English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Vyskúšajte niečo nové po dobu 30 dní

Filmed:
10,363,984 views

Je tu niečo, pre čo ste boli stvorení, niečo, čo ste vždy chceli robiť, ale ... nikdy ste sa k tomu nedostali? Matt Cutts navrhuje, vyskúšajte to na 30 dní. Táto krátka, ľahučká prednáška ponúka jednoduchý spôsob, ako rozmýšľať o určovaní a spĺňaní cieľov.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewmálo yearsleta agopred,
Pred pár rokmi
00:15
I feltplsť like I was stuckuviazol in a rutRUT,
som sa cítil, akoby mi život pretekal medzi prstami,
00:17
so I decidedrozhodol to follownasledovať in the footstepspo stopách
a tak som sa rozhodol nasledovať kroky
00:20
of the great AmericanAmerický philosopherfilozof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
veľkého amerického filozofa, Morgana Spurlocka,
00:22
and try something newNový for 30 daysdni.
a vyskúšať niečo nové po dobu 30 dní.
00:25
The ideanápad is actuallyvlastne prettypekný simpleprostý.
Myšlienka je vlastne veľmi jednoduchá.
00:28
Think about something you've always wanted to addpridať to your life
Nájdite niečo, čo ste vždy chceli mať vo svojom živote
00:30
and try it for the nextĎalšie 30 daysdni.
a vyskúšajte to na 30 dní.
00:33
It turnszákruty out,
Ako sa ukázalo,
00:36
30 daysdni is just about the right amountčiastka of time
30 dní je to správne množstvo času
00:38
to addpridať a newNový habitzvyk or subtractodčítanie a habitzvyk --
keď chceme s niečím začať alebo sa zbaviť zlozvyku --
00:40
like watchingsledovanie the newsnoviny --
napríklad pozerania novín --
00:42
from your life.
zo svojho života.
00:44
There's a fewmálo things I learnedučený while doing these 30-day-deň challengesvýzvy.
Počas týchto 30-dňových výziev som sa naučil pár vecí.
00:46
The first was,
Prvou bolo,
00:49
insteadnamiesto of the monthsmesiaca flyinglietanie by, forgottenzabudnutý,
namiesto toho, aby mesiace len tak ubiehali do zabudnutia,
00:51
the time was much more memorablenezabudnuteľný.
čas sa stal viac nezapomenuteľným.
00:54
This was partčasť of a challengevýzva I did to take a pictureobrázok everykaždý day for a monthmesiac.
Toto bola súčasť výzvy, niečo odfotiť každý deň počas jedného mesiaca.
00:57
And I rememberpamätať exactlypresne where I was
A presne si pamätám, kde som bol
01:00
and what I was doing that day.
a čo som ten deň robil.
01:03
I alsotaktiež noticedvšimol
Tiež som si všimol,
01:06
that as I startedzahájená to do more and harderťažšie 30-day-deň challengesvýzvy,
že ako som začal skúšať ťažšie a ťažšie 30-dňové výzvy,
01:08
my self-confidencesebavedomie grewrástol.
moje sebavedomie vzrástlo.
01:10
I wentšiel from desk-dwellingkancelária-obydlia computerpočítačový nerdbifľoš
Prešiel som od počítačového maniaka
01:12
to the kinddruh of guy who bikeskolesá to work --
k chlapíkovi, ktorý jazdí do práce na bicykli --
01:14
for funzábava.
pre zábavu.
01:17
Even last yearrok, I endedukončený up hikingPešia turistika up MtMT. KilimanjaroKilimandžáro,
Dokonca som minulý rok vystúpil na Kilimanjaro,
01:20
the highestnajvyššiu mountainvrch in AfricaAfrika.
najvyšší vrch v Afrike.
01:23
I would never have been that adventurousDobrodružný
Nikdy by som na to nenašiel odvahu
01:25
before I startedzahájená my 30-day-deň challengesvýzvy.
nebyť mojich 30-dňových výziev.
01:28
I alsotaktiež figuredFigurálna out
A tiež som prišiel na to,
01:31
that if you really want something badlyzle enoughdosť,
že ak naozaj niečo veľmi chcete,
01:33
you can do anything for 30 daysdni.
môžete počas 30 dní urobiť čokoľvek.
01:35
Have you ever wanted to writezapísať a novelnový?
Chceli ste niekedy napísať román?
01:38
EveryKaždý NovemberNovembra,
Každý november
01:40
tensdesiatky of thousandstisíce of people
sa desiatky tisíc ľudí
01:42
try to writezapísať theirich ownvlastný 50,000-word-slovo novelnový from scratchškrabanec
pokúsia napísať svoj román s 50 000 slovami
01:44
in 30 daysdni.
za 30 dní.
01:48
It turnszákruty out, all you have to do
Ako sa ukázalo, jediné, čo musíte urobiť,
01:50
is writezapísať 1,667 wordsslová a day
je napísať 1667 slov za deň
01:52
for a monthmesiac.
počas jedného mesiaca.
01:55
So I did.
A to som aj urobil.
01:57
By the way, the secrettajomstvo is not to go to sleepspánok
Mimochodom, tajomstvom úspechu je neísť spať,
01:59
untilkým you've writtenpísaný your wordsslová for the day.
kým nemáte napísané slová za ten deň.
02:01
You mightsila be sleep-deprivedspánku-zbavená,
Môžete byť nevyspatí,
02:04
but you'llbudete finishskončiť your novelnový.
ale svoj román dokončíte.
02:06
Now is my bookkniha the nextĎalšie great AmericanAmerický novelnový?
Bude môj román ďalším úžasným americkým románom?
02:08
No. I wrotenapísal it in a monthmesiac.
Nie. Napísal som ho za mesiac.
02:12
It's awfulděsný.
Je hrozný.
02:14
But for the restzvyšok of my life,
Ale až do konca môjho života,
02:17
if I meetzísť JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyvečierok,
ak stretnem Johna Hodgmana na párty TEDu,
02:19
I don't have to say,
nemusím povedať,
02:22
"I'm a computerpočítačový scientistvedec."
"Som programátor."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistspisovateľ."
Nie, nie, ak budem chcieť, môžem povedať, "Píšem romány."
02:26
(LaughterSmiech)
(Smiech)
02:29
So here'stady one last thing I'd like to mentionspomenúť.
Rád by som spomenul ešte jednu vec.
02:32
I learnedučený that when I madevyrobený smallmalý, sustainableudržateľný changeszmeny,
Zistil som, že keď robím malé, udržateľné zmeny,
02:35
things I could keep doing,
veci, ktoré sa mi darí dodržiavať,
02:38
they were more likelypravdepodobný to stickpalica.
je pravdepodobnejšie, že mi nový návyk ostane.
02:40
There's nothing wrongzle with bigveľký, crazybláznivý challengesvýzvy.
Na veľkých, šialených výzvach nie je nič zlé.
02:42
In factskutočnosť, they're a tonTony of funzábava.
Naopak, je to ohromná zábava.
02:45
But they're lessmenej likelypravdepodobný to stickpalica.
Ale často nevydržia.
02:48
When I gavedal up sugarcukor for 30 daysdni,
Keď som sa vzdal cukru na 30 dní,
02:50
day 31 lookedpozrel like this.
deň 31 vyzeral takto.
02:52
(LaughterSmiech)
(Smiech)
02:54
So here'stady my questionotázka to you:
Takže sa vás pýtam:
02:56
What are you waitingčakania for?
Na čo čakáte?
02:59
I guaranteezáruka you the nextĎalšie 30 daysdni
Garantujem vám, že najbližších 30 dní
03:01
are going to passmíňať
prejde bez ohľadu na to,
03:03
whetherči you like it or not,
či sa vám to páči alebo nie,
03:05
so why not think about something
takže prečo si nenájsť niečo,
03:07
you have always wanted to try
čo ste vždy chceli skúsiť
03:09
and give it a shotshot
a pustiť sa do toho
03:11
for the nextĎalšie 30 daysdni.
na najbližších 30 dní.
03:13
Thanksvďaka.
Ďakujem.
03:15
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
03:17
Translated by Janka Pazurikova
Reviewed by Matej Badin

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com