English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Trideset dni počnite nekaj novega

Filmed
Views 9,476,867

Obstaja kaj, kar ste vedno nameravali, hoteli storiti, pa nekako... niste? Matt Cutts predlaga: Počnite to trideset dni. Tale kratek in vesel govor ponuja prijeten način za razmišljanje o postavljanju in doseganju ciljev.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Pred nekaj leti
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
sem imel občutek, da sem zapadel v rutino,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
zato sem se odločil slediti korakom
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
velikega ameriškega filozofa Morgana Spurlocka
00:22
and try something new for 30 days.
in trideset dni početi nekaj novega.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Zamisel je pravzaprav precej preprosta.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Pomislite na nekaj, kar ste vedno želeli vnesti v svoje življenje,
00:30
and try it for the next 30 days.
in to preizkušajte naslednjih trideset dni.
00:33
It turns out,
Izkaže se,
00:36
30 days is just about the right amount of time
da je trideset dni ravno dovolj,
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
da dodate novo navado ali se odrečete stari,
00:40
like watching the news --
kot je recimo
00:42
from your life.
gledanje poročil.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Skozi te tridesetdnevne izzive sem se naučil kar nekaj reči:
00:46
The first was,
Prvič,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
namesto da bi meseci pozabljeni tekli mimo,
00:51
the time was much more memorable.
sem si stvari mnogo bolje zapomnil.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Tole je del izziva, da mesec dni vsak dan posnamem fotografijo.
00:57
And I remember exactly where I was
In točno se spomnim, kje sem bil
01:00
and what I was doing that day.
in kaj sem ta dan počel.
01:03
I also noticed
Opazil sem tudi,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
da je s tem, ko sem začel z več in težjimi tridesetdnevnimi izzivi,
01:08
my self-confidence grew.
moja samozavest zrasla.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Iz obsedenca z računalniki sem se prelevil
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
v tipa, ki kolesari v službo,
01:14
for fun.
in to za zabavo.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Lani sem splezal na Kilimandžaro,
01:20
the highest mountain in Africa.
najvišjo goro v Afriki.
01:23
I would never have been that adventurous
Nikoli ne bi postal tako pustolovski,
01:25
before I started my 30-day challenges.
če ne bi začel s tridesetdnevnimi izzivi.
01:28
I also figured out
Ugotovil sem tudi,
01:31
that if you really want something badly enough,
da če si nečesa zares želiš,
01:33
you can do anything for 30 days.
lahko to počneš trideset dni.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Ste kdaj hoteli napisati roman?
01:38
Every November,
Vsakega novembra
01:40
tens of thousands of people
na desettisoče ljudi
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
poskusi napisati čisto svoj roman v 50.000 besedah
01:44
in 30 days.
v tridesetih dneh.
01:48
It turns out, all you have to do
Dejstvo je, da je vse, kar morate narediti,
01:50
is write 1,667 words a day
to, da napišete 1.667 besed na dan
01:52
for a month.
v enem mesecu.
01:55
So I did.
In to sem storil.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Aja, trik je v tem, da ne greste spat,
01:59
until you've written your words for the day.
dokler niste napisali dnevnega števila besed.
02:01
You might be sleep-deprived,
Mogoče boste neprespani,
02:04
but you'll finish your novel.
a dokončali boste svoj roman.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Pa je moja knjiga nov veliki ameriški roman?
02:08
No. I wrote it in a month.
Ne. Napisal sem jo v mesecu dni.
02:12
It's awful.
Grozna je.
02:14
But for the rest of my life,
Vendar mi do konca življenja,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
če na TED zabavi srečam Johna Hodgmana,
02:19
I don't have to say,
ne bo treba več reči:
02:22
"I'm a computer scientist."
"Sem računalničar."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Ne, ne, če hočem, bom lahko rekel: "Sem pisatelj."
02:26
(Laughter)
(smeh)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
In še zadnja stvar, ki bi jo rad povedal.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Naučil sem se, da če napravim majhno trajno spremembo,
02:35
things I could keep doing,
nekaj, pri čemer bi lahko vztrajal,
02:38
they were more likely to stick.
je bolj verjetno, da bo sprememba ostala.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Nič ni narobe z velikimi norimi izzivi.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Pravzaprav so izjemno zabavni.
02:45
But they're less likely to stick.
A manj verjetno je, da se bodo obdržali.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Ko sem se za trideset dni odrekel sladkorju,
02:50
day 31 looked like this.
je 31. dan izgledal takole.
02:52
(Laughter)
(smeh)
02:54
So here's my question to you:
Zato vas vprašam:
02:56
What are you waiting for?
Kaj čakate?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Zagotavljam vam,
03:01
are going to pass
da se bo naslednjih trideset dni zgodilo,
03:03
whether you like it or not,
če hočete ali ne.
03:05
so why not think about something
Zakaj ne bi izbrali nečesa,
03:07
you have always wanted to try
kar ste si vedno želeli poizkusiti,
03:09
and give it a shot
ter to zares počeli
03:11
for the next 30 days.
naslednjih trideset dni?
03:13
Thanks.
Hvala.
03:15
(Applause)
(aplavz)
03:17
Translated by Klavdija Cernilogar
Reviewed by Matej Divjak

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com