English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мэт Каттс: 30 күндүн ичинде жаңы ишти баштаганга аракет кылыңыз.

Filmed:
10,363,984 views

Жашооңуздарда бир нерсеге тилек кылып, бир нерсе кылам деп, бирок аны жасабай калган учурлар болду беле? Мэт Каттс сунуштайт: Ошол нерсени 30 күндүн ичинде жасаганга аракет кылыңыз. Бул кыска, жөнөкөй маек максатты туура коюу жана ага жетишүү боюнча токотер кадамдар жөнүндө баяндайт.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Бир нече жыл мурун
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
өзүмдү көнүмүш адат жашоомдо токтоп калгандай сездим.
00:17
so I decided to follow in the footsteps
Ошондо, улуу Америкалык философ -
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
Морган Спарлоктун кылган иштерин туурап,
00:22
and try something new for 30 days.
жаңы нерсени 30 күндүн ичинде баштайын деп чечтим.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Бул ойдун мааниси абдан жөнөкөй.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Өзүңүздүн жашооңузду байыта турган бир нерсе жөнүндө ойлонуп,
00:30
and try it for the next 30 days.
ошону 30 күндүн ичинде ишке ашырганга аракет кылыңыз.
00:33
It turns out,
Байкап көрсө,
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 күндүн ичиндеги убакыт
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
жаңы адатты уйрөнүүгө же эски адаттан айрылууга туура келген мезгил экен -
00:40
like watching the news --
мисалы, жаңылыктарды көрүүнү
00:42
from your life.
жашооңуздан алып салуу.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Мен ушул 30 күндүк өзгөрүүнүн ичинде бир топ нерселерди үйрөндүм.
00:46
The first was,
Биринчиден,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
мурда айлар учуп, унутулса,
00:51
the time was much more memorable.
бир айдан кийин, ар бир маал эсте сакталып жатты.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Өзгөрүүнүн жаңы нерсеси катары, мен бир ай боюнча ар күнүмдү сүрөткө тарттым.
00:57
And I remember exactly where I was
Ырас, кайсы жерде болгонум
01:00
and what I was doing that day.
жана эмне кылганым толугу менен эсимде болду.
01:03
I also noticed
Дагы байкап көрсөм,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
30 күндүк өзгөрүүлөрүм канчалык кыйыныраак болгон сайын,
01:08
my self-confidence grew.
өзүмө ишеничим көбөйдү.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Компьютерден башы чыкпаган окумуш сөрөйдөн
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
жумушка ыракат алуу үчүн велосипед айдаган
01:14
for fun.
адамга айландым.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Бул аз келгенсип, мен былтыр Килиманджаронун чокусуна чыктым,
01:20
the highest mountain in Africa.
ал Африкадагы эң бийик тоо болуп эсептелет.
01:23
I would never have been that adventurous
Мен ушул 30 күндүк өзгөрүүлөргө чейин
01:25
before I started my 30-day challenges.
мындай нерселерди такыр кылган эмесмин.
01:28
I also figured out
Менин көзүм жетти,
01:31
that if you really want something badly enough,
эгер бир нерсени абдан катуу кааласаңыз,
01:33
you can do anything for 30 days.
30 күндүн ичинде ар нерсени ишке ашырсаңыз болот экен.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Жашооңузда бир көркөм кара сөз жазгыңыз келди беле?
01:38
Every November,
Ар жылы ноябрда,
01:40
tens of thousands of people
он миңдеген адамдар
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
50 000 сөздөн турган чыгарманы 30 күндүн ичинде
01:44
in 30 days.
башынан баштап жазганга аракет кылышат.
01:48
It turns out, all you have to do
Ал үчүн бир айдын ичинде
01:50
is write 1,667 words a day
күнүнө 1,667 сөз жазыш
01:52
for a month.
керек экен.
01:55
So I did.
Мен ошондой кылдым.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Баса, ийгиликтин сыры - баардык сөздөрдү
01:59
until you've written your words for the day.
жазып бүтмөйүнчө, уктабаш керек.
02:01
You might be sleep-deprived,
Балким сиз уйкудан айрыласыз,
02:04
but you'll finish your novel.
бирок көркөм кара сөзүңүздү бүтүрөсүз.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Эми менин китебим Американын улуу көркөм кара сөз чыгармасына киреби?
02:08
No. I wrote it in a month.
Жок. Мен аны бир айдын гана ичинде жаздым.
02:12
It's awful.
Ал абдан начар.
02:14
But for the rest of my life,
А бирок мындан ары, мисалы,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
TED кечесинде Джон Ходжманды кезиксем,
02:19
I don't have to say,
"Мен компьютер адисимин"
02:22
"I'm a computer scientist."
деп айткаңга мажбур эмесмин.
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Албетте эмесмин, бирок кааласам, "Мен жазуучумун" деп айтсам болот.
02:26
(Laughter)
(Күлкү)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Дагы сизге айта турган акыркы сөзүм -
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
мен жаңы, туруктуу өзгөрүүлөрдү кылганда,
02:35
things I could keep doing,
алар менин күнүмдүк адаттарыма
02:38
they were more likely to stick.
батыраак айланганын түшүндүм.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Чоң, шумдук өзгөрүүлөрдүн эч жаман нерсеси жок.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Чынында, алар абдан кызыктуу болушу мүмкүн.
02:45
But they're less likely to stick.
Бирок алар ар дайым адаттарга айланаары күмөн.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Мен 30 күндүн ичинде шекер колдонбой калганда,
02:50
day 31 looked like this.
31-чи күн ушуга окшош болгон.
02:52
(Laughter)
(Күлкү)
02:54
So here's my question to you:
Анда эмесе менин суроом сизге мындай:
02:56
What are you waiting for?
Сиз эмнени күтүп жатасыз?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Мен сизге кепилдик бере алам,
03:01
are going to pass
каалайсызбы же каалабайсызбы,
03:03
whether you like it or not,
келе жаткан 30 күн дагы өтөт.
03:05
so why not think about something
ошондуктан, ар дайым жасагыңыз келген
03:07
you have always wanted to try
нерсе жөнүндө ойлонуп,
03:09
and give it a shot
эмки 30 күндүн ичинде аны ишке
03:11
for the next 30 days.
ашырганга аракет кылыңыз.
03:13
Thanks.
Ыракмат.
03:15
(Applause)
(Кол чабуу)
03:17
Translated by Asel Omuralieva
Reviewed by Bakyt Omurzakov

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com