English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мет Катс: пробајте нешто ново за 30 дена

Filmed:
10,363,984 views

Дали постои нешто што отсекогаш сте сакале да го направите, но... не сте го направиле? Мет Катс предлага: Пробајте го тоа во следните 30 денови. Овој краток и охрабрувачки говор нуди нов начин за поставување и постигнување цели.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Пред неколку години,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
се чувствував како да бев заглавен,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
па затоа одлучив да тргнам по стапките
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
на познатиот американски филозоф, Морган Спарлок,
00:22
and try something new for 30 days.
и да пробам нешто ново за 30 дена.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Идејата е всушност прилично едноставна.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Најдете нешто што отсекогаш сте сакале да го внесете во животот
00:30
and try it for the next 30 days.
и пробајте го во следните 30 дена.
00:33
It turns out,
Произлегува дека,
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 денови е вистинската должина на време
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
за да додадеме или избришеме навики,
00:40
like watching the news --
како на пример гледањето вести,
00:42
from your life.
од нашиот живот.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Научив неколку работи за време на 30 дневните предизвици.
00:46
The first was,
Првата работа беше,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
што наместо месеците да минуваат и да се забораваат,
00:51
the time was much more memorable.
овојпат сè беше многу полесно за памтење.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Ова беше еден од предизвиците кога правев слика секој ден во месецот.
00:57
And I remember exactly where I was
И се сеќавам точно каде бев
01:00
and what I was doing that day.
и што правев тој ден.
01:03
I also noticed
Исто така забележав
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
дека како што започнав да преземам сè потешки 30-дневни предизвици,
01:08
my self-confidence grew.
мојата самоувереност растеше.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Од еден компјутерски чудак се претворив
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
во тип кој вози велосипед до работа,
01:14
for fun.
заради забава.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Дури, минатата година, успеав да се искачам на Килиманџаро,
01:20
the highest mountain in Africa.
највисоката планина во Африка.
01:23
I would never have been that adventurous
Никогаш немаше да станам толкав авантурист
01:25
before I started my 30-day challenges.
доколку не започнев со моите 30-дневни предизвици.
01:28
I also figured out
Исто така открив
01:31
that if you really want something badly enough,
дека доколку навистина сакате многу,
01:33
you can do anything for 30 days.
можете да направите било што за 30 денови.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Дали некогаш сте сакале да напишете роман?
01:38
Every November,
Секој ноември,
01:40
tens of thousands of people
десетици илјади луѓе,
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
се обидуваат да напишат роман од 50.000 зборови почнувајќи од нула
01:44
in 30 days.
за 30 денови.
01:48
It turns out, all you have to do
Произлегува дека, сè што треба да направите
01:50
is write 1,667 words a day
е да напишете 1.667 зборови дневно
01:52
for a month.
за еден месец.
01:55
So I did.
Така и направив.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Патем, тајната е да не отидете на спиење
01:59
until you've written your words for the day.
додека не ги напишете потребните зборови во денот.
02:01
You might be sleep-deprived,
Можеби ќе бидете ненаспани,
02:04
but you'll finish your novel.
но ќе го завршите романот.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Сега, дали мојата книга е следниот добар Aмерикански роман?
02:08
No. I wrote it in a month.
Не. Го напишав за само еден месец.
02:12
It's awful.
Тој е ужасен.
02:14
But for the rest of my life,
Но до крајот на мојот живот,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
доколку го сретнам Џон Хоџман на ТЕД забава,
02:19
I don't have to say,
нема да морам да кажам,
02:22
"I'm a computer scientist."
"Јас сум компјутерски научник."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Не, доколку сакам ќе можам да кажам, "Јас сум романописец."
02:26
(Laughter)
(Смеење)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Еве уште една работа која сакам да ја напоменам.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Научив дека кога правам мали, одржливи промени,
02:35
things I could keep doing,
работи кои можев да ги одржувам,
02:38
they were more likely to stick.
тие полесно се одржуваа.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Нема ништо погрешно во големи, луди промени.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Всушност, тие се многу забавни.
02:45
But they're less likely to stick.
Но тие потешко се одржуваат.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Кога се откажав од шеќер за 30 денови,
02:50
day 31 looked like this.
триесет и првиот ден изгледаше вака.
02:52
(Laughter)
(Смеење)
02:54
So here's my question to you:
Еве го моето прашање до Вас:
02:56
What are you waiting for?
Што чекате?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Ви гарантирам дека следните 30 денови
03:01
are going to pass
ќе поминат
03:03
whether you like it or not,
сакале Вие или не,
03:05
so why not think about something
па зашто не смислите нешто
03:07
you have always wanted to try
што отсекогаш сте сакале
03:09
and give it a shot
и пробајте го
03:11
for the next 30 days.
во следните 30 денови.
03:13
Thanks.
Благодарам.
03:15
(Applause)
(Аплауз).
03:17
Translated by Dejan Spaseski
Reviewed by Zvezdana Moneva

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com