English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: prova alguna cosa nova durant 30 dies.

Filmed
Views 9,347,449

Hi ha alguna cosa que sempre hagis desitjat fer, volgut fer, però... no has fet? En Matt Cutts suggereix: prova-ho durant trenta dies. Aquesta xerrada curta i divertida ofereix una manera simple de marcar i aconseguir objectius.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Fa alguns anys
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
em sentia com si estés encallat en una rutina,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
així que vaig decidir seguir les passes
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
del gran filòsof americà Morgan Spurlock,
00:22
and try something new for 30 days.
i provar quelcom nou durant trenta dies.
00:25
The idea is actually pretty simple.
La idea és ben simple en realitat.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Pensa en quelcom que sempre hagis volgut incorporar a la teva vida
00:30
and try it for the next 30 days.
i prova-ho els propers trenta dies.
00:33
It turns out,
Resulta que
00:36
30 days is just about the right amount of time
trenta dies és la quantitat perfecta de temps
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
per a incorporar un nou hàbit o substreure un hàbit...
00:40
like watching the news --
com mirar les noticies...
00:42
from your life.
de la teva vida.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
He après diverses coses mentres feia aquests reptes de trenta dies.
00:46
The first was,
La primera va ser,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
enlloc de passar els mesos volant, perduts,
00:51
the time was much more memorable.
el temps era molt més memorable.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Això va ser part d'un repte que vaig fer de fer una foto cada dia durant un mes.
00:57
And I remember exactly where I was
I recordo exactament on era
01:00
and what I was doing that day.
i què feia aquell dia.
01:03
I also noticed
També em vaig adonar
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
que quan vaig començar a fer més reptes de trenta dies i més durs,
01:08
my self-confidence grew.
la meva auto-confiança va créixer.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Vaig passar de ser un informàtic setciències que vivia en un escriptori
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
al tipus de tio que va a la feina amb bici
01:14
for fun.
per diversió.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Fins i tot l'any passat vaig acabar pujant el mont Kilimanjaro,
01:20
the highest mountain in Africa.
la muntanya més alta d'Àfrica.
01:23
I would never have been that adventurous
Mai havia estat tan aventurer
01:25
before I started my 30-day challenges.
abans de començar els meus reptes de trenta dies.
01:28
I also figured out
També vaig descobrir
01:31
that if you really want something badly enough,
que si realment vols una cosa de forma imperiosa,
01:33
you can do anything for 30 days.
pots fer qualsevol cosa durant trenta dies.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Has volgut mai escriure una novel.la?
01:38
Every November,
Cada novembre,
01:40
tens of thousands of people
desenes de mil.lers de persones
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
proven d'escriure la seva propia novel.la de cinquanta mil paraules des de zero
01:44
in 30 days.
en trenta dies.
01:48
It turns out, all you have to do
Resulta que, tot el què has de fer
01:50
is write 1,667 words a day
és escriure mil sis-centes paraules cada dia
01:52
for a month.
durant un mes.
01:55
So I did.
I així ho vaig fer.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Per cert, el secret és no anar-se'n a dormir
01:59
until you've written your words for the day.
fins que no has escrit les paraules d'aquell dia.
02:01
You might be sleep-deprived,
Potser patiràs falta de son
02:04
but you'll finish your novel.
però acabaràs la novel.la.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Serà el meu llibre la propera gran novel.la americana?
02:08
No. I wrote it in a month.
No. La vaig escriure en un mes.
02:12
It's awful.
És espantosa.
02:14
But for the rest of my life,
Però durant la resta de la meva vida,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
si em trobo en John Hodgman en una festa de TED,
02:19
I don't have to say,
no haig de dir
02:22
"I'm a computer scientist."
"Sóc un informàtic".
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
No, no, si vull puc dir: "Sóc novel.lista".
02:26
(Laughter)
(Rialles)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Hi ha una última cosa que m'agradaria mencionar.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Vaig aprendre que quan feia canvis petits i sostenibles,
02:35
things I could keep doing,
coses que podia seguir fent,
02:38
they were more likely to stick.
tenia més probabilitats que es consolidessin.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
No hi ha res dolent en els reptes grans i bojos.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
De fet, són súper divertits.
02:45
But they're less likely to stick.
Però és menys probable que es consolidin.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Quan vaig deixar el sucre durant trenta dies,
02:50
day 31 looked like this.
el dia trenta-u tenia aquesta pinta.
02:52
(Laughter)
(Rialles)
02:54
So here's my question to you:
Així que aquesta és la meva pregunta per a vosaltres:
02:56
What are you waiting for?
Què esteu esperant?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Us garanteixo que els trenta propers dies
03:01
are going to pass
passaran
03:03
whether you like it or not,
tant si voleu com si no,
03:05
so why not think about something
així que perquè no penseu alguna cosa
03:07
you have always wanted to try
que sempre hagueu volgut provar
03:09
and give it a shot
i donar-li una oportunitat
03:11
for the next 30 days.
els trenta propers dies?
03:13
Thanks.
Gràcies.
03:15
(Applause)
(Aplaudiments)
03:17
Translated by David Monreal
Reviewed by Carmen Vega-Reina

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com