ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Proba algo novo durante 30 días

Filmed:
10,937,293 views

Hai algo que sempre quixeches facer pero... simplemente non foi posible? Matt Cutts suxire: próbao durante 30 días. Esta charla breve e informal presenta unha enxeñosa forma de pensar sobre como fixar e conseguir obxectivos.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A few years ago,
0
0
2000
Hai uns anos
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
1
2000
3000
sentín que estaba atascado,
00:20
so I decided to follow in the footsteps
2
5000
2000
así que decidín seguir as pegadas
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
3
7000
3000
do gran filósofo estadounidense, Morgan Spurlock,
00:25
and try something new for 30 days.
4
10000
3000
e probar algo novo durante 30 días.
00:28
The idea is actually pretty simple.
5
13000
2000
A idea é ben sinxela.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
6
15000
3000
Pensade en algo que sempre quixestes engadir á vosa vida
00:33
and try it for the next 30 days.
7
18000
3000
e probádeo durante os próximos 30 días.
00:36
It turns out,
8
21000
2000
Resulta
00:38
30 days is just about the right amount of time
9
23000
2000
que 30 días é o tempo exacto que precisades
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
10
25000
2000
para engadir ou eliminar un hábito,
00:42
like watching the news --
11
27000
2000
como pode ser ver as noticias,
00:44
from your life.
12
29000
2000
da vosa vida.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
13
31000
3000
Hai algunhas cousas que aprendín con estes desafíos de 30 días.
00:49
The first was,
14
34000
2000
A primeira foi
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
15
36000
3000
que os meses xa non pasaban voando, esquecidos,
00:54
the time was much more memorable.
16
39000
3000
se non que o tempo era moito máis memorable.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
17
42000
3000
Isto pertence ao meu desafío de sacar unha foto todos os días durante un mes.
01:00
And I remember exactly where I was
18
45000
3000
E recordo exactamente onde estaba
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
e que estaba a facer ese día.
01:06
I also noticed
20
51000
2000
Tamén me decatei
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
21
53000
2000
de que, ao iniciar máis desafíos e cada vez máis duros,
01:10
my self-confidence grew.
22
55000
2000
a miña confianza en min mesmo medraba.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
23
57000
2000
Pasei de ser alguén que está sempre pegado á computadora
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
24
59000
3000
á clase de persoa que vai ao traballo en bici
01:17
for fun.
25
62000
3000
por diversión.
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
26
65000
3000
O ano pasado incluso escalei o Monte Kilimanjaro,
01:23
the highest mountain in Africa.
27
68000
2000
a montaña máis alta de África.
01:25
I would never have been that adventurous
28
70000
3000
Nunca tería sido tan aventureiro
01:28
before I started my 30-day challenges.
29
73000
3000
antes de comezar os meus desafíos de 30 días.
01:31
I also figured out
30
76000
2000
Tamén comprendín
01:33
that if you really want something badly enough,
31
78000
2000
que se queres algo de verdade,
01:35
you can do anything for 30 days.
32
80000
3000
podes facer calquera cousa durante 30 días.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
33
83000
2000
Algunha vez quixestes escribir unha novela?
01:40
Every November,
34
85000
2000
Cada mes de novembro,
01:42
tens of thousands of people
35
87000
2000
decenas de milleiros de persoas
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
36
89000
4000
intentan escribir unha novela de 50.000 palabras desde cero
01:48
in 30 days.
37
93000
2000
en 30 días.
01:50
It turns out, all you have to do
38
95000
2000
Resulta que todo o que tedes que facer
01:52
is write 1,667 words a day
39
97000
3000
é escribir 1.667 palabras cada día
01:55
for a month.
40
100000
2000
durante un mes.
01:57
So I did.
41
102000
2000
E iso foi o que fixen.
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
42
104000
2000
Por certo, o segredo está en non durmir
02:01
until you've written your words for the day.
43
106000
3000
até acadar o número de palabras diarias.
02:04
You might be sleep-deprived,
44
109000
2000
Pode que teñades falta de durmir,
02:06
but you'll finish your novel.
45
111000
2000
pero remataredes a vosa novela.
02:08
Now is my book the next great American novel?
46
113000
4000
Será o meu libro a próxima gran novela norteamericana?
02:12
No. I wrote it in a month.
47
117000
2000
Non. Escribino nun mes.
02:14
It's awful.
48
119000
3000
É terrible.
02:17
But for the rest of my life,
49
122000
2000
Pero no que me queda de vida,
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
50
124000
3000
se chego a coñecer a John Hodgman nunha festa de TED,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
non teño que dicir:
02:24
"I'm a computer scientist."
52
129000
2000
"Son enxeñeiro informático."
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
53
131000
3000
Non. Se quero podo dicir: "Son escritor."
02:29
(Laughter)
54
134000
3000
(Risas)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
55
137000
3000
Quero mencionar unha última cousa.
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
56
140000
3000
Aprendín que ao facer cambios pequenos e sostibles,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
cousas que podo seguir facendo,
02:40
they were more likely to stick.
58
145000
2000
é máis probable que as manteña para sempre.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
59
147000
3000
Os desafíos grandes e tolos non son malos.
02:45
In fact, they're a ton of fun.
60
150000
3000
De feito, son ben divertidos.
02:48
But they're less likely to stick.
61
153000
2000
Pero é menos probable que os manteñades.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
62
155000
2000
Cando deixei de tomar azucre durante 30 días,
02:52
day 31 looked like this.
63
157000
2000
o día 31 foi así.
02:54
(Laughter)
64
159000
2000
(Risas)
02:56
So here's my question to you:
65
161000
3000
Teño unha pregunta para vós:
02:59
What are you waiting for?
66
164000
2000
A qué esperades?
03:01
I guarantee you the next 30 days
67
166000
2000
Podo garantirvos que os próximos 30 días
03:03
are going to pass
68
168000
2000
van pasar,
03:05
whether you like it or not,
69
170000
2000
vos guste ou non,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
así que por que non pensades nalgo
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
que sempre quixestes probar
03:11
and give it a shot
72
176000
2000
e lle dades unha oportunidade
03:13
for the next 30 days.
73
178000
2000
durante os próximos 30 días?
03:15
Thanks.
74
180000
2000
Grazas.
03:17
(Applause)
75
182000
4000
(Aplauso)
Translated by Raquel Uzal
Reviewed by Alba Porrúa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com