English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: prova alguna cosa nova durant 30 dies.

Filmed:
10,363,984 views

Hi ha alguna cosa que sempre hagis desitjat fer, volgut fer, però... no has fet? En Matt Cutts suggereix: prova-ho durant trenta dies. Aquesta xerrada curta i divertida ofereix una manera simple de marcar i aconseguir objectius.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewpocs yearsanys agofa,
Fa alguns anys
00:15
I feltsentia like I was stuckenganxat in a rutrutina,
em sentia com si estés encallat en una rutina,
00:17
so I decidedva decidir to followseguir in the footstepspassos
així que vaig decidir seguir les passes
00:20
of the great AmericanNord-americà philosopherfilòsof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
del gran filòsof americà Morgan Spurlock,
00:22
and try something newnou for 30 daysdies.
i provar quelcom nou durant trenta dies.
00:25
The ideaidea is actuallyen realitat prettybonic simplesenzill.
La idea és ben simple en realitat.
00:28
Think about something you've always wanted to addafegir to your life
Pensa en quelcom que sempre hagis volgut incorporar a la teva vida
00:30
and try it for the nextPròxim 30 daysdies.
i prova-ho els propers trenta dies.
00:33
It turnsgirs out,
Resulta que
00:36
30 daysdies is just about the right amountquantitat of time
trenta dies és la quantitat perfecta de temps
00:38
to addafegir a newnou habithàbit or subtractrestar a habithàbit --
per a incorporar un nou hàbit o substreure un hàbit...
00:40
like watchingvigilant the newsnotícies --
com mirar les noticies...
00:42
from your life.
de la teva vida.
00:44
There's a fewpocs things I learnedaprès while doing these 30-day-dia challengesdesafiaments.
He après diverses coses mentres feia aquests reptes de trenta dies.
00:46
The first was,
La primera va ser,
00:49
insteaden canvi of the monthsmesos flyingvolant by, forgottenoblidat,
enlloc de passar els mesos volant, perduts,
00:51
the time was much more memorablememorable.
el temps era molt més memorable.
00:54
This was partpart of a challengedesafiament I did to take a pictureimatge everycada day for a monthmes.
Això va ser part d'un repte que vaig fer de fer una foto cada dia durant un mes.
00:57
And I rememberrecorda exactlyexactament where I was
I recordo exactament on era
01:00
and what I was doing that day.
i què feia aquell dia.
01:03
I alsotambé noticednotat
També em vaig adonar
01:06
that as I startedva començar to do more and hardermés difícil 30-day-dia challengesdesafiaments,
que quan vaig començar a fer més reptes de trenta dies i més durs,
01:08
my self-confidenceconfiança en si mateix grewva créixer.
la meva auto-confiança va créixer.
01:10
I wentva anar from desk-dwellinginformació turística-habitatge computerordinador nerdestudiós
Vaig passar de ser un informàtic setciències que vivia en un escriptori
01:12
to the kindamable of guy who bikesbicicletes to work --
al tipus de tio que va a la feina amb bici
01:14
for fundiversió.
per diversió.
01:17
Even last yearcurs, I endedacabat up hikingSenderisme up MtMt. KilimanjaroKilimanjaro,
Fins i tot l'any passat vaig acabar pujant el mont Kilimanjaro,
01:20
the highestel més alt mountainmuntanya in AfricaÀfrica.
la muntanya més alta d'Àfrica.
01:23
I would never have been that adventurousaventurer
Mai havia estat tan aventurer
01:25
before I startedva començar my 30-day-dia challengesdesafiaments.
abans de començar els meus reptes de trenta dies.
01:28
I alsotambé figuredimaginat out
També vaig descobrir
01:31
that if you really want something badlymalament enoughsuficient,
que si realment vols una cosa de forma imperiosa,
01:33
you can do anything for 30 daysdies.
pots fer qualsevol cosa durant trenta dies.
01:35
Have you ever wanted to writeescriure a novelnovel·la?
Has volgut mai escriure una novel.la?
01:38
EveryCada NovemberNovembre,
Cada novembre,
01:40
tensdesenes of thousandsmilers of people
desenes de mil.lers de persones
01:42
try to writeescriure theirels seus ownpropi 50,000-word-paraula novelnovel·la from scratchrascar
proven d'escriure la seva propia novel.la de cinquanta mil paraules des de zero
01:44
in 30 daysdies.
en trenta dies.
01:48
It turnsgirs out, all you have to do
Resulta que, tot el què has de fer
01:50
is writeescriure 1,667 wordsparaules a day
és escriure mil sis-centes paraules cada dia
01:52
for a monthmes.
durant un mes.
01:55
So I did.
I així ho vaig fer.
01:57
By the way, the secretsecret is not to go to sleepdormir
Per cert, el secret és no anar-se'n a dormir
01:59
untilfins a you've writtenescrit your wordsparaules for the day.
fins que no has escrit les paraules d'aquell dia.
02:01
You mightpotser be sleep-deprivedson-privats,
Potser patiràs falta de son
02:04
but you'llho faràs finishacabar your novelnovel·la.
però acabaràs la novel.la.
02:06
Now is my bookllibre the nextPròxim great AmericanNord-americà novelnovel·la?
Serà el meu llibre la propera gran novel.la americana?
02:08
No. I wroteva escriure it in a monthmes.
No. La vaig escriure en un mes.
02:12
It's awfulhorrible.
És espantosa.
02:14
But for the restdescans of my life,
Però durant la resta de la meva vida,
02:17
if I meettrobar-se JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyfesta,
si em trobo en John Hodgman en una festa de TED,
02:19
I don't have to say,
no haig de dir
02:22
"I'm a computerordinador scientistcientífic."
"Sóc un informàtic".
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistnovel·lista."
No, no, si vull puc dir: "Sóc novel.lista".
02:26
(LaughterRiure)
(Rialles)
02:29
So here'sheus aquí one last thing I'd like to mentionmenció.
Hi ha una última cosa que m'agradaria mencionar.
02:32
I learnedaprès that when I madefet smallpetit, sustainablesostenible changescanvis,
Vaig aprendre que quan feia canvis petits i sostenibles,
02:35
things I could keep doing,
coses que podia seguir fent,
02:38
they were more likelyprobablement to stickenganxat.
tenia més probabilitats que es consolidessin.
02:40
There's nothing wrongmal with biggran, crazyboig challengesdesafiaments.
No hi ha res dolent en els reptes grans i bojos.
02:42
In factfet, they're a tontona of fundiversió.
De fet, són súper divertits.
02:45
But they're lessmenys likelyprobablement to stickenganxat.
Però és menys probable que es consolidin.
02:48
When I gaveva donar up sugarsucre for 30 daysdies,
Quan vaig deixar el sucre durant trenta dies,
02:50
day 31 lookedmirava like this.
el dia trenta-u tenia aquesta pinta.
02:52
(LaughterRiure)
(Rialles)
02:54
So here'sheus aquí my questionpregunta to you:
Així que aquesta és la meva pregunta per a vosaltres:
02:56
What are you waitingesperant for?
Què esteu esperant?
02:59
I guaranteegarantia you the nextPròxim 30 daysdies
Us garanteixo que els trenta propers dies
03:01
are going to passpassar
passaran
03:03
whetherja sigui you like it or not,
tant si voleu com si no,
03:05
so why not think about something
així que perquè no penseu alguna cosa
03:07
you have always wanted to try
que sempre hagueu volgut provar
03:09
and give it a shottir
i donar-li una oportunitat
03:11
for the nextPròxim 30 daysdies.
els trenta propers dies?
03:13
ThanksGràcies.
Gràcies.
03:15
(ApplauseAplaudiments)
(Aplaudiments)
03:17
Translated by David Monreal
Reviewed by Carmen Vega-Reina

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com