English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Vyskúšajte niečo nové po dobu 30 dní

Filmed
Views 9,476,867

Je tu niečo, pre čo ste boli stvorení, niečo, čo ste vždy chceli robiť, ale ... nikdy ste sa k tomu nedostali? Matt Cutts navrhuje, vyskúšajte to na 30 dní. Táto krátka, ľahučká prednáška ponúka jednoduchý spôsob, ako rozmýšľať o určovaní a spĺňaní cieľov.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Pred pár rokmi
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
som sa cítil, akoby mi život pretekal medzi prstami,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
a tak som sa rozhodol nasledovať kroky
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
veľkého amerického filozofa, Morgana Spurlocka,
00:22
and try something new for 30 days.
a vyskúšať niečo nové po dobu 30 dní.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Myšlienka je vlastne veľmi jednoduchá.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Nájdite niečo, čo ste vždy chceli mať vo svojom živote
00:30
and try it for the next 30 days.
a vyskúšajte to na 30 dní.
00:33
It turns out,
Ako sa ukázalo,
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 dní je to správne množstvo času
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
keď chceme s niečím začať alebo sa zbaviť zlozvyku --
00:40
like watching the news --
napríklad pozerania novín --
00:42
from your life.
zo svojho života.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Počas týchto 30-dňových výziev som sa naučil pár vecí.
00:46
The first was,
Prvou bolo,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
namiesto toho, aby mesiace len tak ubiehali do zabudnutia,
00:51
the time was much more memorable.
čas sa stal viac nezapomenuteľným.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Toto bola súčasť výzvy, niečo odfotiť každý deň počas jedného mesiaca.
00:57
And I remember exactly where I was
A presne si pamätám, kde som bol
01:00
and what I was doing that day.
a čo som ten deň robil.
01:03
I also noticed
Tiež som si všimol,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
že ako som začal skúšať ťažšie a ťažšie 30-dňové výzvy,
01:08
my self-confidence grew.
moje sebavedomie vzrástlo.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Prešiel som od počítačového maniaka
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
k chlapíkovi, ktorý jazdí do práce na bicykli --
01:14
for fun.
pre zábavu.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Dokonca som minulý rok vystúpil na Kilimanjaro,
01:20
the highest mountain in Africa.
najvyšší vrch v Afrike.
01:23
I would never have been that adventurous
Nikdy by som na to nenašiel odvahu
01:25
before I started my 30-day challenges.
nebyť mojich 30-dňových výziev.
01:28
I also figured out
A tiež som prišiel na to,
01:31
that if you really want something badly enough,
že ak naozaj niečo veľmi chcete,
01:33
you can do anything for 30 days.
môžete počas 30 dní urobiť čokoľvek.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Chceli ste niekedy napísať román?
01:38
Every November,
Každý november
01:40
tens of thousands of people
sa desiatky tisíc ľudí
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
pokúsia napísať svoj román s 50 000 slovami
01:44
in 30 days.
za 30 dní.
01:48
It turns out, all you have to do
Ako sa ukázalo, jediné, čo musíte urobiť,
01:50
is write 1,667 words a day
je napísať 1667 slov za deň
01:52
for a month.
počas jedného mesiaca.
01:55
So I did.
A to som aj urobil.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Mimochodom, tajomstvom úspechu je neísť spať,
01:59
until you've written your words for the day.
kým nemáte napísané slová za ten deň.
02:01
You might be sleep-deprived,
Môžete byť nevyspatí,
02:04
but you'll finish your novel.
ale svoj román dokončíte.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Bude môj román ďalším úžasným americkým románom?
02:08
No. I wrote it in a month.
Nie. Napísal som ho za mesiac.
02:12
It's awful.
Je hrozný.
02:14
But for the rest of my life,
Ale až do konca môjho života,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
ak stretnem Johna Hodgmana na párty TEDu,
02:19
I don't have to say,
nemusím povedať,
02:22
"I'm a computer scientist."
"Som programátor."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Nie, nie, ak budem chcieť, môžem povedať, "Píšem romány."
02:26
(Laughter)
(Smiech)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Rád by som spomenul ešte jednu vec.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Zistil som, že keď robím malé, udržateľné zmeny,
02:35
things I could keep doing,
veci, ktoré sa mi darí dodržiavať,
02:38
they were more likely to stick.
je pravdepodobnejšie, že mi nový návyk ostane.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Na veľkých, šialených výzvach nie je nič zlé.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Naopak, je to ohromná zábava.
02:45
But they're less likely to stick.
Ale často nevydržia.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Keď som sa vzdal cukru na 30 dní,
02:50
day 31 looked like this.
deň 31 vyzeral takto.
02:52
(Laughter)
(Smiech)
02:54
So here's my question to you:
Takže sa vás pýtam:
02:56
What are you waiting for?
Na čo čakáte?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Garantujem vám, že najbližších 30 dní
03:01
are going to pass
prejde bez ohľadu na to,
03:03
whether you like it or not,
či sa vám to páči alebo nie,
03:05
so why not think about something
takže prečo si nenájsť niečo,
03:07
you have always wanted to try
čo ste vždy chceli skúsiť
03:09
and give it a shot
a pustiť sa do toho
03:11
for the next 30 days.
na najbližších 30 dní.
03:13
Thanks.
Ďakujem.
03:15
(Applause)
(Potlesk)
03:17
Translated by Janka Pazurikova
Reviewed by Matej Badin

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com