English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Proba algo novo durante 30 días

Filmed:
10,363,984 views

Hai algo que sempre quixeches facer pero... simplemente non foi posible? Matt Cutts suxire: próbao durante 30 días. Esta charla breve e informal presenta unha enxeñosa forma de pensar sobre como fixar e conseguir obxectivos.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Hai uns anos
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
sentín que estaba atascado,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
así que decidín seguir as pegadas
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
do gran filósofo estadounidense, Morgan Spurlock,
00:22
and try something new for 30 days.
e probar algo novo durante 30 días.
00:25
The idea is actually pretty simple.
A idea é ben sinxela.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Pensade en algo que sempre quixestes engadir á vosa vida
00:30
and try it for the next 30 days.
e probádeo durante os próximos 30 días.
00:33
It turns out,
Resulta
00:36
30 days is just about the right amount of time
que 30 días é o tempo exacto que precisades
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
para engadir ou eliminar un hábito,
00:40
like watching the news --
como pode ser ver as noticias,
00:42
from your life.
da vosa vida.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Hai algunhas cousas que aprendín con estes desafíos de 30 días.
00:46
The first was,
A primeira foi
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
que os meses xa non pasaban voando, esquecidos,
00:51
the time was much more memorable.
se non que o tempo era moito máis memorable.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Isto pertence ao meu desafío de sacar unha foto todos os días durante un mes.
00:57
And I remember exactly where I was
E recordo exactamente onde estaba
01:00
and what I was doing that day.
e que estaba a facer ese día.
01:03
I also noticed
Tamén me decatei
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
de que, ao iniciar máis desafíos e cada vez máis duros,
01:08
my self-confidence grew.
a miña confianza en min mesmo medraba.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Pasei de ser alguén que está sempre pegado á computadora
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
á clase de persoa que vai ao traballo en bici
01:14
for fun.
por diversión.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
O ano pasado incluso escalei o Monte Kilimanjaro,
01:20
the highest mountain in Africa.
a montaña máis alta de África.
01:23
I would never have been that adventurous
Nunca tería sido tan aventureiro
01:25
before I started my 30-day challenges.
antes de comezar os meus desafíos de 30 días.
01:28
I also figured out
Tamén comprendín
01:31
that if you really want something badly enough,
que se queres algo de verdade,
01:33
you can do anything for 30 days.
podes facer calquera cousa durante 30 días.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Algunha vez quixestes escribir unha novela?
01:38
Every November,
Cada mes de novembro,
01:40
tens of thousands of people
decenas de milleiros de persoas
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
intentan escribir unha novela de 50.000 palabras desde cero
01:44
in 30 days.
en 30 días.
01:48
It turns out, all you have to do
Resulta que todo o que tedes que facer
01:50
is write 1,667 words a day
é escribir 1.667 palabras cada día
01:52
for a month.
durante un mes.
01:55
So I did.
E iso foi o que fixen.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Por certo, o segredo está en non durmir
01:59
until you've written your words for the day.
até acadar o número de palabras diarias.
02:01
You might be sleep-deprived,
Pode que teñades falta de durmir,
02:04
but you'll finish your novel.
pero remataredes a vosa novela.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Será o meu libro a próxima gran novela norteamericana?
02:08
No. I wrote it in a month.
Non. Escribino nun mes.
02:12
It's awful.
É terrible.
02:14
But for the rest of my life,
Pero no que me queda de vida,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
se chego a coñecer a John Hodgman nunha festa de TED,
02:19
I don't have to say,
non teño que dicir:
02:22
"I'm a computer scientist."
"Son enxeñeiro informático."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Non. Se quero podo dicir: "Son escritor."
02:26
(Laughter)
(Risas)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Quero mencionar unha última cousa.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Aprendín que ao facer cambios pequenos e sostibles,
02:35
things I could keep doing,
cousas que podo seguir facendo,
02:38
they were more likely to stick.
é máis probable que as manteña para sempre.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Os desafíos grandes e tolos non son malos.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
De feito, son ben divertidos.
02:45
But they're less likely to stick.
Pero é menos probable que os manteñades.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Cando deixei de tomar azucre durante 30 días,
02:50
day 31 looked like this.
o día 31 foi así.
02:52
(Laughter)
(Risas)
02:54
So here's my question to you:
Teño unha pregunta para vós:
02:56
What are you waiting for?
A qué esperades?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Podo garantirvos que os próximos 30 días
03:01
are going to pass
van pasar,
03:03
whether you like it or not,
vos guste ou non,
03:05
so why not think about something
así que por que non pensades nalgo
03:07
you have always wanted to try
que sempre quixestes probar
03:09
and give it a shot
e lle dades unha oportunidade
03:11
for the next 30 days.
durante os próximos 30 días?
03:13
Thanks.
Grazas.
03:15
(Applause)
(Aplauso)
03:17
Translated by Raquel Uzal
Reviewed by Alba Porrúa

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com