English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мэт Каттс: Паспрабуйце нешта новае на працягу 30 дзён

Filmed:
10,363,984 views

Ці ёсць нешта такое, што вам заўжды хацелася зрабіць, але неяк... не давялося? Мэт Каттс прапаноўвае паспрабаваць гэтае нешта на працягу 30 дзён. Гэтае кароткае, лёгкае відэа прапаноўвае цікавы спосаб пастаноўкі і дасягнення мэтаў.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Некалькі гадоў таму
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
я адчуў, быццам я засеў у каляіне,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
і тады я вырашыў пайсці шляхам,
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
вялікіга амерыканскага філосафа, Моргана Спарлака,
00:22
and try something new for 30 days.
і паспрабаваць зрабіць нешта новае за 30 дзён.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Ідэя насамрэч вельмі простая.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Уявіце сабе тое, што вы заўжды хацелі паспрабаваць у жыцці,
00:30
and try it for the next 30 days.
і зрабіце гэта на працягу наступных 30 дзён.
00:33
It turns out,
Выявілася,
00:36
30 days is just about the right amount of time
што 30 дзён - менавіта тая адпаведная колькасць часу,
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
каб дадаць новую звычку, або пазбавіцца ад старой —
00:40
like watching the news --
як, напрыклад, прагляд навінаў —
00:42
from your life.
з вашага жыцця.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Я навучыўся таму-сяму праз гэтыя 30-дзённыя выпрабаванні.
00:46
The first was,
Па-першае,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
замест руцінных, нічым не пазначаных месяцаў,
00:51
the time was much more memorable.
час стаў нашмат больш запамінальным.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Гэты здымак з майго выпрабавання, калі я рабіў па фотаздымку кожны дзень месяца.
00:57
And I remember exactly where I was
І я дакладна памятаю, дзе я быў
01:00
and what I was doing that day.
і што рабіў у той дзень.
01:03
I also noticed
Я таксама заўважыў,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
што чым больш я рабіў і чым складаней былі 30-дзённыя выпрабаванні,
01:08
my self-confidence grew.
тым больш мая ўпэненасць у сабе расла.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
І з вечна-сідзячага праграміста
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
я ператварыўся ў тыпа, што едзе на працу на ровары
01:14
for fun.
проста дзеля задавальнення.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Летась, я апынуўся на вяршыні Кіліманджара,
01:20
the highest mountain in Africa.
найвышэйшай гары ў Афрыцы.
01:23
I would never have been that adventurous
Мне ніколі не падабаліся прыгоды,
01:25
before I started my 30-day challenges.
пакуль я не распачаў свае 30-дзённыя выпрабаванні.
01:28
I also figured out
Я таксама ўцяміў,
01:31
that if you really want something badly enough,
што калі ты нечага сапраўды вельмі хочаш,
01:33
you can do anything for 30 days.
то ўсяго можна дасягнуць за гэтыя 30 дзён.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Вам калі-небудзь хацелася напісаць раман?
01:38
Every November,
Кожны лістапад
01:40
tens of thousands of people
дзясяткі тысячаў людзей
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
спрабуюць з нуля напісаць свой уласны раман на 50 000 слоў
01:44
in 30 days.
за 30 дзён.
01:48
It turns out, all you have to do
Атрымліваецца, што ўсё, што трэба зрабіць —
01:50
is write 1,667 words a day
гэта напісаць 1667 слоў ў дзень
01:52
for a month.
на працягу месяца.
01:55
So I did.
Так я і зрабіў.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Дарэчы, галоўны сакрэт — не класціся спаць,
01:59
until you've written your words for the day.
пакуль не напішаце патрэбную дзённую норму слоў.
02:01
You might be sleep-deprived,
Можа вы і будзеце недасыпаць,
02:04
but you'll finish your novel.
але затое напішаце свой уласны раман.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Ці мая кніга — лепшы сучасны раман Амерыкі?
02:08
No. I wrote it in a month.
Не. Я ж напісаў яе за месяц.
02:12
It's awful.
Яна жахлівая.
02:14
But for the rest of my life,
Але да канца свайго жыцця,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
калі я сустрэну Джона Ходжмана на TED вечарыне,
02:19
I don't have to say,
мне не прыйдзецца сарамліва казаць:
02:22
"I'm a computer scientist."
"Я спецыяліст па інфармацыйным тэхналогіям".
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Не, калі я захачу, я магу сказаць, "Я пісьменнік-раманіст".
02:26
(Laughter)
(Смех)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Напрыканцы я хачу згадаць яшчэ адну рэч.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Я зразумеў, што калі я рабіў невялічкія, паступовыя змены,
02:35
things I could keep doing,
такія, што я мог бесклапотна працягваць рабіць,
02:38
they were more likely to stick.
яны пэўней станавіліся маімі штодзённымі звычкамі.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Няма нічога дрэннага ў вялікіх, вар'яцкіх выпрабаваннях.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Насамрэч, яны найвесялейшыя.
02:45
But they're less likely to stick.
Але ў іх звычайна меней шанцаў замацавацца.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Калі я не еў цукру 30 дзён,
02:50
day 31 looked like this.
31-шы дзень выглядаў вось гэтак.
02:52
(Laughter)
(Смех)
02:54
So here's my question to you:
Вось маё вам пытанне:
02:56
What are you waiting for?
Чаго яшчэ вы чакаеце?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Я вам гарантую, што наступныя 30 дзён
03:01
are going to pass
усё роўна пройдуць,
03:03
whether you like it or not,
хочацца вам таго, ці не,
03:05
so why not think about something
таму — чаму б не прыпомніць пра штосьці,
03:07
you have always wanted to try
што вам заўжды хацелася паспрабаваць,
03:09
and give it a shot
і чаму б не распачаць рабіць гэта
03:11
for the next 30 days.
у наступныя 30 дзён?
03:13
Thanks.
Дзякуй.
03:15
(Applause)
(Воплескі)
03:17
Translated by Hanna Baradzina
Reviewed by Alena Zhaliazniak

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com