ्या किंवा विक्षिप्त आव्हानांमध्ये चुकीचे काहीच नाही.
02:45
In fact, they're a ton of fun.
60
150000
3000
खरंतर त्यांची मजाच काही और आहे.
02:48
But they're less likely to stick.
61
153000
2000
पण शक्यतो ती टिकणार नाहीत.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
62
155000
2000
जेव्हा मी ३० दिवस साखर वर्ज्य केली,
02:52
day 31 looked like this.
63
157000
2000
एकतिसावा दिवस असा होता.
02:54
(Laughter)
64
159000
2000
(हशा)
02:56
So here's my question to you:
65
161000
3000
माझा तुम्हाला प्रश्न असा आहे:
02:59
What are you waiting for?
66
164000
2000
तुम्ही कशाची वाट पाहताय?
03:01
I guarantee you the next 30 days
67
166000
2000
मी हमी देतो की पुढचे ३० दिवस
03:03
are going to pass
68
168000
2000
कोणासाठी थांबणार नाहीत
03:05
whether you like it or not,
69
170000
2000
तुम्हाला आवडो या नावडो,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
मग तुम्हाला नेहमीच कराव्याश्या वाटणाऱ्या गोष्टीचा विचार करायला काय हरकत आहे.
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
मग तुम्हाला नेहमीच कराव्याश्या वाटणाऱ्या गोष्टीचा विचार करायला काय हरकत आहे.
03:11
and give it a shot
72
176000
2000
आणि पुढचे ३० दिवस त्यासाठी प्रयत्न करून बघा.
03:13
for the next 30 days.
73
178000
2000
आणि पुढचे ३० दिवस त्यासाठी प्रयत्न करून बघा.
03:15
Thanks.
74
180000
2000
धन्यवाद.
03:17
(Applause)
75
182000
4000
(टाळ्या)
Translated by Ajay Mulay
Reviewed by Chaitanya Shivade

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com