English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Sumubok ng bago sa loob ng 30 araw

Filmed:
10,363,984 views

May nais ka bang gawin, ngunit, hindi mo pa nagagawa? Payo ni Matt Cutts: Subukan ito sa loob ng 30 araw. Handog niya sa maikli at nakakatuwang talumpating ito ang bagong pananaw tungkol sa pag-abot ng mga layunin.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewilang yearstaon agoang nakalipas,
Ilang taon na ang nakalipas,
00:15
I feltnadama like I was stuckmakaalis in a rutkinaugaliang pamamaraan,
pakiramdam ko ay lugmok na ako,
00:17
so I decidedNagpasiya to followsundin in the footstepsmga bakas ng paa
kaya nagpasya akong sundan ang mga yapak
00:20
of the great AmericanAmerikano philosopherpilosopo, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
ni Morgan Spurlock, isang magaling na pilosopo ng Amerika,
00:22
and try something newbagong for 30 daysaraw.
at sumubok ng bago sa loob ng 30 araw.
00:25
The ideaideya is actuallytalagang prettymedyo simplesimpleng.
Simple lang ang ideyang ito.
00:28
Think about something you've always wanted to addMagdagdag ng to your life
Isipin mo ang isang bagay na gusto mong idagdag sa iyong buhay
00:30
and try it for the nextsusunod 30 daysaraw.
at subukan mo iyon sa sumusunod na 30 araw.
00:33
It turnslumiliko out,
Sa katunayan,
00:36
30 daysaraw is just about the right amounthalaga of time
sapat na panahon lang ang 30 araw
00:38
to addMagdagdag ng a newbagong habitugali or subtractibawas ang a habitugali --
upang dagdagan o bawasan ang isang kasanayan --
00:40
like watchingpanonood ng the newsbalita --
gaya ng panonood ng balita --
00:42
from your life.
sa iyong buhay.
00:44
There's a fewilang things I learnednatutuhan while doing these 30-day-araw challengeshamon.
May iilang bagay akong natutunan habang ginagawa ko ang mga 30-araw na hamon.
00:46
The first was,
Una,
00:49
insteadsa halip of the monthsbuwan flyinglumilipad by, forgottennakalimutan,
sa halip na lumipas ang mga buwan na madaling nalilimutan,
00:51
the time was much more memorablehindi malilimutan.
nagiging mas madali itong matandaan.
00:54
This was partbahagi of a challengehamon I did to take a picturelarawan everybawat day for a monthbuwang.
Bahagi ito ng hamon ko na kumuha ng litrato kada araw sa loob ng isang buwan.
00:57
And I rememberAlalahanin exactlyeksakto where I was
At natatandaan ko mismo kung saan
01:00
and what I was doing that day.
at ano ang ginagawa ko sa araw na yan.
01:03
I alsodin noticedNapansin
Napansin ko din
01:06
that as I startednagsimula to do more and hardermas mahirap 30-day-araw challengeshamon,
na habang pahirap ng pahirap ang mga 30-araw na hamon,
01:08
my self-confidencetiwala sa sarili grewlumakas ang.
lumalaki ang kumpansya ko sa sarili.
01:10
I wentnagpunta from desk-dwellingmesa-tirahan computerkompyuter nerdnerd
Mula sa pagiging nerd na nakaharap sa kompyuter noon
01:12
to the kinduri of guy who bikesbikes to work --
ay nagbibisikleta na ngayon papuntang trabaho --
01:14
for funmasaya.
na parang katuwaan lang.
01:17
Even last yeartaon, I endednatapos ang up hikingpaglalakád nang mahabà up MtPp. KilimanjaroKilimanjaro,
Noong isang taon, inakyat ko ang Mt. Kilimanjaro,
01:20
the highestpinakamataas mountainbundok in AfricaAfrica.
ang pinakamatayog sa Aprika.
01:23
I would never have been that adventurousadventurous
Hindi ako magiging kasing-pangahas
01:25
before I startednagsimula my 30-day-araw challengeshamon.
noong hindi ko pa sinimulan ang mga 30-araw na hamon.
01:28
I alsodin figuredmay korte out
Napagtanto ko din
01:31
that if you really want something badlydi-wastong enoughsapat,
na kung gugustuhin mo lang talaga ang isang bagay,
01:33
you can do anything for 30 daysaraw.
magagawa mo ang kahit ano sa loob ng 30 araw.
01:35
Have you ever wanted to writeIsulat ang a novelnobela?
Nakapagsulat ka na ba ng nobela?
01:38
EveryBawat NovemberNobyembre,
Kada Nobyembre,
01:40
tenssampu of thousandslibu-libo of people
sampung libong katao
01:42
try to writeIsulat ang theirkanilang ownsariling 50,000-word-salita novelnobela from scratchkumamot
ang sumusubok magsulat ng nobelang may 50,000 na salita
01:44
in 30 daysaraw.
sa loob ng 30 araw.
01:48
It turnslumiliko out, all you have to do
Ang kailangan mo lang palang gawin
01:50
is writeIsulat ang 1,667 wordsmga salita a day
ay sumulat ng 1,667 na salita kada araw
01:52
for a monthbuwang.
sa loob ng isang buwan.
01:55
So I did.
Kaya ginawa ko yun.
01:57
By the way, the secretlihim is not to go to sleeppagtulog
Siya nga pala, ang sikreto dito ay hindi ka maaring matulog♫
01:59
untilhanggang sa you've writtennakasulat na your wordsmga salita for the day.
hangga't hindi mo natatapos ang pagsusulat para sa araw na iyon.
02:01
You mightmaaaring be sleep-deprivedpinagkaitan ng pagtulog,
Maaring mababawasan ka ng tulog,
02:04
but you'llmakikita mo finishtapusin ang your novelnobela.
ngunit siguradong tapos mo ang nobela.
02:06
Now is my bookAklat the nextsusunod great AmericanAmerikano novelnobela?
Maihahanay na ba sa mga pinakamahusay ang libro ko?
02:08
No. I wroteIsinulat it in a monthbuwang.
Siyempre hindi. Sinulat ko lang iyon ng isang buwan.
02:12
It's awfulkakila-kilabot.
Ang pangit niya.
02:14
But for the restpahinga of my life,
Pero sa natitirang bahagi ng buhay ko,
02:17
if I meetmatugunan ang JohnJuan HodgmanHodgman at a TEDTED partyPartido,
kung magtatagpo kami ni John Hodgman sa isang TED party,
02:19
I don't have to say,
hindi ko sasabihing,
02:22
"I'm a computerkompyuter scientistsiyentipiko."
"Isa akong computer scientist."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistnobelista."
Ngayon pwede ko nang sabihing "Isa akong nobelista."
02:26
(LaughterTawanan)
(Tawanan)
02:29
So here'sNarito ang one last thing I'd like to mentionbanggitin.
Ito ang huling bagay na nais kong banggitin.
02:32
I learnednatutuhan that when I madeginawa smallmaliit na, sustainabletuloy tuloy changesmga pagbabago,
Natutunan ko na noong ginagawa ko ang mga paunti-unting pagbabago,
02:35
things I could keep doing,
mga gawaing kaya kong ulit-ulitin,
02:38
they were more likelymalamang to stickpatpat.
ito'y nagiging kaugalian na.
02:40
There's nothing wrongmali with bigmalaking, crazynakatutuwang challengeshamon.
Walang masama sa mga nakakabaliw na hamon.
02:42
In factkatotohanan, they're a tontonelada of funmasaya.
Sa katunayan, nakakatuwa ang mga 'yon.
02:45
But they're lessmas mababa likelymalamang to stickpatpat.
Pero mas mahirap silang ulitin.
02:48
When I gavenagbigay ng up sugarasukal for 30 daysaraw,
Noong tinigil ko ang asukal sa loob ng 30 araw,
02:50
day 31 lookedtumingin like this.
ito na ang ika-31 araw.
02:52
(LaughterTawanan)
(Tawanan)
02:54
So here'sNarito ang my questiontanong to you:
Kaya ito ang tanong ko sa inyo:
02:56
What are you waitingnaghihintay for?
Ano pa ang hinihintay mo?
02:59
I guaranteegarantiya you the nextsusunod 30 daysaraw
Pinapangako ko na ang susunod na 30 araw
03:01
are going to passnangyari
ay lilipas din
03:03
whetherkung you like it or not,
gustuhin mo man o hindi,
03:05
so why not think about something
kaya bakit hindi ka nalang sumubok
03:07
you have always wanted to try
ng bagay na dati mo pang pinapangarap gawin
03:09
and give it a shotshot
at pagsikapan
03:11
for the nextsusunod 30 daysaraw.
sa susunod na 30 araw.
03:13
ThanksSalamat.
Salamat.
03:15
(ApplausePalakpakan)
(Palakpakan)
03:17
Translated by Schubert Malbas
Reviewed by Polimar Balatbat

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com