English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Spróbuj czegoś nowego przez 30 dni

Filmed
Views 9,009,770

Czy jest coś co zawsze chciałeś zrobić, ale... nie zrobiłeś? Matt Cutts sugeruje: spróbuj to robić przez 30 dni. Ta krótka wypowiedź pokazuje prosty sposób ustalania i osiągania życiowych celów.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Kilka lat temu,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
poczułem że wpadłem w rutynę
00:17
so I decided to follow in the footsteps
i postanowiłem pójść w ślady
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
świetnego amerykańskiego filozofa, Morgana Spurlocka
00:22
and try something new for 30 days.
i spróbować czegoś nowego przez 30 dni.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Pomysł jest całkiem prosty.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Pomyślcie o czymś co zawsze chcieliście dodać do swojego życia
00:30
and try it for the next 30 days.
i róbcie to przez następne 30 dni.
00:33
It turns out,
Okazuje się, że
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 dni to idealny okres
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
aby wykształcić lub porzucić nawyk...
00:40
like watching the news --
taki jak oglądanie wiadomości...
00:42
from your life.
z waszego życia.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Jest kilka rzeczy których się nauczyłem przez te 30 dniowe próby.
00:46
The first was,
Po pierwsze,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
zamiast uciekającego czasu, zapomnienia,
00:51
the time was much more memorable.
dni stały się lepiej zapamiętywane.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
To była część wyzwania robienia zdjęcia każdego dnia miesiąca.
00:57
And I remember exactly where I was
Pamiętam dokładnie gdzie byłem
01:00
and what I was doing that day.
i co robiłem tego dnia.
01:03
I also noticed
Zauważyłem też, że
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
gdy zacząłem robić te 30 dniowe wyzwania,
01:08
my self-confidence grew.
podniosła się moja pewność siebie.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Zmieniłem się z biurkowego komputerowca
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
w gościa który jeździ rowerem do pracy...
01:14
for fun.
dla przyjemności.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
A nawet w zeszłym roku zdobyłem Kilimanjaro,
01:20
the highest mountain in Africa.
najwyższą górę Afryki.
01:23
I would never have been that adventurous
Nie byłbym tak odważny
01:25
before I started my 30-day challenges.
przed moimi 30 dniowymi próbami.
01:28
I also figured out
Doszedłem też do wniosku, że
01:31
that if you really want something badly enough,
jeśli czegoś naprawdę mocno chcesz,
01:33
you can do anything for 30 days.
to możesz zrobić wszystko przez 30 dni.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Chcieliście kiedyś napisać powieść?
01:38
Every November,
Każdego listopada
01:40
tens of thousands of people
dziesiątki tysięcy ludzi
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
próbuje napisać swoje 50,000 słów od podstaw
01:44
in 30 days.
w 30 dni.
01:48
It turns out, all you have to do
Okazuje się, że jedyne co trzeba zrobić
01:50
is write 1,667 words a day
to pisać 1,667 słów dzienie
01:52
for a month.
przez miesiąc.
01:55
So I did.
Zrobiłem tak.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Tak na marginesie, nie idźcie spać dopóki
01:59
until you've written your words for the day.
nie napiszecie wszystkich słów przewidzianych na dany dzień.
02:01
You might be sleep-deprived,
Możecie być niewyspani,
02:04
but you'll finish your novel.
ale ukończycie powieść.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Czy moja książka jest kolejnym amerykańskim bestsellerem?
02:08
No. I wrote it in a month.
Nie. Napisałem ją w miesiąc.
02:12
It's awful.
Jest straszna.
02:14
But for the rest of my life,
Ale do końca życia,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
gdy spotkam Hodgmana na przyjęciu TED,
02:19
I don't have to say,
nie muszę mówić
02:22
"I'm a computer scientist."
"Jestem informatykiem."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Nie, teraz mogę powiedzieć, "Jestem pisarzem."
02:26
(Laughter)
(Śmiech)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej sprawie.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Pojąłem, że gdy robiłem drobne, trwałe zmiany,
02:35
things I could keep doing,
czynności które wykonywałem
02:38
they were more likely to stick.
stały się łatwiejsze do przywyknięcia.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Nie ma nic złego w potężnych i szalonych wyzwaniach.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Właściwie, to kupa zabawy.
02:45
But they're less likely to stick.
Ale trudniej wykształcić sobie z nich nawyk.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Gdy odstawiłem cukier na 30 dni,
02:50
day 31 looked like this.
dzień 31 wyglądał tak.
02:52
(Laughter)
(Śmiech)
02:54
So here's my question to you:
Oto moje pytanie do was:
02:56
What are you waiting for?
Na co czekacie?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Gwarantuję wam, że następne 30 dni
03:01
are going to pass
będą mijały
03:03
whether you like it or not,
czy chcecie tego czy nie,
03:05
so why not think about something
dlaczego więc nie pomyśleć o czymś,
03:07
you have always wanted to try
czego zawsze chcieliście spróbować
03:09
and give it a shot
i dać temu szansę
03:11
for the next 30 days.
przez następne 30 dni?
03:13
Thanks.
Dzięki.
03:15
(Applause)
(Aplauz)
03:17
Translated by Piotr Ożga
Reviewed by Marek Kasiak

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com