English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Zkuste něco nového po 30 dní

Filmed:
10,363,984 views

Je něco co jste vždy zamýšleli udělat, chtěli udělat, ale prostě ... neudělali? Matt Cutts navrhuje: Zkuste to po 30 dní. Tato krátká, odlehčená řeč nabízí elegantní způsob jak naplánovat a dosáhnout cílů.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewpár yearsroky agopřed,
Před několika lety
00:15
I feltcítil like I was stuckuvízl in a rutříje,
Jsem se cítil jako bych uvízl ve stereotypu,
00:17
so I decidedrozhodl to follownásledovat in the footstepsPo stopách
a tak jsem se rozhodl jít ve stopách
00:20
of the great AmericanAmerická philosopherfilozof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
velkého amerického filozofa, Morgana Spurlocka,
00:22
and try something newNový for 30 daysdnů.
a zkusit něco nového po 30 dní.
00:25
The ideaidea is actuallyvlastně prettydosti simplejednoduchý.
Myšlenka je to vlastně velmi jednoduchá.
00:28
Think about something you've always wanted to addpřidat to your life
Myslete na něco co jste vždy chtěli udělat navíc ve vašem životě
00:30
and try it for the nextdalší 30 daysdnů.
a zkuste to v přístích 30 dnech.
00:33
It turnsotočí out,
A ukázalo se,
00:36
30 daysdnů is just about the right amountmnožství of time
že 30 dní je ta správná doba
00:38
to addpřidat a newNový habitzvyk or subtractodečíst a habitzvyk --
si něčemu novému navyknout nebo zbavit se zlozvyku -
00:40
like watchingsledování the newszprávy --
jako je sledování zpráv -
00:42
from your life.
z vašeho života.
00:44
There's a fewpár things I learnednaučil se while doing these 30-day-den challengesproblémy.
Je několik věcí které jsem se naučil během těchto 30-ti denních výzev.
00:46
The first was,
První byla,
00:49
insteadmísto toho of the monthsměsíců flyingletící by, forgottenzapomenutý,
místo toho aby měsíce ubíhali v zapomnění,
00:51
the time was much more memorablepamátný.
čas se stal více nezapomenutelný.
00:54
This was partčást of a challengevýzva I did to take a pictureobrázek everykaždý day for a monthMěsíc.
Toto bylo součástí výzvy, udělat snímek každý den po celý měsíc.
00:57
And I rememberpamatovat exactlypřesně where I was
A pamatuji si přesně kde jsem byl
01:00
and what I was doing that day.
a co jsem ten den dělal.
01:03
I alsotaké noticedvšiml si
Také jsem si všimnul
01:06
that as I startedzačal to do more and hardertěžší 30-day-den challengesproblémy,
že jak jsem začal dělat více a těžší 30-ti denních výzvy,
01:08
my self-confidencesebevědomí grewrostl.
moje sebevědomí rostlo.
01:10
I wentšel from desk-dwellingstůl obydlí computerpočítač nerdnerd
Z počítačového maniaka žijícího za stolem
01:12
to the kinddruh of guy who bikesjízdních kol to work --
v chlapíka co jezdí na kole do práce -
01:14
for funzábava.
pro zábavu.
01:17
Even last yearrok, I endedskončil up hikingpěší turistika up MtMT. KilimanjaroKilimanjaro,
Dokonce loni, jsem skončil výstupem na Kilimandžáro,
01:20
the highestnejvyšší mountainhora in AfricaAfrika.
nejvyšší horu Afriky.
01:23
I would never have been that adventurousDobrodružný
Nikdy předtím jsem nebyl tolik pro dobrodružství
01:25
before I startedzačal my 30-day-den challengesproblémy.
než jsem začal moje 30-ti denní výzvy.
01:28
I alsotaké figuredobrázek out
Také jsem pochopil,
01:31
that if you really want something badlyšpatně enoughdost,
že pokud něco opravdu chcete
01:33
you can do anything for 30 daysdnů.
jste schopni to dělat po 30 dní.
01:35
Have you ever wanted to writenapsat a novelromán?
Chtěli jste někdy napsat román?
01:38
EveryKaždý NovemberListopadu,
Každý listopad,
01:40
tensdesítky of thousandstisíce of people
desítky tisíc lidí
01:42
try to writenapsat theirjejich ownvlastní 50,000-word-slovo novelromán from scratchpoškrábat
se pokouší napsat svůj román o 50.000 slovech od úplného začátku
01:44
in 30 daysdnů.
během 30 dní.
01:48
It turnsotočí out, all you have to do
Ukázalo se, že vše co musíte udělat,
01:50
is writenapsat 1,667 wordsslova a day
je napsat 1.667 slov denně
01:52
for a monthMěsíc.
po dobu jednoho měsíce.
01:55
So I did.
A tak jsem to udělal.
01:57
By the way, the secrettajný is not to go to sleepspát
Mimochodem, tajemství je nejít spát
01:59
untilaž do you've writtenpsaný your wordsslova for the day.
dokud jste nenapsali vaše slova pro ten den.
02:01
You mightmohl be sleep-deprivedspánku zbavena,
Můžete trpět nedostatkem spánku,
02:04
but you'llBudete finishDokončit your novelromán.
ale dokončíte svůj román.
02:06
Now is my bookrezervovat the nextdalší great AmericanAmerická novelromán?
Bude moje kniha dalším skvělým americkým románem?
02:08
No. I wrotenapsal it in a monthMěsíc.
Ne. Napsal jsem ji během měsíce.
02:12
It's awfulhrozný.
Je hrozná.
02:14
But for the restodpočinek of my life,
Ale po zbytek mého života,
02:17
if I meetsetkat JohnJan HodgmanH. at a TEDTED partyoslava,
pokud potkám Johna Hodgmana na večírku TEDu,
02:19
I don't have to say,
Nemusím říct.
02:22
"I'm a computerpočítač scientistvědec."
"Jsem počítačový vědec."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistspisovatel."
Ne, ne. když budu chtít mohu říct. "Jsem autor románu."
02:26
(LaughterSmích)
(Smích)
02:29
So here'stady je one last thing I'd like to mentionzmínit se.
Ještě jedna poslední věc kterou bych rád vzpomenul
02:32
I learnednaučil se that when I madevyrobeno smallmalý, sustainableudržitelného changesZměny,
Zjistil jsem když udělám malé, udržitelné změny,
02:35
things I could keep doing,
věci ve kterých jsem schopen pokračovat,
02:38
they were more likelypravděpodobně to sticklepit.
tím spíše vydrží.
02:40
There's nothing wrongšpatně with bigvelký, crazyšílený challengesproblémy.
Není nic špatného s velkými, bláznivými výzvami.
02:42
In factskutečnost, they're a tontuna of funzábava.
Ve skutečnosti jsou spoustou zábavy.
02:45
But they're lessméně likelypravděpodobně to sticklepit.
Ale pravděpodobně dlouho nevydrží.
02:48
When I gavedal up sugarcukr for 30 daysdnů,
Když jsem se vzdal cukru na 30 dní
02:50
day 31 lookedpodíval se like this.
den 31 vypadal takhle.
02:52
(LaughterSmích)
(Smích)
02:54
So here'stady je my questionotázka to you:
Teď otázka pro Vás:
02:56
What are you waitingčekání for?
Na co čekáte?
02:59
I guaranteezáruka you the nextdalší 30 daysdnů
Garantuji Vám, že příštích 30 dní
03:01
are going to passsložit
uplyne
03:03
whetherzda you like it or not,
chcete-li nebo ne
03:05
so why not think about something
tak proč nepopřemýšlet o něčem
03:07
you have always wanted to try
co jste vždy chtěli zkusit
03:09
and give it a shotvýstřel
a dát tomu šanci
03:11
for the nextdalší 30 daysdnů.
v následujících 30 dnech.
03:13
ThanksDík.
Díky.
03:15
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
03:17
Translated by Vladimir Vojtisek
Reviewed by Lenka Kovarikova

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com