English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мэтт Каттс: Бисанҷед чизи навро дар давоми 30 рӯз

Filmed:
10,363,984 views

Хаст чизе, ки шумо доим ният доштед кунед, мехостед кунед, аммо…факат намекардед? Мэтт Каттс маслиҳат медиҳад: бисанҷед инро дар давоми 30 рӯз. Ин маърузаи кутох, хурсандкунанда тарзи бехтарини гузоштан ва расидан ба максадро пешниход мекунад.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Чанд сол пеш
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
ман хис кардам, ки дар кухнапарасти фуру рафтам,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
ба хулоса омадам, ки намунаи
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
файласуфи бузурги амрикои Морган Сперлокро
00:22
and try something new for 30 days.
пайрави кунам: чизи наверо дар давоми 30 руз кардан.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Фикр бисёр одди аст.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Ба ёд биёред чизеро, ки шумо доим мехостед иваз кунед дар зиндаги
00:30
and try it for the next 30 days.
ва инро хар руз дар давоми 30 руз такрор кунед.
00:33
It turns out,
Маълум мешавад,
00:36
30 days is just about the right amount of time
ки 30 руз мухлати кифоя аст
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
барои пайдо кардани одат ё даст кашидан
00:40
like watching the news --
аз он-масалан,
00:42
from your life.
аз тамошои ахборот абади.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Дар давоми ин мохи кор аз болои худ, ман чизеро омухтам.
00:46
The first was,
Якум,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
пештар мох аз мох мегузашт ва фаромуш мешуд,
00:51
the time was much more memorable.
аммо хозир вакт хеле хуб дар ёд мемонад.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Дар тули ин тачриба ман хар руз дар давоми мох расм мегирифтам.
00:57
And I remember exactly where I was
Ман аник дар ёд дорам, ки дар ин рузхо дар кучо будам
01:00
and what I was doing that day.
ва ба чи кор машгул будам.
01:03
I also noticed
Ман боз дидам,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
ки вакте, ки ман супоришхоро душвор кардам ё микдорашонро зиёд кардам,
01:08
my self-confidence grew.
бовариям дар худам устувор шуд.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Аз донояки доим дар назди компютер менишастаги
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
ман ба шахсе табдил ёфтам, ки бо дучарха ба кор меравад
01:14
for fun.
танхо барои халоват.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Дар соли гузашта ман ба кухи Килиманчаро,
01:20
the highest mountain in Africa.
кухи баландтарини Африка баромадам.
01:23
I would never have been that adventurous
Пештар ман ин хел бачаи фаъол набудам,
01:25
before I started my 30-day challenges.
то он даме, ки тачрибаи 30 рузаро огоз накардам.
01:28
I also figured out
Боз ман фахмидам,
01:31
that if you really want something badly enough,
ки агар ту чизеро бисёр сахт хохи,
01:33
you can do anything for 30 days.
дар давоми 30 руз мумкин аст ки хамаашро ба даст ори.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Шумо ягон вакт мехостед асар нависед?
01:38
Every November,
Хар мохи ноябр
01:40
tens of thousands of people
хазорон одамон
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
мекӯшанд асари худро, иборат аз 50 хазор калима
01:44
in 30 days.
дар давоми 30 руз, нависанд.
01:48
It turns out, all you have to do
Маълум мешавад, ки чизе, ки даркор аст
01:50
is write 1,667 words a day
навиштани 1667 калима хар руз,
01:52
for a month.
дар давоми мох.
01:55
So I did.
Ва ман санчидам.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Хамаи сираш дар он аст, ки танбали накарда хоб накуни,
01:59
until you've written your words for the day.
пеш аз он, ки меъёри харрузаи калимахоро нанависи.
02:01
You might be sleep-deprived,
Мумкин шумо аз хоб сер нашавед,
02:04
but you'll finish your novel.
вале асари худро тамом мекунед.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Оё китоби ман асари бузурги амрикои шуд?
02:08
No. I wrote it in a month.
Нее. Ман инро дар давоми мох навиштам.
02:12
It's awful.
Вай дахшат аст.
02:14
But for the rest of my life,
Вале минбаъд, агар дар шабнишинии TED
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
ман Чон Хочманро бинам,
02:19
I don't have to say,
ман мачбур намешавам гуям, ки:
02:22
"I'm a computer scientist."
«Ман мутахассиси соҳаи ҳисобам».
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Холо агар ман хоҳам, мегуям:«Ман нависандаам».
02:26
(Laughter)
(Ханда)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Акнун, охирон чизе, ки ман мехостам гуям.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Ман фаҳмидам, ки вакте, ки ман дигаргунии хурд ва боаклона кунам,
02:35
things I could keep doing,
чизе, ки метавонад давом ёбад,
02:38
they were more likely to stick.
онҳо осонтар ба оддат табдил меёбанд.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Дигаргунихои калон ҳам хубанд,
02:42
In fact, they're a ton of fun.
онҳо метавонанд дарёи хурсанди биёранд.
02:45
But they're less likely to stick.
Аммо онҳо имконияти хурдтари мустаҳкамшави доранд.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Вакте, ки ман хурдани шириниро дар давоми 30 руз партофтам,
02:50
day 31 looked like this.
рузи 31 ин хел буд.
02:52
(Laughter)
(Ханда)
02:54
So here's my question to you:
Ва ман мехоҳам аз шумо пурсам,
02:56
What are you waiting for?
ки чиро шумо интизоред?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Ба шумо кавл медиҳам, ки 30 руз
03:01
are going to pass
мегузарад,
03:03
whether you like it or not,
маъкул аст ин ба мо ё не,
03:05
so why not think about something
барои чи ба ёд наоред чизеро,
03:07
you have always wanted to try
ки шумо доим мехостед кунед
03:09
and give it a shot
ва огоз кунед инро
03:11
for the next 30 days.
дар давоми 30 рузи оянда.
03:13
Thanks.
Раҳмат.
03:15
(Applause)
(Карсак)
03:17
Translated by Nekruz Ismoilov
Reviewed by Sheroz Ismoilov

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com