English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

மேட் கட்ஸ்: 30 நாட்களுக்கு புதிதாக ஏதாவதொன்றை முயன்று பாருங்கள்

Filmed
Views 9,252,450

நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, செய்ய விரும்பியது, ஆனால் இன்னும் செய்து முடிக்கவில்லை என்று ஏதாவது இருக்கிறதா? மேட் கட்ஸ் அறிவுறுத்துகிறார்: 30 நாட்களுக்கு அதை செய்து பாருங்கள். இந்த சிறிய, எளிமையான சொற்பொழிவு, இலக்குகளை அமைப்பதற்கும், அவற்றை அடைவதற்குமான வழிவகையை எடுத்துரைக்கிறது.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
சில வருடங்களுக்கு முன்னால்,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
ஒரு பழக்கப்பட்ட தேய்ந்த பாதையிலேயே மீண்டும் மீண்டும் பயணிப்பது போல் உணர்ந்தேன்,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
அதனால் ஒரு தத்துவ மேதையின் வழியைப் பின்பற்ற எண்ணி,
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
மாபெரும் அமெரிக்க தத்துவ ஞானி, மோர்கன் ஸ்பர்லோக்கை பின்பற்றலானேன்.
00:22
and try something new for 30 days.
30 நாட்களுக்கு புதியதாக ஏதாவதொன்றை முயன்று பார்க்க முடிவெடுத்தேன்.
00:25
The idea is actually pretty simple.
இந்த யோசனை மிகவும் எளிமையானது.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்த காரியத்தை
00:30
and try it for the next 30 days.
அடுத்த 30 நாட்களுக்கு முயன்று பாருங்கள்.
00:33
It turns out,
பொதுவாக,
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 நாட்கள் என்பது சரியான அளவு நேரம்
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவோ அல்லது வேறொரு பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கோ --
00:40
like watching the news --
உதாரணத்திற்கு, செய்திகள் காணும் பழக்கம் --
00:42
from your life.
ஆகும்.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
இந்த 30-நாட்கள் சவாலில் நான் சில விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டேன்.
00:46
The first was,
முதலாவது,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
பறந்து போய், மறந்து போகும் மாதங்களுக்கு பதிலாக,
00:51
the time was much more memorable.
நேரம் மேலும் நினைவு கூறத்தக்கது.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
இது நான் ஒரு மாதத்திற்கு தினமும் ஒரு நிழற்படம் எடுப்பதாக எடுத்துக்கொண்ட சவாலின் மூலம் கற்றுக்கொண்டது.
00:57
And I remember exactly where I was
எனக்கு சரியாக நினைவில் இருக்கிறது, நான் எங்கிருந்தேன் என்பதும்..
01:00
and what I was doing that day.
அன்றைய தினம் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேன் என்பதும்.
01:03
I also noticed
மற்றும் ஒன்றை கவனித்தேன்
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
நான் மேலும் மேலும் கடினமான 30-நாட்கள் சவால்களை செய்யச் செய்ய,
01:08
my self-confidence grew.
எனது தன்னம்பிக்கை மேலும் மேலும் வளர்ந்தது.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
இருக்கையை விட்டு நகராத கணினிப்பூச்சியான நான்
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
அலுவலகத்திற்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் செல்பவனாக மாறி
01:14
for fun.
மன சந்தோஷம் பெற்றுக் கொண்டேன்.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
கடந்த வருடம் கூட, கிளிமஞ்சாரோ மலை மீது நடைப்பயணமாக ஏறினேன்,
01:20
the highest mountain in Africa.
அது ஆஃப்ரிக்காவின் உயரமான மலையாகும்.
01:23
I would never have been that adventurous
நான் அத்தனை துணிகரமாக இருந்ததில்லை..
01:25
before I started my 30-day challenges.
எனது 30-நாட்கள் சவால்களை தொடங்குவதற்கு முன்னால்.
01:28
I also figured out
நான் மேலும் கண்டு கொண்டது..
01:31
that if you really want something badly enough,
நீங்கள் தீவிரமாக எதையாவது அடைய விரும்பினால்,
01:33
you can do anything for 30 days.
உங்களால் 30 நாட்களும் எதையும் செய்ய முடியும்.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
நீங்கள் எப்பொழுதாவது நாவல் எழுத விரும்பியதுண்டா?
01:38
Every November,
ஒவ்வொரு நவம்பரிலும்,
01:40
tens of thousands of people
பல்லாயிரக்கணக்கினர்,
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
சொந்தமாக 50,000 சொற்கள் கொண்ட நாவலை எழுத முயல்கின்றனர்,
01:44
in 30 days.
30 நாட்களில்.
01:48
It turns out, all you have to do
கணக்கிட்டு பார்த்தால், நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம்
01:50
is write 1,667 words a day
ஒரு நாளைக்கு 1,667 சொற்கள் எழுத வேண்டும்,
01:52
for a month.
ஒரு மாதத்திற்கு.
01:55
So I did.
அதையே நானும் செய்தேன்.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
இதன் இரகசியம் தூங்காமலிருப்பது
01:59
until you've written your words for the day.
நீங்கள் அன்றைய தினம் எழுத வேண்டிய உங்களது சொற்களை எழுதி முடிக்கும் வரை.
02:01
You might be sleep-deprived,
உங்களது தூக்கம் குறைந்து போகலாம்,
02:04
but you'll finish your novel.
ஆனால் நீங்கள் உங்களது நாவலை முடிப்பீர்கள்.
02:06
Now is my book the next great American novel?
இப்பொழுது, எனது புத்தகம் அடுத்த மிகச்சிறந்த அமெரிக்க நாவலா?
02:08
No. I wrote it in a month.
இல்லை. நான் அதை ஒரு மாதத்தில் எழுதினேன்.
02:12
It's awful.
அது பரிதாபமானதொன்றுதான்.
02:14
But for the rest of my life,
ஆனால் இனி எனது வாழ்க்கையில்,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
TED நிகழ்வில் ஜான் ஹோட்ஜ்மனை சந்திக்க நேர்ந்தால்,
02:19
I don't have to say,
நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை,
02:22
"I'm a computer scientist."
"நான் ஒரு கணினி விஞ்ஞானி" என்று.
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
இல்லை, இல்லை, நான் விரும்பினால் "நான் ஒரு நாவல் எழுத்தாளன்." என்று சொல்லலாம்.
02:26
(Laughter)
(சிரிப்பலை)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
இறுதியாக நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புவது இது தான்.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
நான் சிறிய சீரான மாற்றங்களை செய்த போதும்,
02:35
things I could keep doing,
செய்யக்கூடியவற்றை தொடர்ந்து செய்த போதும்,
02:38
they were more likely to stick.
அவை நிலைத்து நிற்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம்.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
பெரிய மற்றும் மாறுபட்ட சவால்களை மேற்கொள்வதில் தவறேதும் இல்லை.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
உண்மையில், அவை மிகவும் உற்சாகம் ஊட்டக்கூடியவை.
02:45
But they're less likely to stick.
ஆனால் அவை நிலைத்து நிற்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவு.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
நான் 30 நாட்களுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கொள்ளாமல் இருந்த போது,
02:50
day 31 looked like this.
31வது நாள் இப்படி இருந்தது.
02:52
(Laughter)
(சிரிப்பலை)
02:54
So here's my question to you:
ஆக, இதோ உங்களுக்கான எனது கேள்வி:
02:56
What are you waiting for?
நீங்கள் எதற்காக காத்திருக்கிறீர்கள்?
02:59
I guarantee you the next 30 days
நான் உங்களுக்கு உறுதி அளிக்கிறேன், அடுத்த 30 நாட்கள்
03:01
are going to pass
கடந்து போகும்
03:03
whether you like it or not,
நீங்கள் விரும்பினாலும் இல்லாவிட்டாலும்,
03:05
so why not think about something
அதனால் ஏன் யோசிக்கக் கூடாது
03:07
you have always wanted to try
நீங்கள் எப்போதும் செய்ய விரும்பியதை குறித்தும்,
03:09
and give it a shot
அதை செய்து பார்ப்பது குறித்தும்,
03:11
for the next 30 days.
அடுத்த 30 நாட்களுக்கு.
03:13
Thanks.
நன்றி.
03:15
(Applause)
(கைதட்டல்)
03:17
Translated by Geetha Vikram
Reviewed by Tharique Azeez

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com