English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Provo diçka të re për 30 ditë

Filmed:
10,363,984 views

A ka diçka që ju gjithmonë keni menduar dhe dashur të bëni, por akoma...nuk e keni arritur? Matt Cutts sugjeron. Provoni këtë brenda 30 ditëve. Ky fjalim i shkurtër dhe gazmor ju ofron një mënyrë të qartë të mendoni për vendosjen dhe arritjen e qëllimeve.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Para disa vitesh,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
ndjehësha sikur isha ngujuar dhe asgjë nuk ndryshonte në jeten time,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
kështu që vendosa të ndjek hapat
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
e filozofit të famshëm Amerikan, Morgan Spurlock,
00:22
and try something new for 30 days.
dhe të provoj diçka të re për 30 ditë.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Ideja në fakt është shumë e thjeshtë.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Mendo për diçka që gjithmonë keni dashur ta keni në jetën tuaj
00:30
and try it for the next 30 days.
dhe provoni në 30 ditët në vijim.
00:33
It turns out,
Del që
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 ditë janë të mjaftueshme
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
për të shtuar një shprehi ose të hequr një shprehi nga jeta juaj,
00:40
like watching the news --
si për shembull shikimin e lajmeve,
00:42
from your life.
nga jeta juaj,
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Janë disa gjëra që i kam mësuar gjatë kryerjes së këtyre sfidave për 30 ditë.
00:46
The first was,
E para ishte,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
në vend të muajve që fluturojnë (ecin shpejt) të harruar,
00:51
the time was much more memorable.
koha ishte shumë më shumë e paharrueshme.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Kjo ishte pjesë e sfidës që realizova unë duke bërë nga një fotografi për çdo ditë gjatë një muaji.
00:57
And I remember exactly where I was
Dhe më kujtohet saktësisht ku kam qenë
01:00
and what I was doing that day.
dhe çka kam bërë atë ditë.
01:03
I also noticed
Gjithashtu vërejta
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
që kur fillova të merrja përsipër sfida 30 ditëshe dhe shumë më të vështira,
01:08
my self-confidence grew.
vetëbesimi im rritej.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Nga një i çmendur pas tavolinës së kompjuterit
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
unë u bëra një person që shkon në punë me biçikletë --
01:14
for fun.
për qejf.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Madje vitin e kaluar e zura veten duke iu ngjitur malit Kilimanxharo,
01:20
the highest mountain in Africa.
që është pika më e lartë në Afrikë.
01:23
I would never have been that adventurous
Kurrë më parë nuk kam qenë aq aventurier
01:25
before I started my 30-day challenges.
para se të nisja sfidat 30 ditëshe.
01:28
I also figured out
Gjithashtu kuptova
01:31
that if you really want something badly enough,
që nëse doni diçka shumë,
01:33
you can do anything for 30 days.
ju mund të bëni çdo gjë brenda 30 ditëve.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
A keni dëshiruar ndonjëherë të shkruani një roman?
01:38
Every November,
Çdo Nëntor,
01:40
tens of thousands of people
dhjetëra mijëra njerëz
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
tentojnë të shkruajnë romane me nga 50,000 fjale
01:44
in 30 days.
brenda 30 ditëve.
01:48
It turns out, all you have to do
Del që, krejt çka duhet të bëni
01:50
is write 1,667 words a day
është të shkruani 1677 fjalë në ditë
01:52
for a month.
gjatë një muaji.
01:55
So I did.
Keshtu veprova dhe unë.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Meqë ra fjala, sekreti është që të mos shkoni të flini
01:59
until you've written your words for the day.
deri sa të shkruani edhe fjalën e fundit për atë ditë.
02:01
You might be sleep-deprived,
Mund të lini disa orë gjumë mangut,
02:04
but you'll finish your novel.
por do ta përfundoni romanin tuaj në kohë.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Pra, a është libri im, romani më i mirë amerikan i ardhshëm?
02:08
No. I wrote it in a month.
Jo, sepse e kam shkruar brenda një muaji.
02:12
It's awful.
Është i tmerrshëm.
02:14
But for the rest of my life,
Por për pjesën e mbetur të jetës sime,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
nëse e takoj John Hodgman në një mbremje të TED,
02:19
I don't have to say,
unë nuk kam nevojë t’i them,
02:22
"I'm a computer scientist."
“Unë jam shkencëtar kompjuterash.”
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Jo, jo, nëse dua, mund të them, “Unë jam romancier.”
02:26
(Laughter)
Të qeshura
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Dua të përmend dhe një gjë të fundit.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Kam mësuar që kur bëj ndryshime të vogla, të qëndrueshme,
02:35
things I could keep doing,
gjëra që do të arrija t’i bëja,
02:38
they were more likely to stick.
gjasat që ato ndryshime të kenë efekt janë shumë më të mëdha.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Nuk ka asgjë të keqe me sfidat e mëdha dhe ekstravagante.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Në fakt, ato japin kënaqësi të madhe,
02:45
But they're less likely to stick.
por kanë më pak gjasa të qëndrojnë.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Kur unë hoqa dorë nga sheqeri për 30 ditë,
02:50
day 31 looked like this.
dita e 31-të dukej kështu.
02:52
(Laughter)
(Të qeshura)
02:54
So here's my question to you:
Kjo është pyetja ime për ju:
02:56
What are you waiting for?
Çfarë po prisni?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Ju garantoj që 30 ditët e ardhshme
03:01
are going to pass
do të ikin,
03:03
whether you like it or not,
pa marrë parasysh a doni ju apo jo,
03:05
so why not think about something
kështu që pse nuk mendoni për diçka
03:07
you have always wanted to try
që gjithmonë keni dashur të provoni,
03:09
and give it a shot
dhe sfidoni vetën
03:11
for the next 30 days.
për 30 ditët e ardhshme.
03:13
Thanks.
Faleminderit.
03:15
(Applause)
(Duartrokitje)
03:17
Translated by Ardian Hasanaj
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com