English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мет Катс: Покушајте нешто ново 30 дана

Filmed
Views 9,252,450

Да ли постоји нешто што сте увек хтели да урадите, планирали, али једноставно... нисте? Мет Катс предлаже: Покушајте то у периоду од 30 дана. Овај кратак, ведар говор нуди добар начин размишљања о постављању и постизању циљева.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Пре неколико година
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
осећао сам да се налазим у колотечини
00:17
so I decided to follow in the footsteps
тако да сам одлучио да пратим кораке
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
великог америчког филозофа, Моргана Спурлока,
00:22
and try something new for 30 days.
и покушам нешто ново 30 дана.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Идеја је у ствари доста једноставна.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Сетите се нечега што сте увек хтели да додате свом животу
00:30
and try it for the next 30 days.
и покушајте то наредних 30 дана.
00:33
It turns out,
Испада да је
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 дана савршена количина времена
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
да се дода или избаци нека навика --
00:40
like watching the news --
као гледање вести --
00:42
from your life.
из вашег живота.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Постоји неколико ствари које сам научио током ових 30-то дневних изазова.
00:46
The first was,
Прва је,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
уместо да месеци лете, заборављени,
00:51
the time was much more memorable.
време је било много више вредно памћења.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Ово је део изазова у ком сам радио једну фотографију дневно током месец дана.
00:57
And I remember exactly where I was
И сећам се тачно где сам био
01:00
and what I was doing that day.
и шта сам радио тог дана.
01:03
I also noticed
Приметио сам такође да,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
како сам почео да радим више и тежих 30-то дневних изазова,
01:08
my self-confidence grew.
моје самопоуздање је расло.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Прешао сам са штребера који је закован за свој радни сто и компјутер,
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
на тип момка који вози бицикл на посао --
01:14
for fun.
зато што је забавно.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Чак сам се прошле године попео на врх Килиманџара,
01:20
the highest mountain in Africa.
највише планине у Африци.
01:23
I would never have been that adventurous
Никада не бих био толико авантуристичан
01:25
before I started my 30-day challenges.
да није било ових 30-то дневних изазова.
01:28
I also figured out
Такође сам схватио
01:31
that if you really want something badly enough,
да ако нешто желите заиста јако,
01:33
you can do anything for 30 days.
можете да урадите било шта 30 дана.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Да ли сте икада пожелели да напишете роман?
01:38
Every November,
Сваког новембра,
01:40
tens of thousands of people
десетине хиљада људи
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
покушава да напише сопствени роман од 50.000 речи
01:44
in 30 days.
за 30 дана.
01:48
It turns out, all you have to do
Испада да, све што морате да урадите
01:50
is write 1,667 words a day
јесте да напишете 1,667 речи на дан
01:52
for a month.
у периоду од месец дана.
01:55
So I did.
То сам и урадио.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Узгред, тајна је да не идете да спавате
01:59
until you've written your words for the day.
док не напишете дневну квоту речи.
02:01
You might be sleep-deprived,
Можда ћете бити неиспавани,
02:04
but you'll finish your novel.
али ћете завршити роман.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Meђутим, да ли је моја књига следећи велики амерички роман?
02:08
No. I wrote it in a month.
Не. Написао сам је за месец дана.
02:12
It's awful.
Ужасна је.
02:14
But for the rest of my life,
Али, до краја свог живота,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
ако упознам Џон Хоџмана на TED журци,
02:19
I don't have to say,
не морам да кажем,
02:22
"I'm a computer scientist."
"Ја сам компјутерски научник."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Не, не, ако хоћу, могу да кажем, "Ја сам романописац."
02:26
(Laughter)
(Смех)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
И ево и последње ствари коју хоћу да поменем.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Научио сам да, када сам направио мале, одрживе промене,
02:35
things I could keep doing,
ствари које бих могао да наставим да радим,
02:38
they were more likely to stick.
било је много вероватније да ће остати.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Не постоји ништа погрешно са великим, лудим изазовима.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
У ствари, они су невероватно забавни.
02:45
But they're less likely to stick.
Али је мање вероватно да ће остати.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Када сам се одрекао шећера на 30 дана,
02:50
day 31 looked like this.
31 дан је изгледао овако.
02:52
(Laughter)
(Смех)
02:54
So here's my question to you:
И ево га моје питање за вас:
02:56
What are you waiting for?
Шта чекате?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Гарантујем вам да ће наредних 30 дана
03:01
are going to pass
проћи
03:03
whether you like it or not,
хтели ви то или не,
03:05
so why not think about something
па зашто онда не мислити о нечему
03:07
you have always wanted to try
што сте одувек желели да пробате
03:09
and give it a shot
и дајте томе прилику
03:11
for the next 30 days.
наредних 30 дана.
03:13
Thanks.
Хвала.
03:15
(Applause)
(Аплауз)
03:17
Translated by Katarina Kosmina
Reviewed by Ana Zivanovic-Nenadovic

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com