English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Sumubok ng bago sa loob ng 30 araw

Filmed:
10,363,984 views

May bagay bang para talaga sa'yo, at gustong-gusto mong gawin... ngunit di mo pa sinusubukan? Payo ni Matt Cutts: subukan mo sa loob ng 30 araw. Handog ng maikling talumpating ito ang isang paraan upang abutin ang iyong mga minimithi.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Ilang taon na ang nakalipas,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
pakiramdam ko ay lugmok na ako,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
kaya nagpasya akong sundan ang mga yapak
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
ni Morgan Spurlock, isang magaling na pilosopo ng Amerika,
00:22
and try something new for 30 days.
na sumubok ng bago sa loob ng 30 araw.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Simple lang ang ideyang ito.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Isipin mo ang isang bagay na gusto mong idagdag sa iyong karanasan
00:30
and try it for the next 30 days.
at subukan mo iyon sa sumusunod na 30 araw.
00:33
It turns out,
Kung tutuusin,
00:36
30 days is just about the right amount of time
ang 30 araw ay sapat na panahon lang
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
upang dagdagan o bawasan ang isang kasanayan --
00:40
like watching the news --
gaya ng panood ng balita --
00:42
from your life.
sa iyong buhay.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
May iilang bagay akong natutunan habang ginagawa ko ang mga 30-araw na hamon.
00:46
The first was,
Una,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
sa halip na lumipas ang mga buwan na madaling nalilimutan,
00:51
the time was much more memorable.
nagiging mas madali itong matandaan.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Bahagi ito ng hamon ko na kumuha ng litrato kada araw sa loob ng isang buwan.
00:57
And I remember exactly where I was
At natatandaan ko mismo kung saan
01:00
and what I was doing that day.
at ano ang ginagawa ko sa araw na yan.
01:03
I also noticed
Napansin ko din
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
na habang pahirap ng pahirap ang mga 30-araw na hamon,
01:08
my self-confidence grew.
lumalaki ang kumpansya ko sa sarili.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Mula sa pagiging nerd na nakaharap sa kompyuter noon
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
ay nagbibisikleta na ngayon papuntang trabaho --
01:14
for fun.
bilang katuwaan.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Noong isang taon, inakyat ko ang Mt. Kilimanjaro,
01:20
the highest mountain in Africa.
ang pinakamatayog sa Aprika.
01:23
I would never have been that adventurous
Hindi ako magiging kasing-pangahas
01:25
before I started my 30-day challenges.
noong hindi ko pa sinimulan ang mga 30-araw na hamon.
01:28
I also figured out
Napagtanto ko din
01:31
that if you really want something badly enough,
na kung gugustuhin mo lang talaga ang isang bagay,
01:33
you can do anything for 30 days.
magagawa mo ang kahit ano sa loob ng 30 araw.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Nakapagsulat ka na ba ng nobela?
01:38
Every November,
Kada Nobyembre ng taon,
01:40
tens of thousands of people
sampung libong katao
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
ang sumusubok magsulat ng nobelang may 50,000 na salita
01:44
in 30 days.
sa loob ng 30 araw.
01:48
It turns out, all you have to do
Ang kailangan mo lang palang gawin
01:50
is write 1,667 words a day
ay sumulat ng 1,667 na salita kada araw
01:52
for a month.
sa loob ng isang buwan.
01:55
So I did.
Kaya ginawa ko yun.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Ang sikreto dito ay hindi ka maaring matulog
01:59
until you've written your words for the day.
hangga't hindi mo natatapos ang pagsusulat para sa araw na iyon.
02:01
You might be sleep-deprived,
Maaring inaantok ka palagi,
02:04
but you'll finish your novel.
ngunit siguradong tapos mo ang nobela.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Maihahanay na ba sa mga pinakamahusay ang libro ko?
02:08
No. I wrote it in a month.
Siyempre hindi. Sinulat ko lang iyon ng isang buwan.
02:12
It's awful.
Ang pangit.
02:14
But for the rest of my life,
Pero sa natitirang bahagi ng buhay ko,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
kung magtatagpo kami ni ni John Hodgman sa isang TED party,
02:19
I don't have to say,
hindi ko sasabihing,
02:22
"I'm a computer scientist."
"Isa akong computer scientist."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Hindi, ngayon pwede ko nang sabihing "Isa akong nobelista."
02:26
(Laughter)
(Tawanan)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Ito ang huling bagay na nais kong banggitin.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Natutunan ko na noong ginagawa ko ang mga paunti-unting pagbabago,
02:35
things I could keep doing,
mga gawaing kaya kong ulit-ulitin,
02:38
they were more likely to stick.
ito'y nagiging kaugalian.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Walang masama sa mga nakakabaliw na hamon.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Sa katunayan, nakakatuwa ang mga yun.
02:45
But they're less likely to stick.
Pero mas mahirap silang ulitin.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Noong tinigil ko ang asukal sa loob ng 30 araw,
02:50
day 31 looked like this.
ito na ang ika-31 araw.
02:52
(Laughter)
(Tawanan)
02:54
So here's my question to you:
Kaya ito ang tanong ko sa inyo:
02:56
What are you waiting for?
Ano pa ang hinihintay mo?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Pinapangako ko na ang susunod na 30 araw
03:01
are going to pass
ay lilipas din
03:03
whether you like it or not,
gustuhin mo man o hindi,
03:05
so why not think about something
kaya bakit hindi ka nalang sumubok
03:07
you have always wanted to try
ng bagay na dati mo pang pinapangarap gawin
03:09
and give it a shot
at pagsikapan
03:11
for the next 30 days.
sa susunod na 30 araw.
03:13
Thanks.
Salamat.
03:15
(Applause)
(Tawanan)
03:17
Translated by Schubert Malbas
Reviewed by TED Open Translation

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com