English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Zkuste něco nového po 30 dní

Filmed
Views 9,476,867

Je něco co jste vždy zamýšleli udělat, chtěli udělat, ale prostě ... neudělali? Matt Cutts navrhuje: Zkuste to po 30 dní. Tato krátká, odlehčená řeč nabízí elegantní způsob jak naplánovat a dosáhnout cílů.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Před několika lety
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
Jsem se cítil jako bych uvízl ve stereotypu,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
a tak jsem se rozhodl jít ve stopách
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
velkého amerického filozofa, Morgana Spurlocka,
00:22
and try something new for 30 days.
a zkusit něco nového po 30 dní.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Myšlenka je to vlastně velmi jednoduchá.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Myslete na něco co jste vždy chtěli udělat navíc ve vašem životě
00:30
and try it for the next 30 days.
a zkuste to v přístích 30 dnech.
00:33
It turns out,
A ukázalo se,
00:36
30 days is just about the right amount of time
že 30 dní je ta správná doba
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
si něčemu novému navyknout nebo zbavit se zlozvyku -
00:40
like watching the news --
jako je sledování zpráv -
00:42
from your life.
z vašeho života.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Je několik věcí které jsem se naučil během těchto 30-ti denních výzev.
00:46
The first was,
První byla,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
místo toho aby měsíce ubíhali v zapomnění,
00:51
the time was much more memorable.
čas se stal více nezapomenutelný.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Toto bylo součástí výzvy, udělat snímek každý den po celý měsíc.
00:57
And I remember exactly where I was
A pamatuji si přesně kde jsem byl
01:00
and what I was doing that day.
a co jsem ten den dělal.
01:03
I also noticed
Také jsem si všimnul
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
že jak jsem začal dělat více a těžší 30-ti denních výzvy,
01:08
my self-confidence grew.
moje sebevědomí rostlo.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Z počítačového maniaka žijícího za stolem
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
v chlapíka co jezdí na kole do práce -
01:14
for fun.
pro zábavu.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Dokonce loni, jsem skončil výstupem na Kilimandžáro,
01:20
the highest mountain in Africa.
nejvyšší horu Afriky.
01:23
I would never have been that adventurous
Nikdy předtím jsem nebyl tolik pro dobrodružství
01:25
before I started my 30-day challenges.
než jsem začal moje 30-ti denní výzvy.
01:28
I also figured out
Také jsem pochopil,
01:31
that if you really want something badly enough,
že pokud něco opravdu chcete
01:33
you can do anything for 30 days.
jste schopni to dělat po 30 dní.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Chtěli jste někdy napsat román?
01:38
Every November,
Každý listopad,
01:40
tens of thousands of people
desítky tisíc lidí
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
se pokouší napsat svůj román o 50.000 slovech od úplného začátku
01:44
in 30 days.
během 30 dní.
01:48
It turns out, all you have to do
Ukázalo se, že vše co musíte udělat,
01:50
is write 1,667 words a day
je napsat 1.667 slov denně
01:52
for a month.
po dobu jednoho měsíce.
01:55
So I did.
A tak jsem to udělal.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Mimochodem, tajemství je nejít spát
01:59
until you've written your words for the day.
dokud jste nenapsali vaše slova pro ten den.
02:01
You might be sleep-deprived,
Můžete trpět nedostatkem spánku,
02:04
but you'll finish your novel.
ale dokončíte svůj román.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Bude moje kniha dalším skvělým americkým románem?
02:08
No. I wrote it in a month.
Ne. Napsal jsem ji během měsíce.
02:12
It's awful.
Je hrozná.
02:14
But for the rest of my life,
Ale po zbytek mého života,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
pokud potkám Johna Hodgmana na večírku TEDu,
02:19
I don't have to say,
Nemusím říct.
02:22
"I'm a computer scientist."
"Jsem počítačový vědec."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Ne, ne. když budu chtít mohu říct. "Jsem autor románu."
02:26
(Laughter)
(Smích)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Ještě jedna poslední věc kterou bych rád vzpomenul
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Zjistil jsem když udělám malé, udržitelné změny,
02:35
things I could keep doing,
věci ve kterých jsem schopen pokračovat,
02:38
they were more likely to stick.
tím spíše vydrží.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Není nic špatného s velkými, bláznivými výzvami.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Ve skutečnosti jsou spoustou zábavy.
02:45
But they're less likely to stick.
Ale pravděpodobně dlouho nevydrží.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Když jsem se vzdal cukru na 30 dní
02:50
day 31 looked like this.
den 31 vypadal takhle.
02:52
(Laughter)
(Smích)
02:54
So here's my question to you:
Teď otázka pro Vás:
02:56
What are you waiting for?
Na co čekáte?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Garantuji Vám, že příštích 30 dní
03:01
are going to pass
uplyne
03:03
whether you like it or not,
chcete-li nebo ne
03:05
so why not think about something
tak proč nepopřemýšlet o něčem
03:07
you have always wanted to try
co jste vždy chtěli zkusit
03:09
and give it a shot
a dát tomu šanci
03:11
for the next 30 days.
v následujících 30 dnech.
03:13
Thanks.
Díky.
03:15
(Applause)
(Potlesk)
03:17
Translated by Vladimir Vojtisek
Reviewed by Lenka Kovarikova

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com